Till innehållet
Utveckling

Även i projekten pågår ett omfattande arbete med rehabiliteringstjänsterna

Utbudet av rehabiliteringstjänster är brokigt, och efterfrågan överensstämmer inte alltid med utbudet. Rehabiliteringsteamet i projektet Framtidens social- och hälsocentral fungerar i nära samarbete med olika aktörer inom välfärdsområdet så att rehabiliteringstjänsterna ska kunna erbjudas jämlikt och vid rätt tidpunkt.

– Det är glädjande att kunna konstatera att det för äldre i Österbotten ordnas många olika grupper som stöder funktionsförmågan. Det har i flertalet kommuner redan länge pågått ett samarbete mellan olika arrangörer, berättar projektchef Kati Piilikangas.

För att få en helhetsbild av situationen görs för tillfället en kartläggning av den gruppverksamhet som ordnas inom Välfärdsområdet, såsom exempelvis hurudana rehabiliterande terapigrupper hälsocentralerna ordnar och var de ordnas. Syftet är att förenhetliga bedömningsmetoderna och utbudet för gruppaktiviteterna, vilket möjliggör en mera jämlik service.

Rehabiliteringstjänsternas roll har också beaktats i arbetet med att planera och utveckla seniorrådgivningen. Arbetsgruppens målsättning är att skapa en fungerande, mångprofessionell samarbetsmodell både för kunderna och för de olika aktörerna.

Bättre resultat genom handledning i rätt tid

Sjukdom medför alltid bekymmer och nya omständigheter i livet. Rehabiliteringshandledaren är en yrkesperson som kan handleda och ge råd till kunden och de närstående i rehabiliteringsprocessen. 

Avsikten är att rehabiliteringshandledningen ska stärka primärhälsovården.

– Nationellt har man lagt märke till att kunderna inte styrs till rehabilitering i rätt tid. Det är därför viktigt att rehabiliteringshandledning finns vid hälsocentralerna. Om mångprofessionalitet nyttjas bättre vid insjuknandet och vid övergångsskeden i sjukdomen, kan man spara både på kundens och organisationens tid och pengar och resultaten av rehabiliteringen blir bättre, förklarar Piilikangas.

Rehabiliteringshandledaren är mångkunnig inom rehabilitering och fungerar som en länk mellan de rehabiliterande instanserna och kunden.

Hemrehabilitering även genom distanshandledning

Hemrehabilitering för äldre är en verksamhetsform som många känner till. Det kan bli aktuellt med hemrehabilitering då en persons funktionsförmåga har försvagats och det blivit svårt för personen att klara sig självständigt hemma eller om hemmaboendet till och med är hotat.

I Vasa och Jakobstad testas nu en verksamhetsmodell för distanshandledning, i vilken rehabilitering utförs i hemmiljö genom att en professionell person handleder på distans.

– Kunden kan under rehabiliteringsperioden få låna en tablettdator eller använda sin egen utrustning, till vilken den professionella tar kontakt vid överenskommen tidpunkt. Genom videosamtal diskuterar och tränar man med hjälp av bilder och ljud, berättar Piilikangas.

Målsättningen är att distanshandledningen ska utökas till att omfatta kunder även i övriga kommuner.

I rehabiliteringsteamet som ingår i projektet Framtidens social- och hälsocentral jobbar utöver projektchef Kati Piilikangas även projektarbetare Marja Carlström och projektarbetare Carola Kemppi.