Till innehållet

Henrik Backman, Kemikalieinspektör

henrik.backman@ovph.fi

tel. 040 662 6336

Fyrverkerier

Användning av fyrverkerier under andra tidpunkter än nyår bör enligt kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 91§ och Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) 63§ anmälas till räddningsmyndigheten senast fem dygn innan fyrverkeripjäserna används. Anmälan kan göras med blanketten som finns på den här sidan.

Räddningsmyndigheten ska fatta ett skriftligt beslut i ärendet. Beslutet sänds till den som har gjort anmälan. Räddningsmyndigheten kan ställa upp sådana villkor och föreskriva sådana begränsningar för verksamheten som är nödvändiga med tanke på säkerheten eller förbjuda användning.

Nyår och villaavslutning

Kemikaliesäkerhetslagens 92§ möjliggör att räddningsmyndigheten kan tillåta användningen av fyrverkeripjäser vid vissa tidpunkter och på vissa platser utan anmälan till räddningsmyndigheten. I enlighet med räddningslagens (379/2011) 6§ kan den lokala räddningsmyndigheten förbjuda öppen eld inom räddningsväsendets område eller inom en del av det för viss tid.

Användning av fyrverkerier får användas mellan den 31 december klockan 18 och den 1 januari klockan 2 utan anmälan till räddningsmyndigheten. Ifall det av meteorologiska institutet utfärdats varning för skogsbrand eller hård vind är dock avfyrning av fyrverkeripjäser förbjuden (379/2011 6 §).

Innan försäljning av fyrverkeripjäser börjar kungörs i de lokala tidningarna och på Österbottens räddningsverks hemsida anmälningsförfarande gällande användning av fyrverkerier. Informationen delas även ut till försäljningspunkterna.

Fyrverkeripjäserna ska användas enligt bruksanvisningarna. Lämpliga avfyrningsplatser är öppna områden och stränder där det inte finns byggnader eller båtar i närheten. Fyrverkeripjäser får inte orsaka fara för människor, byggnader, båtar eller annan egendom. Vid användning av fyrverkeripjäser är det obligatoriskt att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon rekommenderas också för åskådare. (390/2005 91 §). Nödraketer får endast användas i nödfall.

Fyrverkeriuppvisningar

Arrangerandet av ett fyrverkeri ska anmälas till polisen innan fyrverkeriet arrangeras. Anmälan görs med blanketten som finns på polisens hemsida. (Kemikaliesäkerhetslagen, 390/2005, 97§).
Polisen ber räddningsmyndigheten om ett utlåtande med anledning av anmälan. En arrangör av ett fyrverkeri ska även till Säkerhets- och kemikalieverket göra en anmälan (390/2005 94§). Arrangerandet av ett fyrverkeri får inte påbörjas förrän Säkerhets- och kemikalieverket har bedömt att kraven uppfylls.
En räddningsplan skall även uppgöras för tillställningen, i enlighet med räddningslagen (379/2011) 16§ och Statsrådets förordning om räddningsväsendet 407/2011 §3. Mera info: ”Räddningsplan för offentlig tillställning”

Användning av pyrotekniska artiklar som specialeffekter

Pyrotekniska artiklar för professionellt bruk får användas som specialeffekter om en anmälan om detta har gjorts till räddningsmyndigheten senast 14 dygn innan tillställningen arrangeras. (390/2005, 81§). I anmälan ska en ansvarig person namnges, som ska ha sådan kompetens för specialeffekter som avses i lagen om laddare.

En räddningsplan skall uppgöras för tillställningar där pyrotekniska artiklar används, i enlighet med räddningslagen (379/2011) 16§ och Statsrådets förordning om räddningsväsendet 407/2011 §3. Mera info: ”Räddningsplan för offentlig tillställning”

Anmälning om sprängningsarbete

Sprängningsarbeten ska anmälas till polisen minst sju dygn innan arbetet påbörjas, i enlighet med Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005) 79§ och Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) 60§.

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Verksamhetsutövaren ska göra en anmälan till räddningsmyndigheten senast en månad innan upplagringen av fyrverkeripjäser, enligt 63 § i kemikaliesäkerhetslagen. Anmälan kan göras med blanketten som finns på denna sida (Omfattande anmälan). Efter att räddningsmyndigheten fått anmälan görs ett beslut som kan innehålla villkor och begränsningar som gäller verksamheten Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2005) §46. Anmälan är i kraft tillsvidare och behöver inte förnyas varje år, ifall verksamheten fortsätter som tidigare.

Övervakningen av fyrverkerier förutsätter däremot att verksamhetsutövaren varje år informerar räddningsmyndigheten om lagringen av fyrverkerier. Ifall verksamheten fortsätter som tidigare räcker det med en mindre omfattande anmälan, som görs med blanketten som finns på den här sidan (ringa anmälan). Ifall det från tidigare år har skett betydande ändringar i verksamheten, ska den omfattande anmälan fyllas i.

Räddningsmyndigheten granskar försäljningen och lagringen av fyrverkerier under tiden som fyrverkerierna säljs. Räddningsmyndigheten kan avbryta lagringen och försäljningen ifall kraven i bestämmelserna inte följs. (Kemikaliesäkerhetslagen (390/2005 ) 64§ och Räddningslagen 379/2011 81§).


Skicka blanketterna i första hand via e-mail: pohjanmaanpelastuslaitos@ovph.fi
Man kan spara den ifyllda blanketten och bifoga den till e-mailet.

Förbudsområden för användning av fyrverkeripjäser på Österbottens räddningsverks område

Österbottens räddningsverk har beslutit om områden där användningen av fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska produkter är förbjuden på Österbottens räddningsverks område. Beslutet gäller för nyåret (31.12. kl 18 – 02) samt för villa-avslutningen (sista lördagen i augusti, kl 18-24). Begränsningen för användning av fyrverkeripjäser gäller inte offentligt arrangerade fyrverkeriuppvisningar. Arrangerandet av fyrverkeriuppvisningar ska anmälas till berörda myndigheter innan fyrverkeriet arrangeras. Polisen kan ställa särskilda villkor och begränsningar för arrangemanget (390/2005 97 §).

Se filer nedan (Område A-E)