Till innehållet
Allmänt

De regionala servicecheferna utvecklar kvaliteten, säkerheten och servicenätet

I Samkommunen för Österbottens Välfärdsområde finns fem regionala servicechefer, Johanna Skarper, Annika Ikkala-Västi, Åsa Nyberg-Sundqvist, Tarja Koukkunen och Tiia Krooks. Österbotten är ett långt och smalt område med många regionala skillnader, exempelvis i befolkningsstruktur och de sätt på vilka service produceras varierar.

Tiia Krooks är regional servicechef i det södra området (Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad och Kaskö), Tarja Koukkunen och Annika Ikkala-Västi i Vasa och Laihela, Johanna Skarper i Korsholm och Vörå och Åsa Nyberg-Sundqvist i det norra området (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo).

– Vi utgör ett nätverk som täcker hela Österbotten. Vi regionala servicechefer är kontaktpersoner då det handlar om servicens kvalitet och att utveckla innehållet i servicen. Vi hjälper även klienter och patienter om problem uppstår, berättar Åsa Nyberg-Sundqvist.

– En sådan problemsituation kan exempelvis uppstå då kunden inte hittar rätt personal eller rätt serviceform fyller Annika Ikkala-Västi i.

De regionala servicechefernas varierande arbetsuppgifter befrämjar ett nära samarbete mellan olika professioner.

Genom respons fås bättre service

Till de regionala servicechefernas uppgift hör att ur ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv stödja befolkningens välmående. En väsentlig del i deras arbete är att upprätthålla ett nära samarbete med befolkningen, personalen, kommunerna samt övriga aktörer. De viktigaste arbetsredskapen är den kundrespons som lämnas in i olika former samt anmälningar om farliga situationer i anknytning till att service ges.

– Tillsammans med kundservicechefen följer vi med kundnöjdheten och planerar nödvändiga åtgärder utgående från den respons som fås, berättar Tarja Koukkunen.

Johanna Skarper betonar att servicecheferna hör till resultatområdet kvalitet och tillsyn, och att de nyss nämnda uppgifterna hör till resultatområdets grunduppdrag.

De regionala servicecheferna är med och utvecklar servicenätet så att det motsvarar kommuninvånarnas behov samt bidrar till att befrämja befolkningens delaktighet. De har ett tätt samarbete med bland annat verksamhetsområdes- och resursledningsdirektörerna, kvalitetskoordinatorerna och kvalitetsplaneraren samt med säkerhetskoordinatorn.

– Vi finns också som stöd för enskilda chefer och deltar i utvecklingen av verksamheten och i säkerställandet av kvaliteten. En kunnig och välmående personal är en viktig resurs för att en kvalitativ service ska kunna produceras, påminner Tia Krooks.