Till innehållet

I lokaler där det bor personer med nedsatt funktions- eller rörelseförmåga måste man göra en utredning om utrymningssäkerheten. I utredningen beskrivs hur man beaktat byggnadens användningsändamål, personer med begränsad, försvagad eller på annat sätt avvikande funktionsförmåga samt andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten vid bränder eller andra olyckor och hur man planerar utrymningen.

Räddningsbranschens centralorganisation i Finland har skapat en anvisning för hur man gör en utredning om utrymningssäkerhet. Anvisningen är avsedd för planering, genomförande och underhåll av brandsäkerheten till exempel i servicehus för äldre och i olika slags vårdanstalter. Den ger praktiska tips om hur man gör en utredning av utrymningssäkerheten.

Före verksamheten inleds måste man fylla i en blankett om utrymningssäkerhet. Blanketten ska uppdateras vart tredje år eller om verksamheten förändras märkbart. Säkerhetsutredningen, som görs i samband med bygglov för nybyggande, motsvarar utredningen av utrymningssäkerheten.

Guide för utredning om utrymningssäkerhet: https://www.spek.fi/Guide-for-utredning-om-utrymningssakerhet.pdf