Till innehållet
Utveckling

Samarbete med utbildningsanstalter ger många möjligheter

Verksamhetsmiljön för social- och hälsovårdstjänsterna förändras. En åldrande befolkningsstruktur innebär att färre människor är i arbetsför ålder och att allt fler personer är i behov av service. Ett kreativt och innovativt tänkande behövs för att vi ska kunna bevara en kvalitativ servicenivå som motsvarar behoven. Samarbetet med utbildningsanstalter kommer att spela en allt viktigare roll och partnerskapet måste utvecklas ännu mer.

I början av våren besökte Jessica Nygård och Mari Viljamaa, som båda är projektchefer inom projektet Prima Botnia, tillsammans med lektor Karina Björninen från Vasa yrkeshögskola Mejlans tornsjukhus och yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors. Syftet med besöket var att lära sig mer om social- och hälsovårdstjänsterna som de studerande tillhandahåller där.

HyMy-byn vid yrkeshögskolan Metropolia är en mångprofessionell inlärnings- och utvecklingsmiljö, i vilken välfärds- och hälsovårdstjänster produceras av de studerande under övervakning av en handledande lärare. Verksamheten kompletterar det övriga tjänsteutbudet i regionen inom ett antal olika kompetensområden. I HyMy-byn kan kunderna till exempel boka tid hos en optiker eller en munhygienist, och servicen tillhandahålls av studerande inom området. Som en del av sina studier har de studerande också gjort videor som invånarna i området kan använda sig av, bland annat om förlossningsförberedelse.

På den kärlkirurgiska avdelningen vid Mejlans tornsjukhus lärandeenhet har de studerande ansvar för åtta patientplatser. Som en del av studiepraktiken ansvarar de studerande för patienternas helhetsvård, under övervakning och handledning av en erfaren yrkesperson. Verksamheten startade i september 2022 och vid slutet av året hade redan över 50 studerande varit på avdelningen.

På besök vid den mångprofessionella lärandeenheten. Till vänster Anniina Haimakka som berättade om verksamheten för gästerna.

Verksamheten vid Yrkeshögskolan Metropolia och Mejlans tornsjukhus är båda innovativa exempel på hur utbildningsanstalternas färdigheter, kunskaper och resurser kan användas som en del av tjänsteproduktionen.

– Den här typen av verksamhet medför fördelar både för utbildningsanstalterna och för välfärdsområdena. Utbildningsanstalterna får fler arbetspraktikplatser och studerandena får konkret och ansvarsfull arbetserfarenhet. Social- och hälsovårdstjänsterna får å sin sida välbehövliga extra händer och i bästa fall till och med ett komplement till sitt eget serviceutbud, konstatera Viljamaa.

I yrkesskolor är liknande verksamhet redan en etablerad del av läroplanen, till exempel vid frisör- eller kosmetologlinjen.

– Den här sortens verksamhet som utgår från arbetslivet är mycket intressant ur de studerandes perspektiv. De studerande blir mer involverade i kundarbetet, då de får genomföra övningsuppgifter som ingår i kursen tillsammans med en kund. Dessutom får den studerande också bekanta sig med arbetsgivarna i området och med karriärmöjligheterna, berättar Björninen.

I Österbotten utvecklas rådgivningspunkter för välbefinnande i samarbete med utbildningsanstalter

Sedan början av år 2023  har projektet Prima Botnia i samarbete med Vasa Yrkeshögskola och Novia utvecklat rådgivningspunkter för välfärd. Avsikten är att vid högskolecampus i Brändö skapa en rådgivningspunkt med låg tröskel, till vilken invånarna kan komma utan tidsbokning. Som planen ser ut nu kommer verksamheten att starta under hösten 2024.

– Det finns just nu ett stort behov av rådgivningspunkter med låg tröskel. Verksamhetens huvudsakliga uppgift kommer att vara att tillhandahålla avgiftsfri rådgivning om tjänster som främjar välbefinnande och hälsa, samt även annan rådgivning. Målet är att rådgivningspunkterna ska fungera i nära samarbete med välfärdsområdets övriga verksamhet och komplettera det nuvarande serviceutbudet, förklarar Nygård.

Det är inte en helt ny idé att inrätta rådgivningspunkter för välbefinnande. Före starten av Campus Alere på Brändö pågick projektet Medibothnia år 2009. Redan då planerades motsvarande verksamhet och det pågick diskussioner om att producenter av välbefinnandetjänster kunde inhysas i byggnaden. Att producera tjänster i samarbete med andra medför stora möjligheter. Samarbetet mellan de två yrkeshögskolorna i regionen och välfärdsområdet gör det möjligt att tjänster till kunder kan produceras på båda nationella språken.

– Campus Alere erbjuder fina möjligheter och utrymmen för att starta en mångprofessionell och flerspråkig rådgivningspunkt för välbefinnande. Potentiella utrymmen för en servicepunkt finns på första våningen; hindersfritt och nära till transportförbindelser. Kanske kan verksamheten nu komma igång efter en så här lång betänketid, säger Riku Niemistö, lektor inom social- och hälsovård.

Läs mer om HyMy-byn på finska