Till innehållet

Med sikte på det självstyrande välfärdsområdet

Välfärdsområdesreformen kräver inte att en samkommun bildas som en övergångsfas till det självstyrande välfärdsområdet. När regeringen Sipiläs förslag till social- och hälsovårdsreform föll, kvarstod ändå viljan att grunda en gemensam samkommun i Österbotten. Med andra ord ville Österbotten fortsätta arbetet och utveckla verksamheten och grunda ett frivilligt välfärdsområde. Beslutet om att grunda denna samkommun fattades innan den nya vårdreformen godkändes.

I beredningen av samkommunen har man tagit med samma helheter som kommer att ingå i det framtida självstyrande välfärdsområdet. Arbetet med att förena verksamheten i samkommunen har alltså hela tiden varit till hjälp i beredningen av välfärdsområdet som inrättas i och med vårdreformen.

Under 2022 kommer beredarna att jobba med överföringen av specialomsorgerna, räddningsväsendet och Kronobys social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområdet. Bland annat fortsätter beredningen för ekonomi- och personalförvaltningen och samordnandet av ICT-systemen. För den personal som överförs ska de lagstadgade omställningsförhandlingarna hållas, men personalen kommer i regel att fortsätta med samma uppgifter som i nuläget.

Mer info om beredningsarbetsgrupperna som jobbar med specialomsorgerna, räddningsväsendet och Kronoby kommun finns nedan.

Temporärt beredningsorgan

Ett temporärt beredningsorgan, som beredde besluten som gäller organiseringen av det självstyrda välfärdsområdets förvaltning, inledde sin verksamhet 1.1.2023. 

Läs mera

Som kund och patient i välfärdsområdet

Österbottens välfärdsområde kommer även i fortsättningen att erbjuda service i hela området, även om organisationen förändras den 1 januari 2023. Besluten om eventuella ändringar och allmänt om servicenivån och verksamhetsställen fattas av välfärdsområdesfullmäktige, som inleder sin mandatperiod den 1 mars 2022.

Precis som nu får kunderna och patienterna välja vårdplats och var de vill uträtta sina ärenden för ett år i taget. För att få vård och service kan man vända sig till den verksamhetspunkt som är närmast en själv, oberoende av kommungränserna. Tills vidare är det ändå inte möjligt att byta mellan olika verksamhetspunkter beroende på situation eller behov, eftersom vi ännu saknar ett gemensamt klient- och patientdatasystem i området.

Kommunernas roll och finansieringen av välfärdsområdet


Verksamheten som syns för kunden och patienten kommer inte att ändra i någon betydande utsträckning då vi övergår till det självstyrande välfärdsområdet. Det som kommer att ändras är finansieringen. Finansieringen för det självstyrande välfärdsområdet kommer från staten, medan det är medlemskommunerna som står för finansieringen av samkommunen år 2022. Den mest betydande konsekvensen för kommunerna på längre sikt är att enskilda kommuner inte längre kommer att behöva bära ansvaret för de kostnader som befolkningens stigande medelålder och sjuklighet medför, eller de anknytande kommunalekonomiska riskerna.

Mer om hur vårdreformen påverkar kommunerna finns på vårdreformens webbplats.

Kommunerna kommer fortsättningsvis att ansvara för främjandet av hälsa och välfärd från 2023. Samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet är mycket viktigt i de uppgifter där de exempelvis har gemensamma kunder. Det här gäller bland annat samarbetet mellan skolorna och skolhälsovården och samarbetet mellan sysselsättningsservicen och den sociala servicen. Beredskapen är också något som kommunerna och välfärdsområdet kommer att samarbeta om.

Räddningsväsendet

I reformen förblir räddningsväsendet ett verksamhetsområde inom Österbottens välfärdsområde.

Brand- och räddningsuppgifterna vid olyckor samt olika lagstadgade tjänster som hänför sig till rådgivning, tillsyn och förebyggande åtgärder överförs till Österbottens välfärdsområde. Den prehospitala akutsjukvården överfördes redan i januari 2022.

För invånarna kommer servicen inte att ändras vid årsskiftet och arbetsuppgifterna i sig kommer inte heller att ändras för dem som jobbar på räddningsverket.

Räddningsväsendet i Jakobstad, Larsmo och Kronoby flyttar över från Mellersta Österbotten och Jakobstads räddningsverk till Österbottens räddningsverk, i enlighet med fördelningen mellan välfärdsområden.

Tero Mäki, räddningsdirektör, Österbottens räddningsverk (ord.f.)
Peter Dahlström, ekonomisakkunnig, Österbottens räddningsverk
Krister Fogelberg, räddningschef, Österbottens räddningsverk
Jarmo Peltonen, kretsbrandchef, Österbottens räddningsverk
Thomas Nyqvist, riskhanteringschef, Österbottens räddningsverk
Jaakko Pukkinen, räddningsdirektör, Mellersta Österbottens räddningsverk
Taneli Väyrynen, ledande läkare, akutverksamhet, Österbottens välfärdsområde
Suvi Einola, förändringsledare, Österbottens välfärdsområde (sekr.)

Kronoby

I nuläget är det Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite som producerar social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby. Från och med den 1 januari 2023 kommer ansvaret för Kronobys social- och hälsovård att överföras till Österbottens välfärdsområde. I Kronobys beredningsgrupp behandlas organiseringen av social- och hälsovårdstjänsterna som överförs till välfärdsområdet.

Marina Kinnunen (ord.f.), Österbottens välfärdsområde
Malin Brännkärr, Kronoby
Åsa Rönnqvist Soite,
Josefine Ådahl-Dahlnäs, Soite,
Sonja Tallgård, Soite,
Leila Hagqvist, Soite,
Anu Vähärautio, Soite,
Marja Paananen, Soite,
Minna Lönnbäck, Soite,
Veronica Joskitt, Soite,
Carina Kainberg, Soite,
Malin Åminne, Mellersta Österbottens och Jakobstads Räddningsverk
Pia-Maria Sjöström, Österbottens välfärdsområde
Erkki Penttinen, Österbottens välfärdsområde
Pia Vähäkangas, Österbottens välfärdsområde
Peter Nieminen, Österbottens välfärdsområde
Marjo Orava, Österbottens välfärdsområde
Carina Nåhls, Österbottens välfärdsområde
Tero Mäki, Österbottens Räddningsverk
Åsa Nyberg-Sundqvist, Österbottens välfärdsområde

Specialomsorg

Specialomsorgens aktörer, Esko och Kårkulla, med deras erbjudna specialomsorgstjänster för socialvården i Österbotten ansluts till välfärdsområdets egna verksamhet från och med 2023. Från år 2023 har välfärdsområdet ansvar för socialvårdens specialomsorgs tjänster, såsom för boendetjänster för de som behöver särskilt stöd boendetjänster samt för dagverksamhet och arbetsträning som stöder delaktighet.

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör, Kårkulla
Otto Domars, verksamhetschef, Kårkulla
Kaija Metsänranta, samkommunsdirektör, Eskoo
Mikko Heiniluoma, servicechef, Eskoo
Erkki Penttinen, (pj) sektordirektör (arbetsföra), (työikäiset)
Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör (rehabilitering)
Liselotte Lund-Enholm, Chef för stöd- och kompetenscentret
Sofia Svartsjö, verksamhetsområdesdirektör Sohä-center
Kosti Hyvärinen, verksamhetsdirektör psykosociala tjänster
Marjo Luomanen, klientorganisation
Anne Salovaara-Kero erfarenhetexpert
Mari-Anette Rönnlund, regionchef mellersta och södra Österbotten, Kårkulla
Ann-Catrine Vuolle, regionchef norra Österbotten, Kårkulla
Pernilla Blomgren, personalsekreterare, Kårkulla
Minna Näsman, ekonomichef, Kårkulla
Minna Mansikka-Aho, serviceförman, Eskoo
Raija Sara, HR-sakkunnig, Eskoo
Marianne Kiukkonen, controller, Eskoo
Timo Hakala, fastighetschef, Eskoo