Till innehållet

Forskning, utveckling och innovationer

Vi arbetar inom enheten.

Forskningstjänsten har semester från 28.6 till 28.7.2024 . Observera detta när du använder våra tjänster.
Österbottens välfärdsområde stöder forskning. Här samlas material kring forskning, såsom blanketter och anvisningar, men också rekommendationer kring forskning och möjlig forskningsfinansiering.

Med primär användning avses den användning för vilken uppgifterna ursprungligen har sparats i klient- och/eller patientregistret. Exempel på detta är undersökning, vård och rehabilitering. Bestämmelser om sekundär användning fastställs i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

Statlig finansiering för hälsoforskning på universitetsnivå ges till samarbetsområdenas forskningskommittéer, som enligt ansökningarna besluter om beviljande av forskningsmedel till forskningsprojekt inom sitt område.

Informationsledning är ett tillvägagångssätt för att samla in, bearbeta och analysera information. Inom välfärdsområdet samlas information in från t.ex. klient- och patientregister och används för att informera om tjänster och beslutsfattande.

Vårt social- och hälsovårdssystem har byggts upp under årtionden för att säkerställa invånarnas likvärdiga och jämställda tjänster.

Från och med början av år 2023 fungerar välfärdsområden som myndighet enligt jämlikhets- och jämställdhetslagen och vi ska systematiskt och målinriktat främja jämlikhet och jämställdhet i all vår verksamhet och i de tjänster vi erbjuder. Syftet med främjande av likabehandling är att förebygga diskriminering, trygga den faktiska jämlikheten och jämställdheten av alla människor samt att avskaffa ojämlikhet och ojämställdhet som orsakas av diskriminering.

Välfärdsområdets FUI-enhet ansvarar i samarbete med ledningen och personalen för att utarbeta den funktionella jämlikhets- och jämställdhetsplan för tjänsterna, som godkänns av områdets fullmäktige. Planen uppdateras för tre år i taget och den plan som för närvarande utarbetas är avsedd för åren 2024-2026. Planen innehåller konkreta åtgärder som syftar till att stärka tjänstmålen som fastställts i jämlikhet- och jämställdhetslagen.

Viktig att notera är att denna plan inte omfattar arbetsgivarens jämlikhets- och jämställdhetsplan som gäller personal och som utarbetas separat.

För mer information/Kontaktperson:
Marjo Hannu-Jama, utvecklingsplanerare, FUI-enheten, marjo.hannu-jama@ovph.fi, tel 040-329962

Läs mera:
Främjande av likabehandling i social- och hälsovårdtjänsterna https://syrjinta.fi/sv/social-och-halsovardstjanster#yhdenvertaisuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa

Jämställdhet
https://thl.fi/sv/web/jamstalldhet

Likabehandling och jämställdhet mellan kön
https://thl.fi/sv/om-thl/om-oss/likabehandling-och-jamstalldhet-mellan-kon

Diskriminering och likabehandling
https://syrjinta.fi/sv/diskriminering-och-likabehandling

Jämställdhet
https://thl.fi/sv/web/jamstalldhet

Jämställdhet mellan könen
https://tasa-arvo.fi/sv/framsida
https://tasa-arvo.fi/sv/testsidan-2
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/tasa_arvon_peruskirja_ebook.pdf

I Österbotten har det nordiska samarbetet länge varit aktivt och etablerat, särskilt inom hälso- och specialsjukvården. Integrationen av social – och hälsovårdstjänster ger goda förutsättningar för att främja det nordiska samarbetet.

FUI-enheten, där kompetenscentret inom det sociala området i Österbotten SoNetBOTNIA är integrerat, samordnar det gemensamma nationella och lagstadgade nordiska special uppgift för alla kompetenscentren. Målet är att stärka det nordiska expert- och kunskapsutbytet inom kompetenscentren och dra nytta av synergier i utvecklingsarbetet. Kunskapsutbytet har integrerats i praktiken genom forsknings- och utvecklingsöversikter, studieresor, nyhetsbrev, aktuella översikter samt nordiska utbildningar och nätverk.

Cheferna för kompetenscentren inom sociala områden fastställer årligen målen för uppdragets innehåll. Den nordiska särskilda uppgiften för åren 2023-2025 integreras i projektet ”Rekommendationer för socialvården” (SOSU), som är en del av projektet ”Kostnadseffektivitet inom social- och hälsovården” i välfärdsområdet Pohto i Norra Österbotten, som koordineras av FINCCHT. En utredning om evidensbaserat socialt arbete i Sverige avslutas snart som del av detta projekt.

För mer information/Kontaktperson:
Marjo Hannu-Jama, utvecklingsplanerare, marjo.hannu-jama@ovph.fi, tfn +358401365972

Länkar:
http://www.sonetbotnia.fi/
http://www.sonetbotnia.fi/yhteistyo/