Till innehållet

Olika handläggningsfaser för den konstruktiva brandsäkerheten är planläggning, byggnadsplanering, byggnadslovsbehandling, byggandet och ibruktagandet av byggnaden. Grunden för den konstruktiva brandsäkerheten är att redan under planläggningen ta hänsyn till räddningsverksamhetens förutsättningar på bygget.

Vid planeringen görs de viktigaste besluten ur den konstruktiva brandsäkerhetens synvinkel så att instruktioner och rådgivning av räddningsmyndigheten är ett framsteg för konstruktiv brandsäkerhet. Lösningarna grundar sig på räddningslagen 379/2011markanvändnings- och bygglagen 132/1999 samt miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet 848/2017.

Vid byggnadslovsbehandling är byggnadens säkerhet en central faktor för beviljandet av byggnadslov.

Vid byggnadslovsbehandling begär den myndighet som beviljar byggnadslov vid behov ett utlåtande av räddningsmyndigheten.  I utlåtandet tar man ställning till bland annat brand- och personsäkerheten, brandpersonalens möjligheter att agera  i en olyckssituation och ärende kring befolkningsskydd.

I fastigheter med större byggnadskrav installeras oftast apparater för att öka brand- och personsäkerheten. Räddningsmyndigheten ger vid behov instruktioner för verkställandet av praktiska lösningar för brandsäkerheten och utgör även kontroll av ibruktagandet av apparater, i fall det inte hör till en annan speciell varubesiktningsmyndighet.

Instruktioner och övervakning av konstruktiv brandsäkerhet ges också för sådana byggreparationsprojekt som inte förutsätter bygglov.

Jourhavande brandinspektör (vard. kl. 9-11 och 12-15)
Jourhavande brandinspektör ger anvisningar och råd i alla frågor som gäller brandsyn och förebyggande av olyckor.