Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Välfärdsområdet populär bland specialiserande läkare

Vasa hälsovårdscentral och Vasa centralsjukhus har under flera år placerat sig bland Finlands bästa utbildningsorter enligt Yngre Läkares Förenings enkät. Vad är det som gör att unga läkare trivs?

Max Åström började sin utbildning till specialistläkare i inremedicin vid Vasa centralsjukhus i januari. Huset var sedan tidigare bekant för den 30-åriga läkaren. Efter utexamineringen till läkare från Helsingfors universitet år 2018 arbetade han ett år vid Korsholms hälsovårdscentral, varefter han flyttade över till Vasa centralsjukhus. Under de senaste tre åren har Åström genomgått specialistutbildning inom allmän medicin, varav nio månader vid hälsovårdscentralen och den resterande tiden vid centralsjukhuset. Han anser att utbildningen har varit givande. Den gav honom säkerhet inför valet av specialitet. 

–  Jag visste ganska snart att jag vill specialisera mig inom inremedicin. Området är utmanande och kräver hjärnarbete. Det passar mig, säger han. 

Som motvikt till det kliniska arbetet disputerade den unga läkaren i höstas för doktorsgraden inom doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap.

Åström, som är uppvuxen i Karleby, trivs utmärkt i Vasa.

– Centralsjukhuset är tillräckligt stort som arbets- och utbildningsplats, men ändå litet. Här lär man känna alla specialistläkare i huset. På större kliniker är verksamheten mer fabriksliknande.

Åström har svenska som modersmål, vilket bidrog till valet av ort.  

– Tvåspråkigheten är en fördel, men inget avgörande krav. Här lär man sig snabbt det andra inhemska språket. Bland arbetskompisarna får var och en använda sitt modersmål, säger Åström.

En viktig del av ett fungerande sjukhus

Överläkare i endokrinologi Otto Knutar verkar som förman för de läkare som specialiserar sig i inremedicin vid Vasa centralsjukhus. Våren 2022 lyder elva unga läkare, av vilka Max Åström är en, under honom.

Enligt Otto Knutar är läkare som genomgår specialistutbildning en livsviktig del av sjukhusets verksamhet.

De utför ett mycket viktigt arbete, trots att de utbildar sig vid sidan av arbetet. Utan dem skulle inget sjukhus i Finland klara sig.

De specialiserande läkarna är också sjukhusets investering i framtiden. Av egen erfarenhet vet Knutar att många som specialiserat sig vid centralsjukhuset återvänder till det bekanta sjukhuset efter att de blivit färdiga specialistläkare.

– Man hinner lära känna sjukhuset under den flera år långa specialiseringen. På centralsjukhus är det också lättare att få fast anställning än vid universitetssjukhus.

God atmosfär som framgångsfaktor

Framgången som utbildningsplats för unga läkare beror enligt Knutar på flera faktorer.

– Vi har väldigt bra atmosfär. Vi samarbetar, och våra specialistläkare är lättillgängliga. De specialiserande läkarna upplever att vi alltid strävar efter att hjälpa dem.

I sin roll som chef påminner Knutar de unga läkarna om att också fritiden är en viktig del av livet.

– Det är viktigt att se till att livet också består av annat än arbete, som exempelvis hobbyer. Trivseln är en summa av många faktorer.   

Inremedicin är en omfattande specialitet, som kräver mycket hjärnarbete. Det är ett utmanande område, och det passar mig. Det är mycket givande när man kommer underfund med orsakerna till tillståndet för en patient, säger Max Åström, som utbildar sig till specialistläkare i inremedicin vid Vasa centralsjukhus.

Tjänsten utbildningsöverläkare har effekt

Österbottens välfärdsområdes utbildningsöverläkare Hanna Kujanpää ansvarar för läkarutbildningen vid Vasa utbildningshälsocentral samt för den regionala koordineringen av läkarutbildningen. I välfärdsområdet verkar läkarutbildningsansvariga bl.a. i Jakobstad, Malax, Korsholm och Närpes.

I enlighet med den riksomfattande modellen är en tredjedel av Vasa hälsovårdscentrals läkare specialistläkare, en tredjedel specialiserande läkare och en tredjedel yngre läkare, som nyligen har utexaminerats. En specialistläkare ansvarar för handledningen av flera läkare.

Under årens lopp har man satsat på konsultationsmöjligheterna för de unga läkarna. Det senaste steget i utvecklingen är enligt Kujanpää den digitala appen med vars hjälp specialiserande läkare snabbt får svar på sina frågor. Konsultationsmöjligheterna är en av de saker som Vasa hälsovårdscentral har fått beröm för av de unga läkarna.

– Vi har god och lång erfarenhet inom utbildning av läkare. Under de senaste sju åren har utbildningen varit ännu mer strukturerad än tidigare, eftersom vi under den tiden har fungerat som ordinarie utbildningshälsocentral. Det är också av stor betydelse att vi har tjänsten utbildningsöverläkare. Det höjer kvaliteten på ordnandet av utbildning. De goda resultaten i enkäten visar att tjänsten och det arbete som gjorts för den bär frukt, sammanfattar Hanna Kujanpää.

Vasa utbildningshälsocentral fungerar som utbildningsplats

  • för medicine studerande i medicinsk grundutbildning, alltså s.k. kandidater
  • för färdigutbildade läkare i fortbildning inom medicin, ordnar specialistutbildning inom allmän medicin och fungerar som utbildningsplats för specialiserande läkare i allmänmedicin eller geriatri.
  • också för övrig utbildning, såsom genomförande av legaliseringsprocess för läkare utbildade utanför EU/EES-länderna.

Vasa centralsjukhus som undervisningssjukhus

  • En specialiserande läkare på centralsjukhuset utför en cirka tre år lång arbetsperiod. Specialiseringsprogrammet för läkare är sammanlagt cirka 5–6 år långt. Den specialiserande läkaren arbetar cirka 9 månader av utbildningsperioden på hälsocentral och minst ett år på ett universitetssjukhus. Alla specialistläkare i tjänst fungerar i praktiken som utbildare av de specialiserande läkarna.
  • På avdelningar med specialiteter ansvarar avdelningarnas specialist- och överläkare, så kallade avdelningsseniorer, för handledning och konsultation av de specialiserande läkarna. 

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022.

Text: Hanna Hatar
Bilder: Christoffer Björklund