Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet öronmärker 2,5 miljoner euro för rekryteringen av anställda

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen tog ställning till Österbottens välfärdsområdes första budgetförslag och förde en livlig diskussion om ekonomi- och verksamhetsplanen.

– Den första budgeten är historisk, men har också ställt till utmaningar, eftersom vi inte haft något i den här omfattningen att blicka tillbaka på när vi planerat välfärdsområdets första verksamhetsår. Trots att året som välfärdssamkommun är riktgivande så finns det stora delar som tillkommer nästa år, säger ekonomidirektör Lena Nystrand.

Finansieringen av de nya välfärdsområdena kommer från staten och välfärdsområdena får själva bestämma hur de använder finansieringen för att ordna sin service. Även om man redan under beredningstiden konstaterat att finansieringen är otillräcklig så styr välfärdsområdets strategiska prioriteringar användningen av finansieringen.

– Redan i inledningen av verksamheten kommer vi att satsa 2,7 miljoner euro på personalens välmående. Dessutom har vi reserverat 2,5 miljoner euro för rekryteringen av nya anställda, i synnerhet till de områden där personaldimensioneringen kommer att förändras på grund av beslut som fattats på riksnivå. Resursdirektörerna ska ge ett förslag till var dessa nya befattningar ska inrättas, varefter personalsektionen sedan tar ett beslut utgående från resursdirektörernas förslag, berättar Nystrand.

Efter att ekonomi- och verksamhetsplanen nu godkänts i välfärdsområdesstyrelsen måste den ännu fastställas i välfärdsområdesfullmäktige.

Verksamhet i fastigheterna i Roparnäs även i fortsättningen

I början av nästa år flyttar den psykosociala service som nu erbjuds på sjukhusområdet i Roparnäs till centralsjukhusets H-Hus i Sandviken. I och med flytten kommer fastigheter att frigöras på sjukhusområdet i Roparnäs. Redan i flera år har man utrett hur byggnaderna på området och det lediga markområdet kunde användas.

Nu har man gjort en nulägeskartläggning för att klargöra hur området kunde användas och vilka förändringsåtgärder som borde vidtas i området. Enligt kartläggningen kan fastigheterna säljas till utomstående, leasas eller alternativt kan välfärdsområdets verksamhet koncentreras till de lokaliteter som förblir i välfärdsområdets ägo.

– Diskussioner har förts om lokaliteterna och deras läge. Och vid dessa diskussioner har man kommit fram till att de exempelvis skulle kunna användas för seniorservice, funktionshinderservice samt service för barn, unga och familjer eller för mun- och tandvård, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.  

– En koncentration av servicestrukturen skulle skapa synergifördelar för både kunderna och personalen, konstaterar Kinnunen.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade redogörelse för kännedom och gav välfärdsområdets tjänsteinnehavare i uppdrag att bereda en plan över vilka verksamheter som ska placeras på området.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.