Till innehållet

Industriell hantering av kemikalier

Allmänt

Industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier uppdelas enligt farliga kemikaliers mängd och farlighet till liten eller omfattande industriell hantering och upplagring. Liten verksamhet övervakas av räddningsmyndighet och omfattande verksamhet övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES). Rätt myndighet bestäms enligt kemikaliers mängd och farlighet.

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier skall göras till räddningsmyndigheten, som behandlar anmälan och inspekterar produktionsanläggningen.

Produktionsanläggningens placering

Vid planering av produktionsanläggningens område skall andra objekt tas i beaktande som kan vid en möjlig olycka hamna i fara samt sådana objekt som kan vara farliga för produktionsläggningens verksamhet. Ett kemikalieobjekt får inte placeras på ett viktigt grundvattenområde eller en plats som är lämplig för grundvattenupptagning.

Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012)

Anmälan

Anmälan görs innan en ny produktionsanläggning tas i bruk eller när det sker ändringar på en produktionsanläggningar som redan finns. Anmälan skall alltid göras om det vid produktionsanläggningen uppförs nybyggnad (en ny produktionslinje, ett nytt upplagsområde, ett nytt cisternupplag).

Till andra betydande utvidgningar och ändringar hör t.ex. ökning av kemikaliemängden i produktionsanordningen eller lagren (5—10 %), ändring i farlighetsklassen eller fysiska formen av kemikalier som används eller upplagras; t.ex. i stället för vådliga upplagras giftiga, eller i stället för brännbara vätskor upplagras brännbara gaser och ändring i kemikaliens tillverkningsmetod; t.ex. drifttemperaturen och -trycket stiger eller en satsprocess ändras till kontinuerlig process.

Inspektion

Räddningsmyndighet fattar ett beslut enligt anmälan och inspekterar produktionsanläggningen och lagret inom tre månader från det verksamheten inleddes. Säker hantering av farliga kemikalier övervakas fortsättningsvis vid brandsyn.

Anmälning av olyckor

Om det i en produktionsanläggning som bedriver liten verksamhet inträffar en olycka, skall om detta göras en anmälan till räddningsmyndighet som anmäler olyckan vidare till Säkerhets- och kemikalieverket TUKES. Avsikten med dessa anmälningar är att utöver själva olyckshändelser utreda orsakerna till olyckorna och finna medel att förebygga motsvarande olyckor i framtiden. En anmälan skall göras till räddningsverket omedelbart  efter att olyckan inträffat.