Till innehållet
Utveckling

Malax hemvård testar läkemedelsroboten Medimi

Sedan januari 2023 pågår en pilotstudie i vilken läkemedelsroboten Medimi Smart Small testas i Malax hemvård. Österbottens välfärdsområde är först i Finland med att pröva på läkemedelsroboten.

– 10 januari 2023 togs de fem första läkemedelsrobotarna från Medimi AB i bruk i Malax hemvård och testningen av dem kunde således påbörja. Därefter har de resterande fem tagits i bruk, berättar Madeleine Isuls, som är projektarbetare i projektet TulKoti (Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre 2021-2023).

Klienterna som prövar på läkemedelsroboten Medimi Smart Small valdes ut av sjukskötarna vid hemvården. De utvalda klienterna fick sedan välja om de ville medverka eller inte. Ibruktagningen genomfördes som ett samarbete mellan TulKotis projektpersonal, personalen vid Malax hemvård och företaget Medimi AB. Klienterna får testa läkemedelsroboten i tre månader utan kostnad. Hittills har försöket gått bra.

– Vi går in i projektet med öppet sinne. För att klara av den ökade arbetsbelastningen är vi tvungna att förlita oss på tekniska lösningar. Läkemedelsroboten kan som bäst spara på sjukskötar- och närvårdarresurser, kommenterar sjukskötare Lotta Sundbäck då försöket startar.

Skillnaden mellan Medimi Smart och de läkemedelsrobotar som tidigare prövats inom välfärdsområdet är hur läkemedelsroboten hanterar läkemedel. De som prövats tidigare har gett läkemedelspåsar delade från apoteket till klienten vid rätt tidpunkt. I Medimi Smart fördelas varje enskild läkemedelssort i egen kassett av vårdpersonalen. Under testen delas kassetterna av vårdpersonalen, men tanken är att apoteken kan ta över detta i framtiden. Därtill kunde kassettbyte utföras av icke vårdutbildad personal (t.ex. budfirma), vilket också skulle spara vårdresurser.

Läkemedelsroboten Medimis kassetter fylls på med läkemedel som den sedan doserar ut till klienten.

Medimi Smart kan hantera upp till 16 läkemedel i 16 olika fack. Läkemedelsroboten doserar sedan automatiskt klientens läkemedel ur kassetterna enligt överenskomna doser och tider. Detta kan vara till fördel för klienter med läkemedelsbehandling som behöver justeras ofta. Utöver detta kan läkemedelsroboten Medimi Smart också påminna om upp till sex olika läkemedel som inte förvaras i roboten. Detta kan handla om till exempel sprutor, salvor eller flytande läkemedel. I de fall klienten inte tryckt ut sina mediciner meddelas den instans som på förhand valts, vilket gör att man då kan kontakta eller besöka klienten ifall den aktuella dosen inte blivit tagen.  

Rätt välfärdsteknologisk lösning till rätt klient

– Inom projektet TulKOTI testas flera välfärdsteknologiska lösningar. Just nu pröva i Vörå och Vasa en matautomat från Menumat, och i Kristinestad testas gruppträffar via Alvar-tjänsten. Målet med testerna är att pröva de olika välfärdsteknologiska tjänsterna som tredje sektorn erbjuder för att se om de passar i välfärdsområdets verksamhet. De välfärdsteknologiska lösningar som ger ett bra resultat tas sedan i bruk inom välfärdsområdet och kommer att erbjudas som stödtjänster, berättar Isuls.

För att säkerställa att rätt klient och rätt välfärdsteknologisk lösning hittar varandra, ska också en verksamhetsmodell för servicekedjan testas så småningom. Tanken är att klienten i framtiden kontaktar servicehandledarna för att få hjälp med att välja en välfärdsteknologisk lösning som hjälper en att klara sig i hemmet. För detta utarbetas en teknologikappsäck där man kan bekanta sig med olika lösningar och en katalog med de välfärdsteknologiska lösningar som välfärdsområdet erbjuder.  

För personalen inom välfärdsområden som jobbar med hemmaboende äldre planeras en virtuell kaffepaus på onsdagar udda veckor med start från onsdag 15.2 kl. 14.15–14.45. Den virtuella kaffepausens syfte är att informera om aktuella ärenden inom projektet. Personal som föreslås delta är hemvårdens personal, servicehandledningens personal, kartläggningsteamets personal och närståendevårdens personal.

Medimi AB är ett svenskt företag med huvudkontoret i Lund. Företaget jobbar med att utveckla tekniska lösningar för medicinhantering inom hemsjukvård och boenden.