Till innehållet
Allmänt

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september

Tidsgränserna för vårdgarantin ändras den 1 september Vårdgarantin, det vill säga den lagstadgade tidsgräns inom vilken man ska få vård inom primärvården skärps i början av september. Välfärdsområdet fortsätter vidta åtgärder för att väntetiderna ska bli kortare och tillgången till servicen ska bli bättre.

Från och med början av september ska primärvården kunna erbjuda icke-brådskande sjukvård inom 14 dygn från den första kontakten – i praktiken från det första samtalet till Österbottens välfärdsområdes kundservicecentral, medan mun- och tandvård ska kunna erbjudas inom fyra månader.

Patienter ska dessutom få sitt vårdbehov bedömt under samma vardag som de kontaktat hälso- och sjukvården.

– Inom primärvården kan patienterna nu nästan få sin vård inom den tidigare lagstadgade gränsen, det vill säga inom tre månader, men det är ändå ett faktum att vi inte kommer att kunna erbjuda patienterna vård inom två veckor genast i början av september, men naturligtvis har vi det som mål. Brådskande vård erbjuds fortfarande utan dröjsmål, säger verksamhetsområdesdirektören för social- och hälsocentralerna Sofia Svartsjö.

Väntetiderna till mun- och tandvården är ändå längre än till primärvården.

– Väntetiderna till icke-brådskande mun- och tandvård har länge varierat från ort till ort. Som värst har man varit tvungen att vänta i 15 månader och i bästa fall i en månad. Välfärdsområdesreformen har inte påverkat väntetiderna i någon nämnvärd utsträckning, säger ledande tandläkare Hanna Kangasmaa.

Med lagförändringen vill man förhindra att problemen hopar sig och blir långvariga men också minska behovet av tjänster på specialiserad nivå genom att erbjuda vård snabbare. Välfärdsområdet är ändå utsatt för ett hårt besparingstryck, samtidigt som staten inte beviljar något ekonomiskt stöd för verkställandet av lagstiftningen.

– Våra anställda har gjort och gör fortfarande sitt yttersta för att patienterna ska få vård, konstaterar Kangasmaa.

Nya arbetssätt införs snabbt

Den nya, lagstadgade tidsgränsen kommer inte att avlägsna köerna, eftersom välfärdsområdet inte har mer vårdpersonal att tillgå än tidigare. Bristen på skötare och läkare har flyttat över från kommunerna till välfärdsområdet.

– Som välfärdsområde har vi ändå bättre möjligheter att påverka köerna. Och utvecklingsarbetet inom primärvården fortsätter. Vi arbetar med att utveckla nya arbetssätt och tar också i bruk nya digitala verktyg, exempelvis verktyg som används i bedömningen av vårdbehovet, berättar Svartsjö.

Svartsjö påminner att man i stället för att ringa kundservicecentralen också kan använda sig av tjänsten Omaolo för att få sina symtom bedömda och få kontakt med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Omaolo kommer att lanseras i nya kommuner i slutet av året, och Svartsjö hoppas också att allt fler ska våga testa tjänsten Omaolo.

Dessutom ska olika utvecklingsprojekt och pilotförsök som förbättrar vårdtillgången och förkortar väntetiderna snabbt inbakas i verksamheten i den mån det är möjligt. Ett exempel på en sådan verksamhet är Seniorlinjen som piloterades i Vasa och Laihela i våras och som från och med den fjärde september kommer att utvidgas så att den betjänar alla äldre i Österbotten.

All vård under ett och samma besök

Förutom personalbristen och rekryteringsutmaningarna belastar även den coronarelaterade vårdskulden fortsättningsvis mun- och tandvården och Kangasmaa konstaterar att man inte ännu i år kommer att uppnå den lagstadgade kötiden på fyra månader.

Man har kunnat förkorta vårdköerna tack vare mertidsarbete av den egna personalen och detta kommer man att fortsätta med. Arbetskraft som saknats har skaffats genom köptjänster.

– Vi har beviljats projektfinansering och tack vare den kan vi som en punktåtgärd köpa in tjänster för att förkorta köerna. I slutet av augusti kommer vi också att börja använda servicesedlar.

För att förbättra hanteringen av kösituationen har man skapat enhetliga kriterier för hur kunder ska läggas i kö inom mun- och tandvården, så att man inte lägger kunder i kö för tidigt eller kunder finns i kön enbart för säkerhets skull. För att tandläkarna ska ha så många mottagningstider som möjligt för att vårda patienter som är i kö har man samordnat arbetssätten inom mun- och tandvården, precis som man också gjort inom den sjukvård som ges inom primärvården.

–  Nu under hösten piloteras ett nytt tillvägagångssätt i Vasa som går ut på att en patient som är i kö ges så mycket nödvändig vård som möjligt under ett och samma besök, berättar Kangasmaa.

Aktuella köuppgifter på webben

Den nya lagen förpliktar även välfärdsområdena att avge rapporter om kösituationen till Institutet för hälsa och välfärd (THL), som publicerar de köuppgifter välfärdsområdena uppgett på sin webbplats.

Man har visserligen följt med kösituationen redan före förändringen.

– Att samla in statistik kräver fortsättningsvis mycket handarbete, eftersom vi använder flera olika klient- och patientdatasystem, berättar Kangasmaa.

Köuppgifterna publiceras också på välfärdsområdets webbplats.

Från den 1 september 2023 innefattar vårdgarantin inom primärvården en maximal väntetid på 14 dygn, och inom mun- och tandvården fyra månader.

Den skärpta vårdgarantin gäller när det är fråga om sjukdomar, skador, komplikationer i samband med långtidssjukdomar, nya symptom eller försämrad funktionsförmåga. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Vårdbehovet ska bedömas under samma vardag som patienten kontaktar verksamhetsenheten.  En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av patientens behov av undersökningar eller vård, hur brådskande behovet är och vilka yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som ska ge den vård eller utföra de undersökningar som patienten behöver.

Tillgången till vård kan exempelvis innebära ett mottagningsbesök, ett distansbesök eller ett besök som genomförs i form av telefonmottagning till en skötare, läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Ändringarna gäller den primärvård som ordnas av välfärdsområdena, den studerandehälsovård för högskolestuderande som ordnas av Folkpensionsanstalten (FPA) och produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) samt den hälso- och sjukvård för fångar som ordnas av den under Institutet för hälsa och välfärd lydande Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.