Till innehållet
Allmänt

SONet BOTNIA stärker en verkningsfull socialvård och socialarbetet

SONet BOTNIA har för den sociala sektorn redan under 20 års tid fungerat som en flexibel och smidig producent av information och utvecklare av service och kunskap som motsvarar behoven hos kommunerna och invånarna. Kompetenscenterverksamhetens koppling till välfärdsområdenas strukturer och dagliga verksamhet är aktuell och viktig för framtiden.

– SONet BOTNIA är ett poetiskt namn. Den första delen SO kommer från finskan och står för kompetenscenter inom det sociala området (sosiaalialan osaamiskeskus). BOTNIA syftar på att kompetenscentret är verksamt i tre österbottniska landskap, nämligen Sydösterbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Net anspelar på att kompetenscentret ingår i ett regionalt och nationellt nätverk. SONet BOTNIA stöder en fullständig, ekonomiskt hållbar och verkningsfull socialvård i de nämnda landskapen, berättar utvecklingschef Arto Rautajoki.

SONet BOTNIA har för den sociala sektorn redan under 20 års tid fungerat som en flexibel och smidig producent av information och utvecklare av service och kunskap som motsvarar behoven hos kommunerna och invånarna. Verksamheten startade som ett samarbete mellan städerna Vasa, Karleby och Seinäjoki samt Seinäjoki Yrkeshögskola. Man samlade då områdes- och sektoröverskridande sakkunniga och serviceproducenter på landskapsbasis i ett nätverksbaserat och mångprofessionellt utvecklingsarbete. SONet BOTNIA har förberett och i samarbete med regionen genomfört bland annat ett stort antal statsfinansierade utvecklingsprojekt inom barnskydd, utvecklande av tjänster till barn och barnfamiljer, vuxensocialt arbete, socialarbete för personer med funktionsvariationer samt utvecklande av tjänster för äldre.

Utvecklingssocialarbetare Emmi Hakala, utvecklingsplanerare Tuula Mulju och utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama, hör samtliga till SONet BOTNIA-teamet.

Med forskning, sakkunskap och lagstiftning som bas har SONet BOTNIA genom sin verksamhet och i samarbete med det finlandssvenska kompetenscentret FSKC säkrat utvecklingen av det sociala området. SONet BOTNIAs avtals- och nätverksorganisation utgörs idag av Österbottens välfärdsområde, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Seinäjoki stad (fr.o.m. 1.1.2023 Sydösterbottens välfärdsområde) och Seinäjoki Yrkeshögskola, med vilken SONet BOTNIA administrativt är organiserad.

Riksdagen har under sommaren ändrat lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området så att istället för kommunerna kan kompetenscentren bestå av välfärdsområden i respektive region tillsammans med universitet, yrkeshögskolor och övriga läroinrättningar inom social- och hälsovården, samt landskapsförbund, regionförvaltningsverk, organisationer och företag samt andra aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen. Kompetenscenterverksamhetens koppling till välfärdsområdenas strukturer och vardag är aktuell och viktig för framtiden. I Österbotten och i Mellersta Österbotten verkar redan SONet BOTNIA i de framtida välfärdsområdena.

Verksamheten stöder förnyelsen av daglig praxis

SONet BOTNIA integrerar forskning, utbildning och utveckling för att stöda förnyelsen av daglig praxis.

– Vi för ut universitetens praxisforskning inom socialvården till regionen, och knyter det till kommunernas och välfärdsområdenas strukturer och verksamhet samt sprider och förankrar forskningsdata. Genom projekt med statlig forskningsfinansiering (VTR för socialarbete) förankras socialarbetet på universitetsnivå, i praktisk forskning som gagnar servicen i välfärdsområdena (3 st.) och utveckling av socialarbetet och socialvårdstjänsterna befrämjas, metoderna stärks och integreringen av social- och hälsovården stöds. Exempel på det här är alla de projekt inom strukturellt socialarbete, vuxensocialarbete, barnskydd, ekonomiskt socialt arbete och mångkulturellt socialt arbete, i vilka SONet BOTNIA har varit en aktiv deltagare eller samarbetspartner, berättar Arto Rautajoki.

SONet BOTNIA deltar i olika nationella nätverk, såsom i universitetsnätverket för socialt arbete SOSNet, nätverket för yrkeshögskolor inom det sociala området, med THL och kommunförbundet samt i social- och hälsovårdsministeriets rådgivande nämnder, sektioner, arbetsgrupper och projektstyrgrupper. Där används den kunskap och det kunnande som fåtts genom dialog med regionen och regionens synpunkter kan föras vidare till den nationella lagstiftningsberedningen.

– Genom det nordiska specialuppdraget byggs ett nordiskt samarbetsnätverk upp, som hela kompetenscenternätverket inom det sociala området kan använda sig av. SONet BOTNIAs helhet stärks med nordisk kunskap och kunnande. Vi är stolta över det här uppdraget, som tidigare har verkställts i Vasa och nu i Österbottens välfärdsområde, säger Rautajoki.