Till innehållet

Vad är Direva?

Direva är Österbottens välfärdsområdes diabetesregister, som förverkligas i samarbete med Helsingfors universitet, Lunds universitet (Sverige) och Botnia-projektet.

Direva är en undersökning med långtidsuppföljning, som startade 2007. Oktober 2023 är ca 8140 personer registrerade. Uppskattningsvis finns över 10 000 personer med diabetes i vårt välfärdsområde.

Målsättning

Målet är att ge individuell diabetesvård, som är bättre än tidigare. För att nå målet behöver vi mera kunskap om dem som insjuknat i diabetes och om sjukdomsförloppet.

Vårt mål är att registrera alla personer som insjuknat i diabetes inom Österbotten för att få så omfattande och tillförlitlig information som möjligt.

Vad krävs av dig?

Ditt samtycke. Du kan delta i Direva-undersökningen om du konstaterats ha diabetes.

I samband med diabetesmottagningen får du ytterligare information om det praktiska förfarandet. I samband med att du ansluter dig till registret tas blodprov för att fastställa din diabetestyp. Blodprovstagningen kräver inget extra laboratoriebesök, utan proven kan tas i anslutning till ett annat planerat besök. Också de övriga uppgifterna samlas in i samband med vanliga uppföljningsbesök. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt på samma sätt som andra patientuppgifter.

Vad kan Direva erbjuda dig?

Du får ännu mer exakt information om din typ av diabetes och en möjlighet till skräddarsydd vård just för dig.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 2, våning 2.
65100 Vasa

Direvaskötare
Linda Sjölund tel. 062188020
Linda.sjolund@ovph.fi

Ansvarig forskningsläkare
Annemari Käräjämäki
Annemari.karajamaki@ovph.fi

Öppen mottagning

Vasa:

Direvaskötare Linda Sjölund håller öppen mottagningen i Vasa på prov under våren 2024 följande dagar: 21.3, 25.4 och 30.5. Hon tar emot under dessa dagar mellan kl. 9-15 på Dammbrunnsvägen 45, byggnad 2, våning 2. 

Man kan även under dessa dagar ringa 06 218 8020 för att göra registrering i Direva. 

Viktiga länkar

Följande analyser ingår i Direva registeringslab.paket:

 • fP-C-Pept (fP-gluk ingår)
 • S-GadAb
 • B-HbA1c
 • B-PVK + T
 • P-Alat
 • P-Asat
 • P-GT
 • P-Alb
 • P-Krea
 • Kolesterolvärden
 • U-AlbKre
 • B-EDTA x2
 • P-EDTA x2
 • S-Extra x2

Patienten får vid behov äta en mager fettfri frukost 2h före provtagningen.

Inom Direva så pågår just nu en uppföljningsundersökning. Den är uppdelad i 2 olika delar: Follow Up A och Follow Up B. I DIREVA- undersökningen har vi nyligen funnit, att diabetes omfattar fem mycket olika patientgrupper, som skiljer sig från varandra i bland annat i sockerbalansen, insulinkänsligheten, utvecklande av insulinbrist och komplikationer.

Follow Up A

I DIREVA- undersökningen finns över 7000 patienter, av dessa bjuder vi in ca. 2000 patienter till en uppföljningsundersökning, Follow Up A, där vi noggrannare undersöker dessa gruppers karakteristiska drag.

För forskningen ansvarar DIREVA-undersökningens ansvarspersoner prof. Leif Groop och prof. Tiinamaija Tuomi samt DIREVA-undersökningens registeransvariga överläkare Annemari Käräjämäki (Vasa centralsjukhus och Vasa hälsocentral). I analysering av prover deltar DIREVA-undersökningens medlemmarna i Vasa, Helsingfors och Malmö i Sverige (Lunds universitet).

Patienten får hem ett infobrev med 2 samtycken att fylla i och skicka tillbaka i ett svarskuvert. Om patienten önskar delta, skickas en bekräftelse och ett frågeformulär hem som patienten får fylla i och returnera alternativt fylla i elektroniskt. En remiss för laboratorieundersökning sätts in av Direva-skötaren och patienten ombeds besöka eget laboratorie (Fimlab). Blodproverna tas på fastande mage. Svaren gås genom av Direva-skötare och en sammaställning skrivs som skickas hem på posten.


Follow Up B

Av de över 700 patienter som finns i Direva-undersökningen, bjuder vi in 500-750 patienter till en uppföljningsundersökning, Follow Up B, där vi noggrannare undersöker dessa gruppers karakteristiska drag. Vi undersöker speciellt utvecklingen av fettlever och njurskador. I undersökningen mäts insulinutsöndring och insulinkänslighet, samt utvecklingen av komplikationer och effekten av läkemedelsbehandlingen. Syftet är att klargöra, avviker ovannämnda patientgrupper sig från varandra beträffande dessa.

För forskningen ansvarar DIREVA-undersökningens ansvarspersoner prof. Leif Groop och prof. Tiinamaija Tuomi samt DIREVA-undersökningens registeransvariga överläkare Annemari Käräjämäki (Vasa centralsjukhus och Vasa hälsocentral), forskningsläkare Aleksi Laitinen (Vasa centralsjukhus) samt specialläkaren i gastroenterologi Aki Käräjämäki (Vasa centralsjukhus). Lungläkaren Johan Söderström (Vasa centralsjukhus) deltar i analyserna av natt polygrafs resultat och radiolog Katarina Johansson (HUS) tolkar MRI bilderna. I analysering av prover deltar DIREVA-undersökningens medlemmarna i Vasa, Helsingfors och Malmö i Sverige (Lunds universitet).

Patienten får hem ett infobrev med 2 samtycken att fylla i och returnera i svarskuvert. Efter att vi mottagit samtyckena, tar forskningsskötaren kontakt med patienten via telefon för att komma överens om ett datum för undersökningsbesöket. Endera får patienten hämta natturinkärl och information om besöket från Direvas forskningscenter i Vasa eller så skickas information med frågeformulär hem på posten och natturinkärl fås på undersökningsbesöket.

Undersökningen görs på morgonen efter nattfasta och tar ungefär 2 timmar. Vid undersökningsbesöket gör forskningsskötaren en klinisk undersökning (vikt, längs, midjemått, fettmassa, blodtryck, EKG, nervkonduktivitet) och tar blodprov för blodsocker, HbA1c, hormoner som mäter insulinproduktionen, fettvärden, njurfunktionen, levervärden, fria fettsyror och diabetesantikroppar. dessutom tas blodprov för genundersökningar (DNA och RNA) och reservför för andra hormonanalyser.

Från urinen som samlats över natten, analyseras albumin- och glukoshalten, förekomsten av äggviteämnen samt isolering av RNA för vidare forskning.

Vi kontrolleras diabetesårskontrolluppgifter och ögonbottenundersökningarna från din journal.

I samband med undersökningsbesöket görs ett GITT-test (Glukagon-insulin-test), i vilken man mäter insulinproduktionen och insulinkänsligheten. Efter att det tagits blodprov ges hormonet glukagon intravenöst via en plastkanyl som satts i armen. Glukagonet höjer blodsockret och ökar den egna bukspottkörtelns insulinproduktion. Efter 40 minuter får du insulin intravenöst. Via kanylen tas också blodprov, som undersöker hur din bukspottkörtel utsöndrar insulin och hur väl ditt blodsocker sjunker efter insulindosen.

En tid till magnetröntgen av lever och bukspottkörteln bokas samt en tid till elastografi. I elastografin kontrollerar man, med en ultraljudssensor, om det finns fibros (ärrbildning) i levern. De deltagare, som enligt givna svar i frågeformuläret har en ökad risk att insjukna i sömnapné, får ytterligare en nattsömnspolygrafi mätare med hem för utredning av sömnapné.

Du får svar brevledes av forskningsläkarna på laboratorieprover, mätningar, bukspottskörtelns insulinproduktion och kroppens insulinkänslighet samt på resultaten av magnetröntgen och elastografin. De deltagare som blivit vald till sömnapnéundersökningen får dessutom svar på nattsömnspolygrafi undersökningen.

Det är helt frivilligt att delta i undersökningarna och man kan avbryta sitt deltagande när som helst utan att det påverkar diabetesvården. Återtagande av samtycket sker skriftligt.

DIREVAs patientmeddelande och samtycke

Liittyvät palvelut