Till innehållet

Farliga ämnen och kemikalier

Farlig ämne är ett ämne eller föremål som har följande egenskaper:

 • kan explodera
 • kan brinna
 • ge strålning
 • är giftig
 • är frätande

eller andra egenskaper som kan skada människor, miljö eller egendom.

Kemikalieklassificering finns i säkerhetsbruksanvisningar eller på etiketten på kemikaliepaketet. I bruksanvisningar finns också annan nyttig information angående ämnet, till exempel beskrivning av farliga egenskaper, råd för första hjälp, anvisningar vid eldsvåda, råd för hantering och upplagring av ämnet osv.

Räddningsmyndighet har som uppgift:

 • ledningsansvar för olyckor med farliga ämnen,
 • övervakning av hantering och upplagring av kemikalier.

Övervakning av kemikalier

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och lag om ändring (358/2015) definierar principer för hantering och upplagring av farliga kemikalier och explosiva varor samt övervakning av dessa. 

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor föreskrivs om de krav som ställs på explosiva varor samt om tillverkning, import, användning, överföring, handel med, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring och förstöring av explosiva varor, de krav som ställs på anordningar och aggregat som används vid de verksamheter och om de åtgärder som hänger samman med säkerställandet av att anordningarna och aggregaten överensstämmer med kraven.

Räddningsmyndighet är förordnad att övervaka:

 • industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier,
 • industriell hantering och upplagring av gasol,
 • naturgas,
 • installering av olje-eldningsaggregat, underjordiska oljecisterner och
 • handel och upplagring av explosiva varor.

Räddningsmyndighet har som uppgift att för sin del enligt förordningar övervaka förutnämnda så att hantering och upplagring av farliga ämnen är säkert för människor, miljö och egendom på området.