Till innehållet

Olika former av boendeservice består av bland annat gemenskapsboende, serviceboende med heldygnsomsorg och serviceboende med heldygnsomsorg för minnessjuka.

I boendeserviceenheten ordnas även intervallvård.

Gemenskapsboende

Gemenskapsboende (tidigare seniorboende och serviceboende) är till för personer som inte längre klarar av att bo i sitt eget hem med hjälp av hemvård. Med gemenskapsboende avses boende som ordnas i en trygg och och tillgänglig boendeenhet som erbjuder verksamhet som främjar socialt umgänge och där personen fogar över en bostad som lämpar sig för hens behov. Service som tillhandahålls i ett gemenskapsboende ordnas separat som exempelvis hemvård, stödtjänster och vid behov annan socialservice. På gemenskapsboende finns personal på plats dag- och kvällstid. Nattpatrullens tjänster ordnas nattetid efter kundens behov.

Bostället: 040 160 0681
Solgärdet: 050 092 1408
Pörtom seniorboende: 040 160 0696

Buketten: 050 546 3065 / 050 371 4166

Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg är en boendeform som är till för personer som behöver mycket hjälp, vård och tillsyn dygnet runt. Personalen finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg för minnessjuka

Enheterna är till för dig som har fått diagnosen minnessjukdom och behöver vård dygnet runt. På grund av minnessjukdom kan en boende behöva särskild tillsyn.

Antalet boende i dessa enheter är vanligtvis färre än i andra enheter av serviceboende med heldygnsomsorg.

Intervallvård

Boendeserviceenheterna tillhandahåller även intervallvård. Det kan vara nödvändigt då din närståendevårdare behöver en vilopaus från vårdandet eller då du känner att öppna vårdens tjänster på något sätt inte räcker till.  

En intervallperiod kan också utnyttjas till att förverkliga lagstadgade vårdledigheter för närståendevårdaren. Intervallperioderna kan vara regelbundet återkommande eller kan vara enstaka intervallperioder vid särskilt överenskomna tidpunkter.

Förutom att en intervallperiod stöder hemmaboende, erbjuder den också omväxling och en andningspaus i vardagen både för anhöriga och för de som deltar i intervallperioden.

Du kan ansöka om boendeservice/intervallvårdsplats med en ansökningsblankett. Ansökan lämnas in till en vårdplaneringsgrupp, varefter kartläggningsprocessen påbörjas.

Som kartläggningsinstrument använder vårdplaneringsgruppen bl.a. RAI instrumentet. Det ger en objektiv kartläggning av vårdbehovet. För att få rätt beslut så gör vi hembesök vid behov, vi diskuterar med dig som ansöker, dina anhöriga och även med hemvården och minnesrådgivningen.

Utredningen ligger till grund för det beslut som ska fattas.

SAS-gruppen, som träffas regelbundet, kommer att behandla din ansökan och bedöma om du kan få plats på boendeserviceenheten. Kriterier har upprättats för tilldelning av boendeserviceplats.

Kötider

Kötider i månader till boendeservice med heldygnsomsorg 01.07. – 31.12.2023 är 2,77

Våra serviceboenden

BJÖRKBACKA SERVICEHEM

Björkbacka servicehem är beläget i Jakobstad, som ligger i ett naturskönt område lite utanför stadens centrum. Till Björkbacka servicehem hör både Björckbacka och Solbacken. I servicehemmet Björkbacka har varje boende ett eget rum med wc, dessutom är de gemensamma rummen till för alla. Det finns även tre dubbelrum tillgängliga, varav två är i enheten Clara och en i enheten Elsa.
Vårt mål är att ge alla boende ett bra, säkert och rehabiliterande bemötande och vård. Alla boende har rätt att få service på sitt eget modersmål.
Professionell personal tar hand om boendes välmående dygnet runt. En behandlings- och rehabiliteringsplan görs för alla boende, vars utgångspunkt är de boendes egen funktionsförmåga.
”Alla ska garanteras rätten till en värdig ålderdom och ett gott bemötande, oavsett var personen bor och var personen vårdas, oavsett vilken typ av vård och service de behöver”.

BJÖRKBACKA
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Serviceenhetschef: 040 805 1514
Biträdande föreståndare: 040 805 1413
Enheternas nummer:
Clara: 040 805 1518
Elsa: 040 805 1517

På Björkbacka finns det tre enheter varav två Clara (20 boendeplatser) och Elsa ( 18 boendeplatser) är boendeservice med heldygnsomsorg.

SOLBACKEN
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Serviceenhetschef: 040 805 1514
Enheternas nummer:
Alma: 040 805 1540
Elvira: 040 805 1747
Hilda: 040 805 1746

Solbacken har 27 långvariga serviceboendeplatser för äldre med minnessjuka som är uppdelat i tre enheter Alma, Elvira och Hilda.

Intervall

BJÖRKBACKA FRANS 
Mjölvägen 1, 68620 Jakobstad
Enhetens nummer: 040 805 1737

Frans är 12 platsers dagvårdsavdelning. Intervallvård ordnas för dig när den öppna vården inte räcker till eller när dina vårdgivare behöver vila.
Behandlingsperioderna är perioder på en eller två veckor, med jämna mellanrum eller på separat överenskomna tider.

MARIEHEMMET
Kyrkogatan 36, 64260 Kaskö
Enhetens nummer: 040 073 9001

Mariahemmet är ett serviceboende med heldygnsomsorgs i Kaskö, som är uppdelad i två avdelningar, Mariahemmet och Toves stuga.
Mariahemmets verksamhets tanke är att ge äldre högklassigt, individuellt, främjande av att göra själv och självbestämmanderätt vård. Servicen ges på klientens eget modersmål, finska eller svenska. I vården befrämjar vi rehabiliterande arbetstag och planering.
Mariahemmets värdegrund är mänsklig värdighet, rättvisa, jämställdhet, självbestämmande, individualitet, hög kvalitet och öppenhet.

KRISTINAHEMMET
Salavägen 3, 64100 Kristinestad
Serviceenhetschef: 040 354 7173 (vardagar kl. 8–16)
Biträdande: 050 477 8153
Enhetens nummer:
Aurora: 040 527 8159
Swan: 040 544 4654
Meri: 040 544 6415
Otto: 050 470 4457
Kotka: 050 564 5513

Kristinahemmet är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Kristinestad. Vi erbjuder de äldre ett boende med högklassig vård och service till livets slut. På boendet finns totalt 58 boendeplatser, var 22 platser är för minnessjuka och resterande för nedsatt funktionsförmåga.
På hemmet finns fem avdelningar; Aurora, Swan, Meri, Otto och Kotka. Utrymmena är stora och anpassade för att vårda klienterna. I våra lokaler hittar du gym, flera trivselrum, frissa/fotvårdsrum, matsal, flera uteplatser och trädgård med utegym.
Vår personal arbetar på ett mångprofessionellt samt rehabiliterande arbetssätt som stöder de äldres egna funktionsförmågan, utgående från individuella resurser för att stärka klientens livskvalité.
Kristinahemmet använder sig av Pihlajalinnas 24/7 distansläkartjänster. Varje vecka hålls en telefonrond och besöksrond sker fyra gånger per år.

ÅLDERSRO SERVICECENTER
Lappfjärdsvägen 1216, 64300 Lappfjärd
Avdelningsskötare: Juha-Matti Luoma 040 159 0504
Avdelningen: 040 848 3980
Köket: 040 560 3912

Åldersro servicecenter är ett serviceboende med heldygnsomsorg.
Åldersro servicebostäder är en helhet på 33 platser av vilka fem är separata radhusettor och 28 bostäder i huvudbyggnaden. Bostäderna i huvudbyggnaden är en och två personers rum. I rummen finns endamånsenliga WC- och hygienutrymmen. För invånarna finns på varje avdelning ett dagrum och en för hela huset gemensam stor matsal samt bastuavdelning.
Serviceboendeplats beviljas via SAS-gruppen.

SOLGÅRD
Gamla Karperövägen 17 A, 65610 Smedsby
Serviceenhetschef: 050 518 1013 (vardagar kl. 8–16)
Jourtelefon: 044 727 1244

Solgård serviceboende med heldygnsomsorg:

Solgård är ett serviceboende med heldygnsomsorg med 52 platser, fördelade på 5 avdelningar. En avdelning har platser för väntan på annat boende. Platserna till väntan på annat boende är till för de klienter som inte längre klarar av ett hemmaboende men som ej ännu fått en permanent boendeplats. De övriga boendeplatserna är till för de äldre som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppenvårdstjänster. Efter inflyttningen undviks alla onödiga förflyttningar och vi arbetar enligt principen att vården skall komma till klienten och inte klienten till vården. Man vårdas här till livets slut. Vården som erbjuds är mångsidig och den erbjuds 24/7.


Solgård intervallavdelning:
Solgård har en intervallavdelning med totalt 12 platser. Intervallplatserna är till för de klienterna behöver stöd för att klara av ett förlängt hemmaboende.

ELVIRA
Monavägen 9, 65610 Smedsby, Korsholm
Serviceenhetschef: 044 727 1234 (vardagar kl. 8-16)
Jourtelefon till avdelningen: 044 727 1267

Elvira boendet erbjuder 24 serviceboendeplatser för personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppenvårdstjänster.
Målsättningen för verksamheten är att skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö samt att ge en individuell vård och omsorg som är aktiverande och rehabiliterande. Tryggheten skapas av att boenden får omsorg av personal som känner till boendes vanor, behov, intressen och hans/hennes levnadshistoria. Boenden skall regelbundet ha möjlighet att röra sig utomhus, samt dagligen under handledning få delta i meningsfull verksamhet som stöder den vuxna människans jag bild. Boenden skall få behålla sin funktionsduglighet så länge som möjligt genom att helt efter egen ork och förmåga delta i dagliga sysslor på boendet. Den sociala samvaron och gemenskapen med anhöriga, andra boenden samt personalen är viktiga delar i omsorgen.

HANNESHEMMET
Monavägen 9, 65610 Smedsby, Korsholm
Serviceenhetschef: 044 727 1222 (vardagar kl. 8-16)
Jourtelefon till avdelningen: 044 727 1231

Hanneshemmet erbjuder 24 serviceboendeplatser för personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppenvårdstjänster.
Målsättningen för verksamheten är att skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö samt att ge en individuell vård och omsorg som är aktiverande och rehabiliterande. Tryggheten skapas av att boenden får omsorg av personal som känner till boendes vanor, behov, intressen och hans/hennes levnadshistoria. Boenden skall regelbundet ha möjlighet att röra sig utomhus, samt dagligen under handledning få delta i meningsfull verksamhet som stöder den vuxna människans jag bild. Boenden skall få behålla sin funktionsduglighet så länge som möjligt genom att helt efter egen ork och förmåga delta i dagliga sysslor på boendet. Den sociala samvaron och gemenskapen med anhöriga, andra boenden samt personalen är viktiga delar i omsorgen.

ASPGÅRDEN
Kyrkvägen 50, 65800 Replot
Serviceenhetschef: 044 424 9112
Avdelning 1: 050 518 1547
Avdelning 2: 044 424 9143

Aspgården erbjuder 20 serviceboendeplatser för personer som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppenvårdstjänster.
Målsättningen för verksamheten är att skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö samt att ge en individuell vård och omsorg som är aktiverande och rehabiliterande. Tryggheten skapas av att boenden får omsorg av personal som känner till boendes vanor, behov, intressen och hans/hennes levnadshistoria. Boenden skall regelbundet ha möjlighet att röra sig utomhus, samt dagligen under handledning få delta i meningsfull verksamhet som stöder den vuxna människans jag bild. Boenden skall få behålla sin funktionsduglighet så länge som möjligt genom att helt efter egen ork och förmåga delta i dagliga sysslor på boendet. Den sociala samvaron och gemenskapen med anhöriga, andra boenden samt personalen är viktiga delar i omsorgen.

PIENKOTI HELMIINA

Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Smedsby
Ansvarig sjukskötare (vardagar 8-16): 050 362 6428
Jourtelefonen till avdelningen: 044 727 7912

Pienkoti Helmiina är en finskspråkig 15 platsers boendeserviceenhet med heldygnsomsorg.
Det är ämnad för minnesjuka, som behöver dygnet runt individuell behandling och vård. Målet är att fungera som en trygg och hemliknande vårdanstalt för äldre.
Syftet är att upprätthålla de boendes dagliga funktionssätt med hjälp av rehabiliterande arbete, stimulerande aktiviteter och gemenskap i hemlik miljö. En vård- och serviceplan upprättas för varje boende efter egen funktionsförmåga och servicebehov, som uppdateras regelbundet.

SOLHÖRNAN SERVICEBOENDE
Gamla Karperövägen 15 B, 65610 Korsholm
Ansvarig Sjukskötare: 050 362 6428 (vardagar kl. 8-16)
Våning 1 Vårdare: 040 356 6302 / 040 483 8862
Våning 2 Vårdare: 040 671 6815 / 040 836 7215

Solhörnan våning 1 är ett serviceboende med 14 lägenheter och våning 2 är ett serviceboende med heldygnsomsorg med 14 lägenheter. De flesta av lägenheterna är en enrummare med kokvrå. Det finns också två lägenheter som är tvårummare med kokvrå. På båda våningarna finns gemensamma utrymmen som TV-rum och ett kök med matsal.
På Solhörnan våning 1 finns det personal dagtid. Nattetid finns nattpersonal som svarar på larm samt går nattronder. På våning 2 finns personal dygnet runt och efter inflyttningen undviks alla onödiga förflyttningar och här vårdas man till livets slut. Boendet baserar sig på ett hyresförhållande och uppgjord vård- och serviceplan. Platserna är till för de äldre som inte längre klarar sig hemma med hjälp av öppenvårdstjänster.

SANDLUNDEN 
Fagernäsvägen 9, 68570 Larsmo
Enhetens nummer: 040 805 1846 eller 040 805 1847
Ansvarig skötare: 044 721 7501

Sandlunden är ett serviceboende med heldygnsomsorg med tre avdelningar: Ellen, Edwin och Roslundens demenshem. Ellen finns det 11 platser, Edwin 17 platser och Roslunden 10 platser.
Vår uppgift är att bedriva vård för äldre som är i behov av vård dygnet runt.
Vi skall arbeta för vårt mål att klienterna skall få mera meningsfull sysselsättning, såsom fysisk rehabilitering och socialt umgänge.

FYRGÅRDEN
Bredhällsvägen 61 D, 66220 Bergö
Enhetens nummer: 040 656 9196
Ansvarig skötare: 040 651 7131

Fyrgården är ett långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg med 10 klientplatser. På Fyrgården finns både de med och utan dementdiagnos. Fyrgården blev inflyttningsklart år 2017. Byggnaden ägs av Bergö Serviceboende Ab.

EMILIACENTRET
Thorshagavägen 2 A, 66240 Petalax
Enhetens nummer: 050 361 7085
Ansvarig skötare: 040 650 8025 

Emiliacentret är ett serviceboende med heldygnsomsorg beläget i centrum av Petalax med närhet till både kyrka, skolor och butik. Boendet har plats för 10 klienter, och rummen är inredda med klienternas egna möbler och tillhörigheter för att skapa en känsla av ett eget hem. Emiliacentret fick sitt namn efter systrarna Emilia och Lovisa Brännback som testamenterade sin egendom till kommunen med önskan om att den skulle användas till hem för de äldre.
Boendet är bemannat dygnet runt och har tillgång till sjukskötare 5 dagar i veckan. Personalen hjälper boende med daglig omsorg, måltider samt sysselsättning. Boendets personal har utbildning och erfarenhet av äldreomsorg, och utvecklas ständigt genom kontinuerlig fortbildning. Vi arbetar efter målsättningen att varje individ ska få vara med och bestämma hur dagen ska se ut och att omvårdnaden sker utgående från individens önskemål, behov och resurser. Vårt mål är att skapa en trygg och en meningsfull vardag för boende.

WESTERHEMMET B
Stampvägen 2 C, 66100 Malax 
Enhetens nummer: 040 650 7965 
Ansvarig skötare: 040 650 8131

MALMGÅRDEN
Malmbrinken 4, 66100 Malax
Serviceenhetschef : 040 650 8140
Avdelning A.
Enhetens nummer: 050 433 7960
Ansvarig skötare: 040 650 8136
Avdelning B.
Enhetens nummer: 046 923 3388

Malmgården är ett serviceboende med heldygnsomsorg med 30 klientplatser, 15 platser på avdelning A och 15 platser på avdelning B. Avdelning B är för minnessjuka. Serviceboendet Malmgården blev färdigt i mars 2020.

WESTERHEMMET (anstaltsvård) 
Stampvägen 2 C, 66100 Malax
Enhetens nummer: 040 650 8067

HAGALUND
Gustav Adolfsgränd 4, 66900 Nykarleby
Ansvarig skötare: 050 516 6677
Enhetens nummer:
Blåsippan 050 439 3293
Snödroppen 050 409 6675

Hagalund är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Nykarleby bestående av modul B Blåsippan och D Snödroppen som har platser för äldre multisjuka i behov av omvårdnad dygnet runt samt modulerna A Vitsippan och modul C Gullvivan som har platser för minnessjuka.
Vår uppgift är att erbjuda äldre och minnessjuka en individuell omvårdnad av hög kvalitet dygnet runt. Vår målsättning är att ge trygg omvårdnad i hemlika förhållanden där den boende har rätt till självbestämmande, gemenskap och egen tid. Vi stöder och aktivera den befintliga funktionsförmågan hos den äldre, ända till livets slut.

PÖRTEHEMMET
Backvägen 1, 66270 Pörtom
Enheten: 050 306 4936
Serviceenhetschef: 040 160 0695

Pörtehemmet, som finns i centrum av Pörtom i Närpes stad, är ett boende med serviceboende med heldygnsomsorg på 17 platser. De boende har egna rum, vissa rum delar badrum/wc med rummet bredvid. På Pörtehemmet bor klienter som behöver ha hjälp dygnet runt, de flesta har någon typ av minnessjukdom.
Personalen, bestående av serviceförman, sjukskötare och närvårdare, arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt.
Alla måltider tillreds på Pörtehemmet, kökets personal är anställda av Närpes stad så även städpersonalen. Även fastighetsskötseln sköts via Närpes stad.
Pörtehemmet använder sig av Pihlajalinnas distansläkartjänster. Varje vecka hålls telefonrond och besöksrond sker fyra gånger per år.

ALVINAHEMMET
Parkgränd 1, 64610 Övermark
Enheten: 050 409 9365
Serviceenhetschef: 040 160 0707

Alvina är ett serviceboende med heldygnsomsorg beläget i Övermark, Närpes som byggdes år 1983 och renoverades år 2011. Boendet har 21 platser och 3 intervallrum.
Personalen består av närvårdare, sjukskötare och en enhetsledare. Personalen arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och verksamheten fokuserar på just aktivering och rehabilitering.
Utrymmena är stora och ljusa. Här finns gym, trivselrum, frisör/fotvårdsrum, stor matsal, eget kök, stor trädgård och flera uteplatser.

VILLA ROSA & HOLGER
Kyrkvägen 6 A, 64200 Närpes
Enheten: 040 674 6081 (modul Rosa) och 040 527 0398 (modul Holger)
Serviceenhetschef: 040 663 2966

VILLA ALINA & EFRAIM
Kyrkvägen 6 B, 64200 Närpes
Enheten: 040 357 2670 (modul Alina) och 040 828 1791 (modul Efraim)
Servicenhetschef: Doris Sundström 040 584 6835

Villa Alina och Efraim är ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Boendet är nyrenoverat och har moderna hjälpmedel som underlättar klienternas vardag.
Kontakten med anhöriga är viktig, så att de ges möjlighet att aktivt delta i omsorgen om sina egna.
Klienterna får service, handledning och trygghet dygnet runt. Målsättningen är att med respekt för de äldres integritet, värdighet och självbestämmanderätt skapa en meningsfull och trygg tillvaro i hemlik miljö samt ta tillvara och uppmuntra deras förmågor att delta i dagliga sysslor.
På Villa Alina och Efraim strävar vi till ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med en helhetssyn på människan som grund. För att förgylla klienternas vardag ordnas olika 
aktiviteter som de fritt kan delta i enligt eget val och hälsotillstånd.

VILLA GÖTA & ÅKE
Kyrkvägen 6 C, 64200 Närpes
Enheten: 040 674 6055 (modul Göta) och 040 674 6054 (modul Åke)
Serviceenhetschef: 040 674 6084

VILLA SVEA & IVAR
Kyrkvägen 6 D, 64200 Närpes
Enheten: 040 674 6016 (modul Svea) och 040 674 6082 (modul Ivar)
Serviceenhetschef: 040 674 6015

PEDERSHEIM
Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs
Ansvarig skötare: 040 8051 958
Frida: 040 805 1937
Alina: 040 805 1957
Selma: 040 805 1938

Pedersheim är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Pedersöre, med 60 platser delad på fyra enheter:
Alina är en demensenhet för uppegående minnesjuka klienter med 15 boendeplatser och två intervallplatser. Alina har låsta dörrar och är en trygg miljö att röra sig på.
Frida har 10 boendeplatser och Selma har 18 boendeplatser för multisjuka åldringar. Vården är rehabiliterande och målet är att vi vårdar klienter till livets slut. SAS-gruppen fördelar boendeenheternas platser enligt vårdbehov.

PURMOHEMMET
Lillbyvägen 231, 68940 Lillby
Purmohemmet: 044 085 0592
Serviceenhetschef: Gunilla Nygård: 044 085 0594
Ansvarig skötare/medicinrum: 06 786 1594

Purmohemmet är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Pedersöre för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt. Våra 20 rum, varav ett parrum, används för ordinarie boende.
Då du beviljats ordinarie plats i denna hemlika miljö får du själv inreda ditt rum med egna möbler, tavlor och annat som du vill ha med dig. Dina anhöriga är välkomna att vara här och umgås med dig när som helst under dygnet. Deras engagemang i omvården uppskattas mycket.
Kunnig och engagerad personal finns på plats dygnet runt. Du får ett par egenvårdare som tar extra mycket ansvar för din situation. Ett par veckor efter att du flyttat in hos oss ordnas ett samtalstillfälle där du själv, dina anhöriga, en sjukskötare och en av egenvårdarna deltar. Under träffen fyller vi i en levnadsberättelseblankett och vi gör upp en personlig vård- och serviceplan. Syftet är att vi ska lära känna varandra så bra som möjligt och att du som boende ska känna dig trygg och väl omhändertagen.
Vid Purmohemmet är det lätt att ta sig ut på gården i sällskap med anhöriga eller någon av personalen. Speciellt under sommaren tillbringar vi mycket tid ute i friska luften. Olika program, så som sångstunder, andakter, bingo, gruppjumpa, individuell träning och annat sådant ordnas regelbundet. Vår målsättning är att din egen funktionsförmåga skall upprätthållas så långt som möjligt samt att du skall känna dig betydelsefull och välmående. Vi erbjuder dig individuell omvårdnad i en lugn och trygg atmosfär.
Vår läkare besöker oss en gång varannan vecka men vid behov tar vi kontakt när som helst. Vid Purmohemmet får du bo kvar även vid livets slutskede.

Gör så här:
Ansöka om plats till Purmohemmet genom att fylla i ansökningsblanketten ”Ansökan om boende eller intervallvård”. Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

För vem och på vilka villkor:
Du behöver vård och omsorg dygnet runt.
Tjänsten är avgiftsbelagd.
För boendet på Purmohemmet fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

ESSELUNDEN
Skolstigen 8, 68820 Esse
Enhetens nummer: 06 786 1590
Serviceenhetschef: 040 352 4845

Esselunden är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Pedersöre. På Skolstigen 8 i Överesse bor 22 klienter med varierande hjälpbehov, majoriteten är äldre med minnessjukdomar och många är multisjuka. Klienten hyr sitt rum och inreder med egna möbler, gardiner osv. Esselunden bemannas dygnet runt av närvårdare och på vardagar finns sjukskötare på plats dagtid.
Esselunden med eget kök byggdes på 90-talet, tre flyglar möts i husets hjärta; dag- och matsal, där samlas klienterna till måltider och gemenskap. Vi strävar efter att stimulera de äldres egen förmåga till aktivitet och befrämjar på detta sätt fysisk och psykisk hälsa. Vår målsättning är att kunna möta de äldres ökade behov av omsorg, tillsyn och trygghet.
Vårdtyngd och personaltäthet har ökat mycket sedan starten. På Esselunden får man bo till livet slut, i samarbete med ansvarig läkare, hemsjukhus och palliativa teamet ordnas vården enligt klientens önskemål. Vi vill ta hänsyn till personens livssituation – det förflutna – det aktuella – samt till förväntningarna inför framtiden.

Intervall

LILLA FRIDOLF
Skrufvilagatan 8, 68910 Bennäs  
Enhetens nummer: 040 805 1928 (kl. 07:00-21.30)  
Ansvarig skötare: 040 8051 958 

Lilla Fridolf Pedersheim KTB är en intervallenhet med 15 intervallplatser. Dit kommer klienter periodvist med SAS-gruppens beslut liksom till boende enheterna. Med rehabiliterande intervallvård strävar vi till att klienterna ska kunna bo hemma så länge som möjligt samt att ge avlastning för närståendevårdare.

MARIELUND
Lötvägen 7, 66640 Maxmo
Kansli: 050 590 7247
Serviceenhetschef: 040 353 2027
Ansvarig skötare: 06 218 3819

Marielund är ett hemtrevligt serviceboende med heldygnsomsorg med 21 klientplatser och en intervallplats beläget i Maxmo, Vörå kommun. Enheten är till för klienter som inte längre klarar av att bo hemma med den vård och service som hemvården erbjuder.
Vi erbjuder en högklassig och en trygg vård i en hemtrevlig miljö.
På Marielund arbetar vi enligt ett rehabiliterande arbetssätt, vi stöder klientens funktionsförmåga och självständighet så långt det är möjligt. Vi ordnar meningsfulla aktiviteter och program dagligen.
Här arbetar enhetschef, sjukskötare, närvårdare och vårdbiträden.

SOLÄNGEN  
Öurvägen 25, 66800 Oravais
Ansvarig skötare: 06 218 3826

Solängen är ett långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg med 16 klientplatser beläget i Vörå kommun, Oravais. Vi erbjuder de äldre ett boende med högklassig vård och service. Vårt boende tryggar ett individuellt och hemlikt boende dygnet runt. Enheten är till för äldre som inte längre klarar av att bo i eget hem med den service som erbjuds av hemvården.
På Solängen arbetar vi enligt ett rehabiliterande arbetssätt som stöder de äldres självständighet och den egna funktionsförmågan utgående från individuella resurser. Vi erbjuder om möjligt vård till livets slut.

TALLMO VÅRDCENTER
Lotlaxvägen 124, 66600 Vörå
Serviceenhetschef: 06 382 1420, 050 595 9569
Enhetens nummer:
Tallmogården 06 218 3837
Lönngården (vårdavd avdelning) 06 218 3830
Rosengården (demens) 06 218 3835

Tallmogården är ett serviceboende med heldygnsomsorg med 18 platser och 1 intervallvårdsplats belägen i Vörå kommun på Tallmo vårdcenter.
För närvarande byggs ett nytt Tallmo vårdcenter vilket kommer att påverka platsantalet de närmaste åren.
Vi erbjuder de äldre ett boende med högklassig vård och service. Vårt boende tryggar ett individuellt och hemlikt boende dygnet runt. Enheten är till för äldre som inte längre kan bo i eget hem med den vård och service som erbjuds av hemvården.
På Tallmogården arbetar vi enligt ett rehabiliterande arbetssätt som stöder de äldres självständighet och den egna funktionsförmågan utgående från individuella resurser.
Vi ordnar dagligen meningsfulla aktiviteter och sysselsättning.
Vi erbjuder om möjligt vård till livets slut.
Lönngården är en vårdavdelning (anstaltsvård). Enheten har i nuläget 12 platser. Lönngården är belägen i Vörå kommun på Tallmo vårdcenter.
För närvarande byggs ett nytt Tallmo vårdcenter vilket kommer att påverka platsantalet de närmaste åren.
Anstaltsvård på Lönngårdens vårdavdelning ges till äldre som är i behov av vård eller rehabilitering då vårdbehovet är så stort att det inte är ändamålsenligt att ordna vården på annat sätt eller i övrigt är motiverat med tanke på förutsättningarna att ge de äldre ett värdigt liv och trygg vård samt på medicinska grunder.
På Lönngården arbetar vi enligt ett rehabiliterande arbetssätt som stöder de äldres självständighet och den egna funktionsförmågan utgående från individuella resurser.
Vi ordnar regelbundet meningsfulla aktiviteter och sysselsättning.
Vi erbjuder vård till livets slut.
Rosengården är ett långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg med inriktning på demensvård. Enheten som har 18 platser och 1 intervallvårdsplats är belägen i Vörå kommun på Tallmo vårdcenter.
För närvarande byggs ett nytt Tallmo vårdcenter vilket kommer att påverka platsantalet de närmaste åren.
Vi erbjuder de äldre ett boende med högklassig vård och service. Vårt boende tryggar ett individuellt och hemlikt boende dygnet runt. Enheten är till för äldre med minnessjukdom som inte längre kan bo i eget hem med den vård och service som erbjuds av hemvården.
På Rosengården arbetar vi enligt ett rehabiliterande arbetssätt som stöder de äldres självständighet och den egna funktionsförmågan utgående från individuella resurser.
Vi ordnar regelbundet meningsfulla aktiviteter och sysselsättning.
Vi erbjuder om möjligt vård till livets slut.

FYRRYKARTANO
Lillkyrovägen 51, 66500 Lillkyrö
Enhetens nummer: 06 325 8422 (kl. 8-15 vardagar)

Avdelningarnas nummer:
Edit: 040 487 2042
Eetu: 040 183 0241
Eeva: 040 486 8491

Serviceenhetschef: 050 3043 471 

Fyrrykartano är beläget i den tidigare kommunen Lillkyro centrum. Idag hör det till Vasa stad. Vid Fyrrykartano finns det tre grupphem (Eetu, Eeva och Edit), där det sammanlagt finns 45 bostäder. Rummen är 25m² och alla rum har eget badrum. Fyrrykartano är tänkt för äldre, som inte längre klarar sig hemma med öppenvårdstjänster. I de mindre hemmen finns det vid behov tillgång till dygnet-runt vårdpersonal. Varje boende har en egenvårdare, som fungerar i en nära kontakt med anhöriga och andra yrkespersoner genom att ge råd och handledning. I samförstånd med den boende och anhöriga, görs det upp en vård- och serviceplan, som bl.a. grundar sig på att förbättra den egna funktionsförmågan, deltagande och självbestämmanderätten. Fyrrykartanos värdegrunder handlar om att uppskatta människans värde, rättvisa, säkerhet, kundorientering och effektivitet. Fyrrykartano är ett hem där man uppmanar till gemenskap.

HIMALAJA SERVICEHEM
Himalajagatan 1, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Alppi: 040 537 4645 
Aurora: 040 358 8443 
Kastanja: 040 358 5846 
Kataja: 040 537 6948

Serviceenhetschef: 040 3529 161

Vid Himalaja servicehem finns det 3 finskspråkiga grupphem: Kataja, Kastanja och Alppi, samt ett svenskspråkigt, Aurora. Bostäderna, som sammanlagt är 58 stycken, är tänkt till minnessjuka, som inte klarar sig hemma med öppenvårdstjänster. Det finns personal på plats dygnet runt. Med hjälp av en egen välmåendeplan, som vi gör upp till alla boenden, kan vi erbjuda bästa möjliga individuella vård. Gemenskap är vår hörnsten. Anhöriga är alltid välkomna att delta i hemmets vardag såväl som fester. Det finns inga besökstider. Till oss kan man komma när det passar för en själv. Besök till hemmet, villan, butiken och alla fritidsaktiviteter är möjliga och även önskade.

HEMSTRAND
Andvägen 12, 65230 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Aava: 040 645 8575 
Luoto: 040 645 8581 
Ulappa: 040 645 8578
Viken: 040 645 8572

Serviceenhetschef: 040 7327 150

Hemstrand erbjuder dygnet runt boende samt tryggt boende i en hemtrevlig och natur nära miljö för äldre. Där finns 60 lägenheter för äldre med demenssjukdom. Av fyra grupphem är ett av dem svenskspråkigt. Värdegrunden är respekt för mänsklig värdighet, rättvisa, säkerhet, stödjande av funktionsförmåga, kundorientering och engagemang.
Till varje boende i hemstrand görs en personlig välmåendeplan i ett multiprofessionellt team, tillsammans med den boende och deras anhöriga. Våra boende får individuell vård och hjälp i vardagen. Med gemensamma kulturevenemang stöder vi en stimulerande verksamhet.

KRANNILA
Sjukhemsgatan 7, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Suoma: 040 641 3485
Senni: 040 357 6346
Hilta: 040 660 7951
Väinö: 040 647 5774

Serviceenhetschef: 040 7750541

Krannila är en serviceboendeenhet för äldre, för de som inte längre klarar sig hemma med öppenvård. I Krannila finns det fyra mindre hem, Suoma, Senni, Hilta ja Väinö, tillsammans 60 lägenheter. Grupphemmen har tillgänglihet dygnet runt till vårdpersonalen.
Krannila är ett hem, där gemenskapen uppmuntras. Våra verksamhetsvärderingar bygger på att respektera rätten till självbestämmande och stödja förmågan att agera självständigt.

BRÄNDÖS PÄRLA
Kaptensgatan 32, 65200 Vasa
Avdelningarnas nummer:
Kaisla: 040 846 3870
Lumme: 040 085 2675 
Simpukka: 040 085 2635 
Koralli: 040 846 3449

Serviceenhetschef: 040 7452 490

Brändös Pärla blev klart i maj 2018, och är tänkt som en boendeserviceenhet för äldre. Vid Brändös Pärla finns det 4 hemtrevliga grupphem, sammanlagt 60 bostäder där alla är 25 m² och har ett eget badrum. Yrkeskunnig personal är på plats 24/7.
Brändös Pärla erbjuder dygnetruntvård och omsorg åt sina boende. Våra värderingar är respekt för mänsklig värdighet och individualitet, säkerhet, stödjande av funktionsförmåga samt inkluderande och rehabiliterande verksamhet.
Vi på Brändös Pärla önskar att våra boende får individuell vård och hjälp i vardagen. Därför gör vi upp en personlig välmåendeplan, i ett multiprofessionellt team tillsammans med boende och deras anhöriga.

BRUKSGÅRDEN
Brändövägen 39, 65200 Vasa 
Enhetens nummer: 040 126 1889 
Serviceenhetschef: 040 660 3934

Bruksgården erbjuder korta- och långvariga dygnet runt boenden, tryggt boende i en hemtrevlig miljö, som stöder och underhåller de äldres resurser. Värdegrunden är respekt för människovärde, rättvisa, säkerhet, kundorientering, engagemang och effektivitet.
Bruksgård har totalt 48 serviceboendeplatser som är tänka för äldre minnessjuka, varav 31 för långtidsboende och 17 för korttidsvård.
Syftet med korttids- alltså intervallvård är att kunna erbjuda stöd till egenvårdare och möjliggöra för klienten att kunna bo hemma så länge som möjligt trots sjukdomen. SAS (från finskans Selvitä-Arvioi-Sijoita) -arbetsgruppen fattar beslut om att ta emot boende i servicehuset, samt besluten om intervallvård.

INTERVALL

HIMALAJA VENNY & ELVI
Himalajagatan 1, 65100 Vasa
Avdelningarnas nummer: 
Elvi: 040 537 2791 
Venny: 040 538 3166  
Serviceenhetschef: 040 3529 161 

Himalajas Venny och Elvi är mindre hem, är tänkta för äldre, som behöver korttidsvård som stöd för att klara sig hemma samt ifall en egenvårdare eller anhörig är på semester/ledig. Vi har ett rehabiliterande arbetssätt, där meningen är att stöda boendet hemma. De som använder sig av intervalltjänsterna har även möjlighet att delta i servicehemmets veckoaktiviteter.

 

SANDBO
Såkavägen 25, 68500 Kronoby
Serviceenhetschef: Josefine Ådahl-Dahlnäs, 040 806 5963
Enhetens nummer: 040 806 5742

HEIMBO
Hörbyvägen 8, 68700 Kronoby
Serviceenhetschef: Maria Knutar 040 489 2301
Ansvarig skötare: 040 806 5841

LÄRKNÄS
Sjöbackvägen 8, 66200 Korsnäs
Modul 1: 050 447 7969
Modul 2: 050 533 6878
Modul 3: 050 421 0980
Serviceenhetschef: Ann-Louise Salahddin 050 598 7010

Lärknäs är ett serviceboende med heldygnsomsorg i Korsnäs, Kyrkoby. Fastigheten är nybyggd även renoverad och togs i bruk hösten 2021.
Vid Lärknäs Serviceboende finns 35 klientplatser uppdelat på 3 moduler. På Modul 1 finns 11 platser och dessa prioriteras för personer med minnessjukdom. På Modul 2 och 3 finns sen 12 klientplatser på var modul. Två av platserna vid boendet är reserverade för intervallvårdsklienter.