Till innehållet

DBT är ett målinriktat vårdprogram som framskrider etappvis. I vårdens inledningsfas är målsättningen att minska det självdestruktiva självskadebeteendet. I den inledande fasen strävar man också till att minska på beteende som inverkar menligt på terapin och försämrar livskvaliteten. I ett senare skede av terapin fokuserar man vid behov på att minska den traumarelaterade stressen och att öka självrespekten. I terapins slutskede ligger fokus på att bygga upp ett liv som upplevs värt att leva.   

Vårdprogrammet består av veckovisa individuella terapibesök samt deltagande i färdighetsgruppen en gång per vecka. Ett centralt medel för att uppnå målsättningarna är att träna de psykosociala färdigheterna.

Inom DBT kan färdigheterna som träningen inriktas på indelas i fyra grupper:

• Färdigheter inom medveten närvaro (”mindfulness-färdigheter”)

• Krisfärdigheter

• Känsloreglering

• Färdigheter inom effektiv interaktion

Färdigheterna studeras och tränas i färdighetsgruppen. Avsikten är, att patienten lär sig använda sig av dessa färdigheter i verkliga situationer i livet. Den individuella terapeuten stöder patienten i tillämpningen av dessa färdigheter i vardagen. I terapin ingår även hemuppgifter, som stöder färdighetsträningen.

Patienten och terapeuten ingår ett terapiavtal för ett år. Efter detta besluter man i samråd med läkaren och en eventuell fortsättning på vården eller ett avslutande av vården.

Det krävs läkarremiss för att delta i vårdprogrammet.

Kontaktinformation

Psykiatriska polikliniken tel. 06 213 2272

Avdelningsskötare Anu Hiironniemi 040 631 5245 Avdelningsskötare Aija Kirsilä 044 323 2200

Adress

Roparnäs sjukhusområde

Seriegatan 2, F-huset