Till innehållet
Allmänt

Projektbyråns verksamhet stöder utvecklingsarbetet i välfärdsområdet

Projektbyrån påbörjade sin verksamhet i januari 2022 i samband med att Österbottens Välfärdsområde startade. Tanken är att både större och mindre utvecklingsprojekt ska finnas samlade vid projektbyrån och målsättningen är att projektbyråns verksamhet ska stödja utvecklingsarbetet i organisationen. Via projekten utvecklas nya metoder och processer som i slutändan ska ge klienterna och patienterna bättre service och vård.

Projektbyrån påbörjade sin verksamhet i januari 2022 i samband med att Österbottens Välfärdsområde startade. Projektbyrån finns organisatoriskt under verksamhetsområdet Strategi och kontaktytor och leds av chefen för projektbyrån Jenny Björndahl-Öhman. Vid projektbyrån jobbar i nuläget tolv personer.

Tanken är att både större och mindre utvecklingsprojekt ska finnas samlade vid projektbyrån och målsättningen är att projektbyråns verksamhet ska stödja utvecklingsarbetet i organisationen. Via projekten utvecklas nya metoder och processer som i slutändan ska ge klienterna och patienterna bättre service och vård.

Aktuella projekt

För tillfället finns vid projektbyrån fyra pågående projekt som alla är statsfinansierade:

  • Projektet Framtidens social- och hälsocentral har som övergripande målsättning att förbättra tillgången till olika social- och hälsovårdstjänster och skapa enhetliga verksamhetsmodeller för att förbättra basservicen i Österbottens välfärdsområde. I projektet arbetar man bland annat med att pilotera och ta i bruk modeller för servicehandledning, familjecenter och psykosocialt välmående.
  • Projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre har som målsättningar att med hjälp av tekniska hjälpmedel utveckla tjänster till hemmaboende äldre som ännu inte har hemvård, att utveckla metoder för att tillgången på kunnig personal ska kunna tryggas även i framtiden samt att utveckla kvalitetsarbetet inom hemvården.
  • Via KATI-projektet utvecklas och prövas nya teknikbaserade verksamhetsmodeller och tjänster för hemmaboende äldre. KATI är förkortat från finskan och står för teknik för hemmaboende äldre. Målet är att skapa en permanent modell som kan användas för att utveckla äldres boende och ta i bruk tekniska lösningar som bidrar till att den äldre kan bo kvar längre i sitt eget hem. 
  • Inom ICT-projektet är målsättningen att förenhetliga datalösningarna och skapa ändamålsenliga, säkra och kostnadseffektiva ICT-tjänster för området.

Just nu söks finansiering för projektet Prima Botnia – Välmående Österbotten

Finansiering till nya projekt söks kontinuerligt. Målsättningen är att det i framtiden ska finnas ca 15 pågående projekt åt gången vid projektbyrån. Aktuell just nu är ansökan för projektet Prima Botnia – Välmående Österbotten. Ansökan, som sändes in i februari, riktas till Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet för hållbar tillväxt som finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU), ska genomföras i alla välfärdsområden och samkommunen för Österbottens Välfärdsområde ansöker i den första omgången om över 2,6 miljoner euro för år 2022. Huvudmålsättningarna är att avlägsna det vård-, rehabiliterings- och serviceunderskott som coronapandemin orsakat inom social- och hälsovården, samt att främja genomförandet av vårdgarantin med hjälp av digitala innovationer, utökat förebyggande arbete och tidig identifiering av problem.

Projekt