Till innehållet
Allmänt

Räddningsverket går från att vara ett affärsverk till att bli ett verksamhetsområde i välfärdsområdet

Räddningstjänsten i Österbotten övergår till att bli en del av Österbottens välfärdsområde från och med år 2023. Verksamheten fortsätter i det stora hela som tidigare, men organisationen går från att ha varit ett kommunalt affärsverk till att bli en del av det självstyrande välfärdsområdet.

I Österbotten finns för tillfället två olika räddningsverk: Österbottens räddningsverk och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Till Österbottens räddningsverk hör just nu 11 kommuner. År 2023 förändras verksamhetsområdet för Österbottens välfärdsområde till att följa landskapsindelningen, vilket betyder att Jakobstad, Larsmo och Kronoby ansluts. Räddningsverksamheten för dessa kommuner, det vill säga de ordinarie brandkårerna samt sex stycken avtalsbrandkårer övergår då från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk till Österbottens välfärdsområde.

– Inom Österbottens räddningsverk har det endast i Vasa funnits en 24/7-brandstation. Då Jakobstad från årsskiftet kommer med får vi i området en till 24/7-bransdtation, det vill säga en brandstation som är bemannad dygnet runt, berättar räddningsdirektör Tero Mäki.

Välfärdsområdesreformen i sig förändrar inte räddningsverkets nuvarande verksamhetssätt, utan även i fortsättningen fås hjälp i nödsituationer från de enheter som är närmast oberoende av kommun- och välfärdsområdesgränser. Det dagliga samarbetet förenklas och Mäki förutspår att det till exempel blir lättare att ge utbildning till första insats-grupperna då verksamheterna hör till samma organisation.

– Första insats är en del av räddningsverkets verksamhet. I området finns 24 utbildade brandkårsgrupper som kan larmas om ambulans inte genast finns att få tag på. Brandkåren kan ge avancerad första hjälpen tills ambulansen kommer. Det är bra för alla invånare.

År 2021 överfördes förstavården, det vill säga ambulansverksamheten, från räddningsverket till samkommunen för välfärdsområdet. Det innebär i praktiken att till exempel ambulanserna vid larmsituationer startar från brandstationerna och räddningspersonalen, i folkmun brandmännen, kan fungera som förstavårdare i ambulanserna.

Till Österbottens välfärdsområde överförs

Från Österbottens räddningsverk:

– 38 brandstationer och depåer
– 123 fast anställda
– 909 avtalsbrandkårister

Från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk:

– 7 brandstationer och depåer
– 29 fast anställda
– 161 avtalsbrandkårister

Nya system och tillvägagångssätt

Välfärdsområdesreformen påverkar mest räddningsväsendets finansiering och administration. De system som används inom administrationen ändrar och naturligtvis tar det sin tid innan förmän och övrig personal bemästrar de arbets- och verksamhetssätt som håller på och utformas i den nya organisationen.

Räddningsverket blir ett av välfärdsområdets verksamhetsområden. Som affärsverk har vi tidigare fungerat självständigt, nu i välfärdsområdet blir vi istället del av en helhet, berättar Mäki.

Staten tar beslut om välfärdsområdets allmänna finansiering, medan fördelningen inom området beror på det politiska beslutsfattandet. Ansvaret för räddningsväsendets finanser och användningen av dem, såsom att bygga nya brandstationer, att reparera gamla fastigheter och att införskaffa utrustning överförs från kommunerna till välfärdsområdet.

Brandkårerna i Mellersta Österbotten har fått mycket ny utrustning på senare tid, t.ex. i Bosund har man fått Faster-båten som visas på bilden. I Kronoby, Larsmo och Bosund finns stora räddningsbåtar stationerade. De är i beredskap vid hamnarna hela sommaren.

Arbetsgrupper förbereder det som ska komma

Den gemensamma beredningsgruppen förbereder överföringen av räddningsväsendet till välfärdsområdet. Räddningsverket har också egna arbetsgrupper för räddningsverksamheten samt för förebyggande av olyckor. I dessa grupper förbereds verksamhetsområdets organisation och verksamhet. I alla grupper finns också Kronoby, Larsmo och Jakobstad representerade.

– Avtalsbrandkårerna, som är mycket viktiga för räddningsväsendet och hela välfärdsområdet, måste också vara en del av den här förändringen och fungera i det nya systemet. Utan avtalsbrandkårerna, som många ännu känner som frivilliga brandkåren, kan vi inte behålla den nuvarande servicenivån och säkerheten i området, betonar Mäki.

Du kan bekanta dig närmare med räddningsväsendets uppgifter på Österbottens räddningsverks webbsidor. Från och med år 2023 finns information om räddningsväsendet på välfärdsområdets webbsidor.