Till innehållet
Allmänt

Arbetssätten vid social- och hälsocentralernas mottagningar förenhetligas

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten utvecklas mottagningsverksamheten vid välfärdsområdets social- och hälsocentraler. Målsättningen är att kunderna på ett smidigt sätt ska få tillgång till rätt vård och att tillvägagångssättet vid mottagningarna ska vara det samma inom hela Österbottens välfärdsområde.

Delprojektet Social- och hälsocentralernas mottagningsverksamhet består av två delområden:

  • Att utveckla missbruks- och beroendetjänsterna.
  • Att förenhetliga primärvårdens processer för vårdbedömning och kösättning vid alla social- och hälsocentraler i Österbottens välfärdsområde.

Verktyg och metoder kartläggs

Projektchef Nina Herrgård kartlägger hurudana verktyg som redan används vid social- och hälsocentralernas mottagningar samt hur styrningsprocessen till vården ser ut.

– För att ta reda på detta kommer inom kort ett frågeformulär att skickas ut till förmän på social- och hälsovårdsmottagningarna, berättar Herrgård.

Första tiden i delprojektet har gått åt till att skapa nationella och lokala nätverk. Samarbete och delaktighet bl.a. med föreningar och erfarenhetsexperter betonas, och mångprofessionella arbetsgrupper enligt de olika ålderssegmenten håller på att formas och de ska inom kort fastställas.

– I både utvecklingsskedet och implementeringsskedet av ett nytt arbetsverktyg är det viktigt att ha med sig professionella från arbetsfältet, det är de som är experterna, konstaterar Herrgård.

Visionen är att kunna erbjuda personalen verktyg för att tidigt kunna identifiera klienter som ligger i riskzonen eller redan har utvecklat ett missbruk/beroende, samt att för klienterna utveckla smidiga och välkoordinerade tjänster. En modell för styrningen mellan social- och hälsovårdsmottagningarna och rusmedels- och/eller beroendetjänsterna kommer också att utvecklas. Målsättningen är att genom tidiga insatser kunna stöda klienternas behov.

– Målet är att klienten på ett smidigt sätt ska få tillgång till rätt vård. Om det redan finns fungerande verktyg så handlar det mera om att implementera metoder så att det blir jämlikt över hela välfärdsområdet. Med gemensamma arbetsmetoder identifieras klienternas utmaningar i ett tidigt skede och eskalering av problem förebyggs, säger Herrgård.

I november ordnar Herrgård tillsammans med Österbottens Föreningar ett forum för att utveckla missbruks- och beroendetjänsterna. Evenemanget vänder sig till anställda på välfärdsområdets social- och hälsovårdsmottagningar samt organisationer och erfarenhetsexperter.

Kösättningen ses över

Projektchef Maria Vilkas har under hösten besökt social- och hälsocentralerna för att komplettera det datamaterial som tidigare samlats in samt för att kunna följa med med verksamheten på plats. Sätten på vilka vårdkontakter dokumenteras och patienter sätts i kö är i dag varierande, vilket gör att statistiken som fås från patientdatasystemen inte är helt tillförlitliga.

– Det handlar om att kunna påvisa den faktiska kösituationen, och det är viktigt eftersom den delvis utgör grunden för framtida kunskapsbaserat beslutsfattande (informationsledning) samt också till viss del den framtida finansieringen av välfärdsområdet, säger Vilkas.

Det insamlade materialet bearbetas nu och utmaningarna kring vårdbedömning och kösättning identifieras. Nästa steg är att forma en handläggningsplan för prioritering av enhetsvisa åtgärder för att förbättra personalens  möjlighet och motivation att göra vårdbedömningar och kösättningar i enlighet med nationella direktiv.

– Processbeskrivningar för vårdbedömning och kösättning skapas för respektive patientdataprogram och utbildningar i vårdbedömning och kösättning planeras, både enligt THL:s anvisning och utgående från respektive enhets nuvarande patientdataprogram, berättar Vilkas.