Till innehållet

Informationsledning kan delas in i två områden: ledning av information och ledning med information.

  • Ledning av information avser hantering av data eller information. Det inkluderar hanteringen av datalager som ackumuleras i välfärdsområdet och utvecklingen av registerhållning.
  • Ledning med information avser beslutsfattande och styrning av verksamheten baserat på analyserade data.

De uppgifter som samlas in av välfärdsområdet används för utveckling av tjänster, beslutsfattande och kvalitetsbedömning. De anteckningar som görs av professionella överförs till klient- och patientinformationssystem, från vilka informationen överförs till ett elektroniskt datalager och därmed till rapporter. All verksamhet utförs med kundens integritet i åtanke och med beaktande av höga krav på datasekretess och etik.

Information hjälper till att identifiera behov och rikta tjänster

Informationsledning kan

  • identifiera kundbehov och förbättra tillgången till tjänster
  • övervaka och utvärdera tjänsternas kvalitet och effektivitet, och
  • öka befolkningens kunskap om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genom att veta var behoven finns kan vi effektivt fördela resurserna inom välfärdsområdet. Denna kunskap kommer att främja befolkningens deltagande i sina egna hälso- och välbefinnandetjänster. Genom e-tjänster ger vi rekommendationer för att upprätthålla en hälsosam livsstil, information om hälsostatus och vägledning om hur man får tillgång till tjänster vid behov.

Datainnehåll som stöd för beslutsfattande och forskning

Ett brett spektrum av informationsinnehåll kan användas för att stödja beslutsfattande och forskning inom välfärdsområdet. Jämlika och effektiva tjänster säkerställs genom information.

Med minimiinformationsinnehåll avses den minsta mängd information som behövs för beslutsfattande inom välfärdsområdet för att fylla de i lagen definierade uppgifterna för anordnande av social- och hälsovård. Miniinformationsinnehållet är likadant för alla välfärdsområden och är en förutsättning för ledning genom information inom välfärdsområdet. Exempel på användbart informationsinnehåll:

  • Befolkningsuppgifter: Information om den demografiska strukturen i välfärdsregionen, såsom åldersstruktur, kön och befolkningsprognoser. Denna information kan användas för att bedöma befolkningens behov och planera tjänster.
  • Hälso- och sjukvårdsuppgifter: Information om sjuklighet, besök och resurser inom hälso- och sjukvården för befolkningen inom området. Denna information behövs för att planera hälsovårdstjänster.
  • Information om sociala tjänster: Information om användningen av sociala tjänster som utkomststöd, barnskydd och handikappservice. Denna information kan användas för att bedöma förändringar i sociala behov och fördelningen av resurser.
  • Information om behov, kvalitet, effektivitet och kostnader för tjänster som tillhandahålls av social- och hälsovården per välfärdsområde och kommun finns här: Sotekuva

Framtidens hem för information är Österbottens informationshub

Vi har utvecklat vårt eget datalager som kallas Österbottens datahub. Visionen är att all information som behövs för att producera rapporter finnas tillgänglig där i framtiden. Denna information inkluderar kund- och patientdata, personaldata, ekonomiska data och kvalitetsdata.

Genom att bygga datahubben säkerställer vi att aktörerna inom välfärdsområdet kan hantera de data som de producerar samt använda och utveckla rapportering och dataanalys. Användningen av data och dataanalys kommer att förbättra möjligheterna att utveckla servicen och göra prognoser över framtida servicebehov. Det kommer också att gynna planeringen av förebyggande tjänster.

Här hittar du de datainnehåll som flyttas från Österbottens datahub till Power BI-rapporteringsportalen.

Här hittar du de datainnehåll som flyttas från Österbottens datahub till Exreport-rapporteringsportalen.