Till innehållet
Utveckling

Hemvårdens kunder får prova på att ge digital feedback

Med hjälp av elektroniska enkäter samlas feedback in från hemvårdens kunder, angående deras erfarenheter och upplevelser av hemvårdens tjänster och tjänsternas kvalitet. Under året kommer också anhöriga samt personal att få ge feedback om sina upplevelser av servicens kvalitet.

I mars 2023 startades ett försök med att samla in digital kundfeedback från de kunder som använder hemvårdens tjänster. Försöket görs i samarbete med hemvården, hemvårdens kunder, anhöriga och projektet Framtidens tjänster som stöder äldres boende hemma (TulKOTI).

– Det nationella målet är att äldre personer tryggt och säkert ska kunna bo hemma längre och då även erbjudas de tjänster som de behöver för att kunna fortsätta bo hemma. Servicen som erbjuds de hemmaboende äldre ska också motsvara de äldres behov, berättar projektarbetare Minna Aro.

Enkäten testas i Pedersöre och Larsmo

En elektronisk enkät har utformats och i mars började den testas i Pedersöre. Meningen med försöket är först och främst att samla in kundfeedback av hemvårdens kunder angående deras upplevelser av servicen de får, men även att på samma gång testa hur det fungerar att samla in respons elektroniskt via en apparat/platta.

– Hemvårdens kunder behöver inte ha digitala kunskaper från förr för att kunna svara på den elektroniska enkäten. Personalen i hemvården tar med sig apparaten/plattan på hemvårdsbesöket och hjälper kunden med användningen, säger Aro.

Svarsalternativen på enkäten visas som smileys och man väljer den smiley som bäst motsvarar den egna åsikten.

Försöket med den elektroniska enkäten har gått bra i Pedersöre. En del osäkerhet har funnits bland de äldre gällande tekniken, eftersom största delen av de äldre inte är vana med den, men hemvårdens personal har varit till stor hjälp för kunderna genom att erbjuda hjälp och handledning. Svarsprocenten har varit hög, trots att det är helt frivilligt att besvara enkäten.


– Försöket i Pedersöre gick så snabbt och smidigt, att vi bestämde oss för att även utvidga det till Larsmo, berättar Aro. Efter att testet är avslutat justeras enkäten vid behov innan den tas i användning i hela välfärdsområdet.

Verksamhetsmodell för säkerställande av kvalitet

En uppdatering av Äldreomsorgslagen gör det obligatoriskt att från 2023 att använda bedömningsverktyget RAI (Resident Assessment Instrument) vid bedömningen av en äldre persons funktionsförmåga. Projektet har som målsättning att skapa en verksamhetsmodell för att säkra kvaliteten i hemvården i Österbotten genom att använda kundfeedback samt RAI-instrumentet.

– Genom att nyttja informationen från RAI-databasen kan man följa med olika kvalitetsindikatorer för att mera konkret kunna mäta och följa upp kvaliteten i hemvården. Enkäten om hemvårdens kvalitet ger oss en inblick i hur de som använder hemvårdens tjänster upplever tjänsternas kvalitet, förklarar Aro.

Verksamhetsmodellen som tas fram kommer att fungera som ett verktyg för närchefer och personal, för att framöver förbättra kvaliteten på servicen som erbjuds de äldre.

Inom projektet TulKOTI utvecklas tjänster för hemmaboende äldre. Inom projektet provas olika välfärdsteknologiska apparater bland hemvårdens kunder runtom i Österbotten.

På Innokylä:s sidor kan du läsa mer om säkerställande av kvaliteten i hemvården.

Läs mer om TulKOTI-projektet