Till innehållet
Utveckling

Nya digitala tjänster ökar medborgarnas möjligheter att sköta sina ärenden självständigt

Digitala tjänster har diskuterats mycket den senaste tiden. Utvecklingen av digitala tjänster inom social- och hälsovården har varit relativt långsam i jämförelse med många andra branscher. Nu utvecklas de digitala tjänsterna för att stödja vårdrelaterade aktiviteter och höja kvaliteten och produktiviteten i vården.

Dagens medborgare önskar sig snabb service och möjlighet att självständigt sköta ärenden digitalt via nätet. Inom Österbottens välfärdsområde har det under flera år pågått ett flertal, både större och mindre projekt kring digitalisering. Vid årsskiftet beviljades Österbottens välfärdsområde finansiering från Social- och hälsovårdsministeriet från Finlands program för hållbar tillväxt, för att förbättra tillgången till vård och service samt för att  bryta vård- och serviceskulden. Inom Österbottens välfärdsområde heter projektet Prima Botnia.

Nya kanaler för att uträtta ärenden införs

En målsättning inom Prima Botnia-projektet är att ta i bruk mångsidiga digitala kanaler, som möjliggör kommunikation mellan kunderna och personalen samt distanstjänster. Chattbot, chatt, elektroniskt bokningsbara tider, elektroniska blanketter, digitalt familjecenter, utvidgning av Omaolo och distansmottagningar, distanstjänster för äldre, är några exempel på dessa kanaler, med vars hjälp medborgarna kan sköta sina ärenden digitalt.

Under våren 2023 har fler digitala tjänster utvidgats eller tagits i bruk.

– Bland det som konkret utvidgats och tagits i bruk så kan nämnas att Omaolo utvidgats med flera symtombedömningar som är tillgängliga för medborgare i Vasa, Korsholm, Laihela, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Chattbott har tagits i bruk och är tillgänglig för alla medborgare inom Österbottens välfärdsområde. Chattbotten utvecklas hela tiden med mera vägledningar och hänvisningar. eTidsbokningar håller vi på att utvidga som bäst och planerar även för att ta i bruk live-chatt, distanstjänst för närståendevårdare, Zoturi online-plattformen, som ger stöd vid psykisk ohälsa och andra dilemman i livet och eBlanketter under hösten 2023, berättar projektchef Sofi Nyman.

Kundstyringen utvecklas

Digitalisering handlar om så mycket mer än digital teknik och digitala tjänster. Det handlar även om digitalt beteende och digitala arbetssätt som kommer att förändra vården, kundstyrningen, arbetssätten och vårdkulturen.

Kundstyrning är en central process i välfärdsområdets verksamhet, eftersom man med en väl fungerande kundstyrning kan rikta tjänsterna ändamålsenligt samt påskynda tillgången till vård och service. Kundstyrning handlar bl.a. om handledning, information och rådgivning om social- och hälsovården samt utvärdering av service- och vårdbehov.

– När vi kopplar ihop de digitala tjänsterna till kundstyrningen, då sker förändringen av praxis och verksamheten och dessa förändringar tar ofta lite tid för att vi ska kunna säkerställa att processerna fungerar och är trygga att använda, säger Nyman.

Att ta i bruk digitala tjänster kräver ett samarbete med många olika professioner när teknologin möter vårdverkligheten.

– När digitaliseringen och allt vad det innefattar har en given plats i vårdprocesserna, vårdkedjorna och vårdkulturen, kan vi säga att vi har lyckats. När vi ser att digitaliseringen bidragit med ett mervärde för klienterna, vårdpersonalen och vårdaktörerna har vi kommit långt, konstaterar Nyman.