Till innehållet

Primär och sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter

De användningsändamål som fastställs i lagen:

 • Vetenskaplig forskning
 • Statistikföring
 • Utvecklings- och innovationsverksamhet
 • Undervisning
 • Informationsledning
 • Myndighetsstyrning och myndighetstillsyn
 • Myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Lagstadgade tjänster enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Rådgivning

Enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ska en personuppgiftsansvarig ordna en rådgivningstjänst för sina egna registeruppgifter (13 §).
Materialrådgivningen ger handledning i frågor i anknytning till de tillgängliga registren,
registrens datainnehåll, bedömning av huruvida registeruppgifterna lämpar sig för det aktuella informationsbehovet och beställning av registeruppgifter.

Du kan ta kontakt med Österbottens välfärdsområdes rådgivningstjänst per e-post:
data@ovph.fi

I meddelandet ska du uppge dina kontaktuppgifter och vilket av de användningsändamål som fastställs i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ditt ärende gäller.

Materialbeskrivningar

Enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården ska den personuppgiftsansvariga göra upp materialbeskrivningar av sitt datamaterial (12 §).

Behandling av ansökan om dataanvändningstillstånd och beslut om tillstånd

Vetenskaplig forskning

Ett dataanvändningstillstånd krävs för användning av ÖVPH:s registeruppgifter för vetenskaplig forskning (38 §). Man ansöker om dataanvändningstillstånd enligt ÖVPH:s praxis för ansökan om forskningstillstånd. ÖVPH beslutar om forskningstillstånd i de fall ansökan endast gäller uppgifter som ingår i ÖVPH:s registerföring.

Materialet får överlåtas för analysering endast till en auditerad datasäker användningsmiljö.

Ansökan om tillstånd till Findata

Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och
hälsovårdsuppgifter när ansökan gäller:

 • uppgifter som tillhandahålls av flera personuppgiftsansvariga inom den offentliga eller
 • privata social- och hälsovårdsbranschen
 • uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna
 • statistisk information med en begäran om information i enlighet med lagen om
 • sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Undervisning

Ett dataanvändningstillstånd krävs för användning av ÖVPH:s registeruppgifter i
undervisningssyfte och för framställning av undervisningsmaterial (39 §). Ytterligare
information om hur du ansöker om dataanvändningstillstånd får du av materialrådgivningen.

Myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter

Ett dataanvändningstillstånd krävs för användning av Österbottens välfrädsområdets registeruppgifter för en myndighets planerings- och utredningsuppgifter (40 §). Ytterligare information om hur du ansöker om dataanvändningstillstånd får du av materialrådgivningen.

Länkar