Till innehållet

Målet med den vård som ges på barnpsykiatriska polikliniken är att trygga att barnet får en gynnsam utveckling för ett friskt ungdoms- och vuxenliv. På polikliniken arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp, till vilken hör: barnpsykiater/läkare, psykologer, ergoterapeut, bildterapeut, socialarbetare, sjukskötare/familjeterapeuter, kliniska specialsjukskötare/familjeterapeuter, avdelningsskötare och sekreterare. 

Man kommer till polikliniken med läkarremiss, som man kan få från skolhälsovården, hälsocentralen eller någon annan enhet inom primärvården. Besöken på polikliniken är avgiftsfria. 

Första besöket och undersökningsperioden

När remissen har kommit till barnpsykiatriska polikliniken får familjen tid för ett första besök, i vilket det är önskvärt att hela familjen deltar. Efter det första besöket kommer man i allmänhet överens om en undersökningsperiod, som innehåller fem besök hos barnpsykiater, psykolog, ergoterapeut och bildterapeut. Under denna period träffar familjearbetarna föräldrarna. Ibland genomförs undersökningsperioden i form av familje-/hembesök. Undersökningsperioden avslutas med en gemensam vårddiskussion, under vilken man går igenom svårigheter, styrkor och eventuell fortsatt vård. 

Vårdformer

Som vårdformer används individual- och gruppterapi, föräldradiskussioner, familjeterapi, krisvård, stöd till barnet och familjen i hemmet, nätverksmöten, stöd av tidig interaktion, effektiverad familjevård och konsultationsteamets tjänster. Om barnet rekommenderas individualterapi på polikliniken förutsätter det också att föräldrarna regelbundet besöker familjearbetarna. Barnens terapibesök är vanligtvis en gång i veckan och 45 minuter åt gången. Individualterapins varaktighet är ett halvt år eller längre. Vården utvärderas och planeras vid vårddiskussionen tillsammans med familjen en gång i halvåret. 

Ibland är vård i öppenvården otillräcklig, varvid man kommer överens med familjen om en remiss till barnpsykiatriska avdelningen

Samarbetsnätverk

Tillsammans med familjen kartlägger vi det nätverk som finns runt familjen och vid behov är vi i kontakt med t.ex. skola, daghem, socialmyndigheter eller andra vårdaktörer. 

Småbarnpsykiatri

Inom småbarnspsykiatrin vårdas 0–3 åriga barn och deras familjer, vid behov också föräldrar under graviditeten. Vårt mål är att förbättra och stödja interaktionen mellan föräldrarna och barnet. Vi hör till barnpsykiatriska polikliniken, men vår verksamhet är en egen underenhet. Familjer kommer till småbarnspsykiatrin med läkarremiss, som riktas till barnpsykiatriska polikliniken. 

Barn rättspsykiatriska arbetsgrupp

Barns rättspsykiatriska arbetsgrupp ger tjänsteräckning till polisen i form av undersökningar och utlåtanden vid fall av misstanke om sexuellt utnyttjande eller misshandel av barn. Teamet består av en läkare, två psykologer, två familjeintervjuare och en sekreterare. Vasas arbetsgrupp fungerar som en satellitenhet under Åbo barn- och ungdoms rättspsykiatriska undersökningsenhet. Arbetsgruppen betjänar Vasas sjukvårdsdistrikt.

Konsultationsteam

Personal på skolor och daghem samt andra myndigheter kan ta kontakt per telefon då det finns oro för ett barn eller en ung person (5–12 år). För en kontakt krävs vårdnadshavarens samtycke, om barnets namn framkommer. Vi kommer med på nätverksmöte eller träffar familjen tillsammans med skolans personal/annan myndighet. Målet är att öka barns och familjers delaktighet i de ärenden som gäller dem. Vi strävar efter tidigt ingripande när det finns en oro för en minderårig. Efter telefonkontakt kan det ordnas 1–5 träffar, enligt behov i hemmet, skolan eller på dagiset. 

Kontaktuppgifter

Sandviksgatan 2 – 4, byggnad A, 3. vån, 65130 Vasa

Öppet mån – fre kl. 8 – 15.30

Telefon (I patientärenden rekommenderar vi alltid telefonkontakt)
mån -fre kl. 8 – 15.30

Konsultationer för personal på skolor och daghem samt andra myndigheter
Camilla Dahlbäck-Salmela, telefontid på torsdagar kl. 12–13, camilla.dahlback-salmela(at)ovph.fi

E-post för samarbetspartners är lastenpsyk.pkl(at)ovph.fi. Vänligen använd alltid skyddad e-post när du skickar personuppgifter. I ärenden som berör vården av dig eller din familjemedlem, rekommenderar vi kontakt per telefon.

Alexandersgränden 1, 65100 Vasa

Öppet ma – fre kl. 8 – 15.30

Kansliet vid barnpsykiatriska polikliniken
mån – fre kl. 8 – 15.30