Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområde vill trygga närservicen för social- och hälsovården i Kronoby

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde behandlade på sitt sammanträde den 16 maj de ändringar som den nationella välfärdsområdesreformen innebär för produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby kommun. Fram till slutet av år 2022 är det samkommunen Soite som producerar tjänsterna för Kronoby.

– Ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde och representanter från verksamhetsområdena har bekantat sig med och besökt social- och hälsovårdens enheter i Kronoby som en del av beredningsarbetet.  Välfärdsområdet har också ordnat en enkät för invånarna och hållit informations- och diskussionstillfällen för personalen, kommunens förtroendevalda samt befolkningen, berättar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Precis som invånarna önskar kommer Österbottens välfärdsområde i så stor utsträckning som möjligt ordna servicen nära invånarna. För att trygga närservicen kommer man att ingå samarbetsavtal med Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Brådskande vård fortsättningsvis i Karleby

Den prehospitala akutsjukvården och vården av jourpatienter fortsätter oförändrat, vilket innebär att till exempel en patient som kommit med ambulans från Kronoby till Mellersta Österbottens centralsjukhus också kan få den fortsatta vården där.  För längre vårdperioder eller eftervård går det att från fall till fall bevilja betalningsförbindelser. Kronoby har även använt Soites samjour och barnjour för brådskande besök inom primärvården, vilket kommer vara möjligt även i fortsättningen.

Kronobybor som bor på en boendeenhet i Karleby och personer från andra kommuner som bor på en boendeenhet i Kronoby får bo kvar på sina nuvarande boenden. Det här gäller äldre, specialomsorgens klienter och kunder inom psykosocial service. Stödtjänsterna och avtalen överförs till Österbottens välfärdsområde.

Beslutet om räddningsverkets servicenivå är i kraft till 31.12.2023 och en ändring av servicenivån är inte aktuell under 2023.

Tillgången till personal bör tryggas

I och med välfärdsområdesreformen överförs personalen till välfärdsområdet, om åtminstone 50 procent av personens arbetsuppgifter hör till service som överförs till välfärdsområdets ansvar. För tillfället finns det ett antal personer som dels sköter servicen i Kronoby, men även jobbar inom hela Soites område.

– Det här kan leda till en situation där Mellersta Österbotten har exempelvis tre personer inom en viss service, men ingen av dem överförs till Österbotten. Då står vi inför resursbrist, då hela den personal som sköter en viss service överförs till Mellersta Österbottens välfärdsområde, konstaterar Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn, unga och familjer.

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade ansvarsfördelningen för servicen och beslöt att skicka ansvarsfördelningstabellen till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar ansvarsfördelningen för servicen på sitt sammanträde den 6 juni.

Under måndagens sammanträde behandlade välfärdsområdesstyrelsen även organiseringen av ekonomi- och lönetjänster, samt överföringen av specialomsorgerna Eskoo och Kårkulla samt räddningsverket till Österbottens välfärdsområde. Organiseringen av företagshälsovården för välfärdsområdets personal återremitterades för ny beredning.

Följande överförs från Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023:

  • Skolhälsovården, skolpsykologens och kuratorernas tjänster samt deras lokaler
  • Köptjänstavtal
  • Personalkostnaderna för den personal som överförs

Följande överförs från samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023:

  • Den verksamhet som fysiskt ligger i Kronoby och som betjänar Kronobyborna.
  • Köptjänstavtal som gäller Kronoby.
  • Personalen som jobbar i Kronoby samt tillhörande personalkostnader.
  • Hälsostationsfastigheterna i Kronoby, Nedervetil och Terjärv samt boendeenheter, dagcenter och även lokaliteter som används av hemvården, skolhälsovården och socialvården.
  • Annan egendom till ett värde av cirka 40 000 euro samt Kronobys andel av grundkapitalet, cirka 231 000 euro, när samkommunen Soite upplöses.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.