Till innehållet
Allmänt

Försöket med avgiftsfria preventivmedel för ungdomar under 25 år påbörjas

Försöket med avgiftsfria preventivmedel inleds i Österbottens välfärdsområde. Försöket inkluderar alla unga under 25 år, men beroende på boendeort kan förfarandet variera. Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten pågår arbetet med att förenhetliga tillvägagångssätten.

Den 16 januari startade försöket med avgiftsfria preventivmedel i Österbottens välfärdsområde. Försöket ingår i det statsfinansierade projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten som pågår fram till slutet av år 2023. Projektchef Susanne Strömfors har under hösten kartlagt hur tillgången till avgiftsfria preventivmedel sett ut i kommunerna sedan tidigare och har utgående från kartläggningen utarbetat en plan för hur försöket kan genomföras i Österbottens välfärdsområde.

Utmaningen har i första hand bestått av att vissa kommuner redan tidigare har haft avgiftsfria preventivmedel några upp till 20 år,  och andra upp till 25 år, medan en del kommuner har haft endast 3 månaders gratis startförpackningar. För att preventivmedel ska få finansieras med statsunderstöd måste försöket genomföras  i kommuner där man inte tidigare erbjudit avgiftsfria preventivmedel till personer under 25 år.

Kvaliteten och patientsäkerheten står i fokus

Målet med försöket med avgiftsfri prevention är att alla ungdomar under 25 år, oberoende kön, ska ha samma tillgång till preventivvårdstjänster i hela Österbottens välfärdsområde. Även studerande från andra orter, utländska studeranden, samt flyktingar ingår i försöket.

– För den unga är förfaringssättet samma som tidigare. Beroende på var man var man bor så tar man kontakt med den egna skol-/studerandehälsovård, studenthälsovårdsstiftelsen, familjeplaneringen eller preventivrådgivningen. Därifrån ges fortsatta direktiv, säger Strömfors.

Hälsovårdspersonalen avgör tillsammans med den unga vilket preventivmedel som är lämpligast och informerar om dess påbörjande, användning och uppföljning, samt ger information om eventuella biverkningar.

– I försöket med avgiftsfri preventivrådgivning ingår även hälsofrämjande arbete inom sexuell- och reproduktiv hälsa såsom handledning och förebyggande av könssjukdomar och oönskade graviditeter, berättar Strömfors.

Genom projektet föds ny kunskap och nya rutiner

En av projektets målsättningar har varit att skapa gemensamma riktlinjer och enhetliga direktiv för preventionsrådgivningen i hela Österbottens välfärdsområde. För att utforma dessa har under november och december olika arbetsgrupper och utvecklingsgrupper träffats. En ytterligare målsättning är att under 2023 utveckla tjänsternas tillgänglighet genom digitalisering.

– En utmaning har varit att tidsramen varit så snäv, men arbetet har gått bra framåt och nu finns en gemensam processbeskrivning för preventivrådgivningen och även gemensamma styrdokument. Under årets gång kan dessa processer och styrdokument komma att omarbetas om verksamheten så kräver, säger Strömfors.

Genom arbetsgrupperna har en fin gemenskap uppstått och personalen har  fått ta del av andras sätt att arbeta och de har kunnat se vilka ändringar som kan göras för att utveckla den egna verksamheten.

– En stor behållning av allt det här är att vi har fått till stånd ett jättefint samarbete inom hela välfärdsområdet, konstaterar Strömfors.

Personalen erbjuds också via projektet fortbildning och skolning i ämnen som tangerar preventiv- och sexualrådgivning och hälsa. Under våren planeras bland annat en föreläsningsserie i dessa ämnen där även övrig personal inom hälsovården kan delta, om så önskas.