Till innehållet
Allmänt

Palliativ vård och vårdplanering i äldrevård och -omsorg

Annika Tetrault arbetar som koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre och vårdmaterial i Österbotten, två nya all-österbottniska enheter inom välfärdsområdet. Vid sidan av arbetet slutför hon en doktorsavhandling i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa. I artikeln berättar Tetrault om sin forskning och hur resultaten kan användas i verksamheten.

Forskarstudier i förhandsplanering av vård i livets slutskede

Till mina stora intresseområden inom vård, forskning och ledarskap hör palliativ vård för äldre och då främst förhandsplaneringen av vården inför livets slutskede (på engelska Advance Care Planning ACP). Min doktorsavhandling fokuserar på ACP i vården av personer med minnessjukdom.

Jag är intresserad av etiska dilemman i palliativ vård och i äldreomsorgen samt av personalens kompetens och förutsättningar för att kunna vårda till livets slut i klientens eget hem eller på effektiverat serviceboende. Minnessjuka och multisjuka äldre förbises ofta när det handlar om att utveckla den palliativa vården och de borde få samma goda vård i slutskedet som andra patientgrupper får.

Bildtext: Annika Tetrault är sjukskötare specialiserad i palliativ vård och magister i hälsovetenskaper. Foto: Stig Ahläng

Hälsovårdstjänster för äldre

Ämnet för mina forskarstudier passar bra ihop med min nya roll som koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre där jag har minnesmottagningar och geriatriska polikliniker i primärvården som mitt ansvarsområde.

Att tidigt planera inför slutfasen av en minnessjukdom är extra viktigt då personer med minnessjukdom som följd av sjukdomen förlorar sin förmåga till abstrakt tänkande och beslutsfattande till och med ganska tidigt i sjukdomen. Men det är för många, såväl för minnesskötare som för läkare och klienter, svåra saker att diskutera. Därför vill jag med min forskning ta fram en modell för hur vårdplanering skulle kunna fungera i vården av minnessjuka och även för andra äldre, multisjuka personer.

Advance Care Planning

ACP har man kommit långt med i andra länder som Storbritannien, Irland, Kanada, USA, Nya Zeeland och Australien. Där har man byggt upp en struktur för ACP med skolningar för vårdpersonal, dokumentmallar samt information och broschyrer för allmänheten. Tyvärr har vi inte kommit så långt i Finland där ACP fortfarande är ett ganska främmande koncept både inom vården och främst för allmänheten.

ACP är en komplex process som handlar om så mycket mer än ifyllande av en blankett för vårdvilja. För mina delstudier har jag dels kartlagt vad och hur man gör ute i världen gällande ACP och dels har jag intervjuat personer med minnessjukdom, deras anhöriga, vårdpersonal och läkare. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till en modell som är lämplig för finländska förhållanden.

ACP ger människor möjlighet att:

– fundera på mål och önskningar gällande framtida vård

– diskutera mål och önskningar med anhöriga och vårdpersonal

– dokumentera sina önskemål angående framtida vård

– regelbundet gå igenom och uppdatera målsättningar och önskemål vartefter situationen ändras.

På en nationell nivå är jag med och påverkar genom deltagande som sakkunnig i Institutet för hälsa  och välfärds projekt: En nationell servicestig för personer med minnessjukdom – utvecklingen av en nationell modell för tidigt konstaterande av minnessjukdomar som en del av social- och hälsovårdstjänsterna. I augusti i år presenterade jag min forskning i Köpenhamn på en två dagar lång konferens om etik inom demensvården.

Jag närmar mig slutrakan på forskningsstudierna och siktar på att disputera inom ett år. I min post-doktorala karriär hoppas jag på att inom välfärdsområdet få möjlighet att använda min kunskap och mitt engagemang till att skapa och delta i projekt med syfte att förbättra vården under de sista åren i en äldre människas liv. Jag hoppas även på gott forskningssamarbete med universitet och yrkeshögskolor inom detta område. Vi har kommit en bit på vägen men det finns mycket kvar att göra.