Till innehållet
Utveckling

Tjänster som ges i hemmet utvecklas med ledning genom information

Det är just nu brist på hemservicepersonal. För att förbättra tillgängligheten skapas förutsättningar för närchefer att se över hur resurserna fördelas, hur arbetstiden används och hur den kan optimeras för att bättre möta hemservicens behov.

– Ledning genom information är beslutsfattande baserat på aktuell och kvalitativ information. Informationen som används i beslutsfattandet består av tidigare insamlad data och med hjälp av den kan man förutse sambandet mellan orsak och verkan för olika åtgärder och deras påverkan på framtiden, säger projektkoordinator Linda Kontturi.

TulKoti-projektet utvecklar ett arbetsverktyg som stöder ledning genom information för hem- och boendetjänsterna. Utvecklingsarbetet görs tillsammans med österbottniska företag i IT-branschen.

– Med hjälp av det här arbetsverktyget kan man följa och utvärdera hur personalens arbetstid är fördelad och följa kundtider samt koppla ihop den här informationen med klientstrukturen. Till arbetsverktyget skapas även mätare, genom vilka man får tillförlitlig och aktuell information, som stöder det dagliga beslutsfattandet och ledningen av hemvården, berättar Kontturi.

Mätarna byggs upp så att de ska vara lätta att använda, visuella och enkla. Avsikten är att främja tillgängligheten till personalresurser inom hem- och boendevården och på ett ändamålsenligt sätt styra resurserna så att de motsvarar klienternas behov.

Med arbetsverktyget kan även jämförelser med andra enheter göras och det kan användas som stöd för att utveckla verksamheten. Arbetsverktyget lanseras under slutet av 2023 och det kommer att användas av närcheferna och ledningen inom hem- och boendetjänsterna vid Österbottens välfärdsområde.

Utbildning i ledning genom information

– Genom TulKoti-projektet försöker vi även stärka närchefernas kompetens för ledning genom information. Under hösten utbildas närcheferna inom hemvården i ledning genom information samt i att leda genom information från RAI säger Kontturi.

Närcheferna, ledningen och vårdarna kommer även att delta i en Lean-utbildningsserie, vars syfte är att införa Lean-verktyget och Lean-styrning inom hemvården. Målsättningen med Lean är att förenkla tillvägagångssätten och göra processerna smidigare samt att lämna bort onödiga skeden och försöka eliminera eventuella slöserifaktorer från arbetet.

Nulägesanalys för hemvården

För att få igång utvecklingen av hemvården krävs en beskrivning av nuläget samt att utvecklingsobjekt och styrkor är identifierade. Tulkoti-projektet och ett företag som erbjuder experttjänster har gjort en analys av det aktuella läget för hemvården i Österbottens välfärdsområde, och resultatet kommer att presenteras den 13 juni 2023. I det ingår fem ledningsaspekter och över 30 mätare.

Genom nulägesanalysen fås en heltäckande bild av läget inom välfärdsområdets hemvård, och man kan identifiera utvecklingsområden, jämföra områden sinsemellan och dela modeller för bra praxis med andra områden.

Mer information:

Projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-2023

Innokylä

Linda Kontturi, projektkoordinator, linda.kontturi@ovph.fi, tfn 040-1681330