Till innehållet
Allmänt

Den palliativa vården i Österbotten utvecklas och förbättras

Österbottens välfärdsområde deltar i ett projekt med syfte att utveckla tjänster och förbättra kvaliteten inom den palliativa vården. Utvecklingsöverläkare Heli Ylihärsilä, som ansvarar för projektets österbottniska del, berättar att fokus för utvecklingsarbetet ligger på hemsjukhusverksamheten och på att utveckla ett palliativt center.

De sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus har kunnat söka statsunderstöd inom programmet för produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på vården. Dessa sjukhusdistrikt har i sin tur kunnat fördela stödpengarna vidare till kommunerna och sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet så att även de kan delta i projektet.

– Åbo Universitets centralsjukhus (TYKS) har beviljats stödet och Österbottens välfärdsområde har tilldelats 284 000 euro, säger utvecklingsöverläkare Heli Ylihärsilä.

Ylihärsilä kommer att fungera som projektledare för projektet som pågår under åren 2022 och 2023. Hon berättar att huvudmålsättningen med projektet är att skapa en välfungerande palliativ vård. Vården ska vara likvärdig för alla och den ska utgå från patientens behov. I dagsläget har inte alla möjlighet till samma service, utan det är ojämnt fördelat.

Palliativ vård

Palliativ vård är aktiv helhetsinriktad vård av en patient som lider av en obotlig, progressiv sjukdom. Målet är att minska lidandet och värna om livskvaliteten. Det centrala i den palliativa vården är att lindra smärta och andra symtom samt att svara på fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Palliativ vård kan pågå i flera år.

Källa: THL

Hemsjukhusverksamhet och palliativt center utvecklas

Målsättning för Österbottens välfärdsområde är att förbättra hemsjukhusnätverket och bygga upp ett palliativt center.  

– Det palliativa centret kommer att finnas i Vasa och där ska mottagningsverksamhet och konsultationsverksamhet finnas. Det ska fungera som en poliklinik med mottagning fem dagar i veckan, förklarar Heli Ylihärsilä. Vid centret ska läkare och kliniska specialistsjukskötare finnas. I målsättningen ingår även att till det palliativa centret få specifika bäddplatser för patienter som hör till specialsjukvården.

Hemsjukhusverksamheten finns redan till en viss del, men i projektet ska verksamheten stärkas genom att ett nätverk av palliativa skötare byggs upp. De palliativa skötarna ska vara delaktiga i vården.

– För patienterna kommer det att märkas på så sätt att det finns en ökad tillgång till service, berättar Ylihärsilä. Indirekt kommer kunskapen att ökas på fältet. Efter att projektet avslutas ska de nya funktionerna fortsätta som ordinarie verksamhet i välfärdsområdet.

Projektet är just nu i uppstartningsfasen och för tillfället är det endast Heli Ylihärsilä som är anställd, men snart anställs även en läkare på deltid samt sjukskötare både till hemsjukhusverksamheten och till palliativa centret.

– Projektet leds administrativt av en styrgrupp, och vid centralsjukhuset finns en grupp för det palliativa centret och en grupp för hemsjukhuset. Projektet samarbetar också med Åbo Universitets centralsjukhus och de projekt som pågår på andra håll inom specialupptagningsområdet, säger Heli Ylihärsilä.

Mer information om Programmet för produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på vården finns på Social- och hälsovårdsministeriets webbsidor