Till innehållet

Effektiverat serviceboende är utformat för personer som behöver hjälp dygnet runt och för vilka hemtjänsten inte längre är tillräcklig. Man kan ansöka om effektiverat serviceboende skriftligt eller muntligt. Ansökan behandlas av den multiprofessionella SAS arbetsgruppen så snart som möjligt, efter att alla nödvändiga bilagor har lämnats in. Vid behandlingen av ansökan görs en bedömning av servicebehovet i enlighet med socialvårdslagen. Beslutet skickas hem med post.

Ytterligare information: Socialarbetare 0400 910 698 (Vasa)

Kötider i månader till boendeservice med heldygnsomsorg 01.07. – 31.12.2023 är 2,77

Intervallvårdplatser är avsedda för dem som behöver tillfällig vård, omsorg och rehabilitering. Intervallvård kan också sökas för att närstående vårdare skall få vila upp sig. Då man funderar på en lämplig plats är det den fysiska och mentala funktionsförmågan, det vill säga behovet av hjälp i olika situationer, som är av avgörande betydelse. Behandling kan arrangeras som en tillfällig eller regelbundet återkommande behandling, dvs som en intervallvård.

Vaasa:
Kortvarig och intervallvård ges på Himalayas servicehus och Bruksgården.
Ytterligare information: Ansvarig handledare 040 868 4602

Jakobstadsregionen:
Servicevägledning Helmi, tfn +358 6 786 2630, 040 805 1730, Runebergsgatan 9

Korsholm, Vörå, Malax:
Hemtjänstinstruktör tfn 06 218 4156, Gamla Karperövägen 17 A

Närpes, Kristinestad och Kaskö:
servicekoordinator tfn 040 610 9112

Dagverksamheten riktar sig till ortens invånare över 65 år som bor hemma. Syftet är att stödja välmående och öka den sociala interaktionen.

Syftet med vår verksamhet är att stödja hemmaboende äldre och deras anhöriga. Vårt mål är att stödja äldre människors fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att främja deras kunskaper och färdigheter relaterade till hemmaboende.

Till dagverksamheten söks med en ansökan. Den kan fyllas i antingen av kunden själv eller av en närstående eller av t.ex. social- och hälsovårdspersonal.

Ytterligare information: Sjuksköterska 040 715 5521
Besöksadress Vasa: Dammbrunnsvägen 4, hus 2.

Beslut om klientavgifter för hemvård, dagcenter, kortvarig vård (intervall), effektiverat serviceboende och institutionell vård görs på klientavgiftsbyrån.