Till innehållet
Allmänt

Mångprofessionellt samarbete som stöd för arbetsförmågan

Projektet Stöd för arbetsförmågan är inne på slutrakan och det har nu blivit dags att ta en titt i backspegeln. Det arbete som nu påbörjats fortsätter som en del i utvecklingen av vuxensocialt arbete.

Vid årsskiftet inleder enheten Stöd för arbetsförmågan sin verksamhet i Österbottens välfärdsområde. Den nya enheten hör till vuxensocialt arbete. Enhetens servicehelhet har förberetts inom projektet Stöd för arbetsförmågan, som avslutas vid årets slut.

Målet har varit att för välfärdsområdet skapa ett servicekoncept, där behovet av stöd för arbetsförmåga hos delvis arbetsföra identifieras, där servicen och servicestigarna utgår från kunden och där man genom mångprofessionellt samarbete finner lösningar som passar kundens situation.

Utgångspunkten för projektet Stöd för arbetsförmågan har varit att skap en lågtröskelverksamhet dit kunderna inte behöver remitteras. Det räcker med att vara arbetssökande i arbetsför ålder och delvis arbetsför, eller att känna att man är delvis arbetsför. I servicen som planerats i projektet kartläggs kundens situation och för kunden utses en ansvarig arbetstagare, som ser till att de planerade tjänsterna förverkligas.

Många kunder har behov av olika typer av stöd samtidigt. Därför kan arbetet tillsammans med kunden ske både i ett multidisciplinärt utvärderingsteam och i mångprofessionellt team.

– I ett multidisciplinärt utvärderingsteam kan till exempel representanter från arbets- och näringsbyrån, folkpensionsanstalten och socialvården samt en jobbcoach delta. Ett mångprofessionellt team kan bestå av hälsovårdare, läkare, fysioterapeut och psykolog. Det betyder att kundens situation synas ur många olika perspektiv, samtidigt som kunden själv också hela tiden är med, berättar projektchef Minna Strömmer.

Jobbcoachning är en tjänst för de som har den svagaste positionen på arbetsmarknaden, såsom funktionshindrade, långtidsarbetslösa och klienter inom mental- och missbrukarservicen. Jobbcoachen kartlägger kundens situation och möjligheterna till specifikt arbete samt hjälper till med att söka jobb och vid behov även med introduktion.

– Tjänsterna som planerats i projektet har som mål att sysselsätta kunden utgående från hens egna styrkor och visioner. Ibland kan vägen gå via utbildning eller också kan den ibland leda till ett konstaterande om att det inte går att sysselsätta och då leder vägen istället till pensionering.

Kreativa lösningar för kundens bästa

Projektet genomfördes mitt under coronapandemin och samtidigt som samkommunen Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet.

– Situationen tvingade fram kreativt tänkande och att skapa tillvägagångssätt som för bara några år sedan inte hade ansetts relevanta för den dagliga verksamheten. Vi fick fundera på hur vi skulle genomföra till exempel kundmöten, då vissa av kunderna inte hade dator eller kompetens att använda datorer och det inte heller var möjligt att mötas ansikte mot ansikte i samma rum.

Projektarbetarna träffade kunderna utomhus, på caféer och självklart även på arbetsplatsen då det var möjligt. Projektarbetarna skulle i arbetet haft nytta av att till exempel ha surfplattor, så att de kunde ha registrerat kunddata i realtid.

Projektet lyckades väl med att utveckla en verksamhet som utgår från kunderna, vilket också framkommer i kundnöjdhetsenkäten där projektet fick ett medeltal på 8,6 (på en skala från 1–10).

– Flera av kunderna gav responsen ”Äntligen känns det som att någon lyssnar på mig”.

Den verksamhetsutveckling som planerats och påbörjats i projektet fortsätter i välfärdsområdets regi vid serviceenheten Stöd för arbetsförmågan, till exempel genom att det kundcentrerade arbetssättet förankras ännu mera.

– Kunderna vill ha snabba och smidiga servicestigar. Dessa kan skapas då utvecklingen utgår från kundens perspektiv och genomförs som ett mångprofessionellt och multidisciplinärt samarbete, konstaterar Strömmer.