Till innehållet

Vad är självbedömning av brandsäkerheten?

Med självbedömning av brandsäkerheten avses den bedömning av brandsäkerheten som görs av fastigheternas ägare och innehavare själv med hjälp av den anvisning räddningsverket har sänt. Självbedömningen riktar sig årligen mot olika områden och omfattar alltid ca 10 % av byggnadsbeståndet. I en enskild fastighet så sker självbedömningen med 10 års intervall.


Hur utförs självbedömning?

Räddningsverket skickar ett material för egenkontrollen till fastigheten, vilken innehåller broschyren ”Brandsäkerhetsguide för småhus”, en granskningsblankett samt ett följebrev och ett kuvert för returnerandet av granskningsblanketten.


Hur skall självbedömning göras?

Självbedömningsblanketten, som kan ifyllas med hjälp av brandsäkerhetsguiden, skall returneras till räddningsmyndigheterna inom en månad efter att brevet mottagits.

”Brandsäkerhetsguiden för småhus”, som bifogats brevet om självbedömningen, har gjorts för att ge råd om boendesäkerhet och för att underlätta ifyllandet av blanketten för självbedömning. Det lönar sig att spara broschyren och t.ex. bifoga den till hemmets servicebok.

Vad händer efter självbedömningen?

På basen av de returnerade självbedömningsblanketterna bedömer man om det behövs ett eventuellt föreläggande att avhjälpa brister och en brandsyn som görs av en räddningsmyndighet. Brandsyner kommer även i fortsättningen att göras stickprovsmässigt till fastigheter som är under tillsyn.

Räddningsverket hoppas att självbedömningsblanketterna returneras möjligast bra och att man har hjälp av broschyren i att förbättra hemmets säkerhet.