Till innehållet
Allmänt

Närservicen i Kronoby fortsätter trots att anordnaransvaret överförs

Från början av 2023 överförs Kronoby delvist till Österbottens välfärdsområde, men verksamheten fortsätter vid klienternas och patienternas vård- och servicepunkter. Välfärdsområdet ansvarar för att klient- och patientuppgifterna blir överförda.

– De verksamhetspunkter och den fysiska service som finns i Kronoby blir kvar, men administrationen flyttar över till Österbottens välfärdsområde, berättar sektordirektör Pia-Maria Sjöström.

Ledningen för Österbottens välfärdsområde har på plats bekantat sig med servicen i Kronoby och invånarnas åsikter har klargjorts på förhand genom en invånarenkät. Undersökningen lyfte som väntat fram betydelsen av närservice, valfrihet inom specialsjukvården och tvåspråkig service.

– Kronoby är ett geografiskt stort område och avstånden är långa, därför betonas också vikten av närservice, berättar Sjöström.

Kuvassa Catarina Kainberg Christian Palmberg, Pia-Maria Sjöström, Sofia Svartsjö sekä Erkki Penttinen seisovat ja keskustelevat Kruunupyyn terveysaseman käytävällä.
Verksamhetsområdesdirektören för sjukhusservice Christian Palmberg, sektordirektören för barn, unga och familjer Pia-Maria Sjöström, verksamhetsområdesdirektören för social- och hälsocentraler Sofia Svartsjö samt sektordirektören för personer i arbetsför ålder Erkki Penttinen besökte i mars Kronoby hälsostation och lyssnade då till Carina Kainbergs presentation om verksamheten där.

Invånarna i Kronoby kan även i fortsättningen vid behov av specialsjukvård eller akutvårdsbesök uträtta sina ärenden i Karleby. Mellersta Österbottens välfärdsområde och Österbottens välfärdsområde har kommit överens om att tjänsterna ordnas genom avtal eller betalningsförbindelse.

– Inom specialsjukvården har patienten i vilket fall som helst valfrihet. Då remissen skrivs kan patienten be att den riktas till Karleby i Mellersta Österbottens välfärdsområde eller till Vasa i Österbottens välfärdsområde, säger Sjöström.

– Inom primärhälsovården görs valet för ett år åt gången. Det vill säga kunden kan välja om hen hellre vill uträtta sina ärenden i Karleby än i Kronoby, men då flyttas alla tjänster över till Karleby. Man kan inte till exempel besöka läkarmottagningen i Kronoby men gå till tandläkaren i Karleby.

Klienterna och patienterna behöver inte vidta några åtgärder på grund av organisationsförändringen. Klient- och patientuppgifterna flyttas över från samkommunen Soites register till Österbottens välfärdsområde.

– I Kanta syns de egna uppgifterna och recepten på samma sätt som tidigare.

Utbildningar startar till hösten

Personalen som jobbar inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Kronoby flyttas över till den nya organisationen som så kallade gamla arbetstagare.

– Vi utbildar självklart personalen i nya verksamhetssätt, men vi förstår också att förändringen kanske är större själsligt än den är arbetsmässigt. Visst är det så att vissa system ändrar, men till exempel inom hälsovården så används samma patientdatasystem, även om olika versioner är i bruk, berättar Sjöström.

Avdelningsskötare Carina Kainberg vid Kronoby läkarmottagning berättar att förmännen aktivt deltagit i beredningen, förmannainfon och utbildningar, samt att det även har ordnats informationsmöten för personalen.

– Från förmännens sida har man gjort ett bra jobb åt båda hållen. Det är mycket viktigt då en så här stor förändring görs, betonar Kainberg.

Osastonhoitaja Carina Kainberg istuu työpisteellään tietokonen ääressä.
Avdelningsskötare Carina Kainberg är nöjd över att Kronobys invånare har fått säga sin åsikt och att de blivit lyssnade till i beredningen av välfärdsområdesreformen.

– Till hösten kommer personalen att få utbildning i olika system, eftersom de största förändringarna just har att göra med de här systemen, avtal och arbetssätt. Men visst kommer det också nya samarbetspartners, berättar Sonja Tallgård som är serviceförman vid dagcenterenheten Regnbågen och boendeenheten Solgården.

Enheterna som flyttar över ser naturligtvis till att servicen fungerar lika smidigt i januari 2023 som den gör just nu.

– För klienterna och patienterna är det viktigast att veta att den bekanta närservicen i Kronoby fortsätter även efter årsskiftet, understryker Kainberg.

På enheterna har man redan förberett sig praktiskt på olika sätt. Tallgård berättar att inom specialomsorgen har man till exempel börjat uppdatera blanketter och material så att det ska motsvara Österbottens välfärdsområdes information och utseende. 

– Det är bra att Österbottens välfärdsområde är tvåspråkigt och att servicen i och med reformen så småningom blir jämlik för alla, konstaterar Tallberg.

Från Kronoby till Österbottens välfärdsområde flyttar

– 136 arbetstagare bland annat inom hälsovård, akutsjukvård, munhälsovård, specialomsorg samt hemvård.

– Hälsovårdscentralerna, boendeenheterna och dagcentren samt utrymmen som används av hemservicen, skolhälsovården och socialvården i Kronoby, Terjärv och Nedervetil.

Servicen vid Kronoby räddningsverk övergår delvist till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023. Du kan läsa mer om hur välfärdsområdesreformen påverkar räddningsväsendet genom att klicka på länken här nedanför.