Till innehållet
Allmänt

Omaolo är en modern kanal för att uträtta ärenden

Användningen av tjänsten Omaolo utökas i Österbotten. Omaolo är en digital kanal för att uträtta ärenden inom social- och hälsovården. Den har varit i användning i Österbotten sedan hösten 2021. Med hjälp av symtombedömningar i Omaolo får invånarna instruktioner om vård och förfarande samt vid behov även digital kontakt med professionella inom hälsovården. Utöver symtombedömningen har Omaolo även andra delar som stegvis kommer att tas i bruk i Österbotten. Det handlar t.ex. om servicebehovsbedömningar och välbefinnandecoachning.

Utökningen av Omaolo ingår i projektet Prima Botnia, som har beviljats statsstöd för detta under åren 2023–2025.

– Arbetet med att utöka tjänsten sker i nära samarbete med Omaolos huvudanvändare och övriga professionella. Omaolo blir framöver ett arbetsverktyg som används av fler och fler yrkesgrupper, berättar projektchef Elina Kurtti.

Symtombedömningar i hela området

Österbotten har 13 stycken symtombedömningar i användning i Omaolo. En invånare kan fylla i symtombedömningen då hen plötsligt får något problem med hälsan; såsom influensasymtom, diarré, huvudvärk, urinvägsproblem eller ryggont.

– Den digitala symtombedömningen kan fyllas i när som helst under dygnet. Omaolo ger instruktioner om hur personen ska gå till väga samt gör en bedömning av om personen behöver vård genast. Vid behov får personen kontakt med en professionell inom hälsovården via Omaolo.

Symtombedömningen kan fyllas i av vem som helst, men i dagsläget kan endast invånarna i vissa kommuner få kontakt med hälsovårdspersonal via Omaolo. I nuläget kan symtombedömningar sändas till professionella i Vasa, Laihela, Korsholm, Närpes, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby.

– Vi strävar efter man från alla platser i Österbotten ska kunna sända symtombedömningar till hälsovårdspersonal före slutet av år 2023, berättar Kurtti.

Omalo bedömer servicebehov och stöder välmående

Innan sommaren kommer tre servicebehovsbedömningar för socialvården att tas i bruk i Omaolo. Med hjälp av frågorna bedöms kundens möjligheter att beviljas färdtjänst, personlig assistans eller stöd för närståendevård.

– Servicebedömningen ger en indikation på om personen har rätt till tjänsten i fråga. Kunden får även instruktioner utgående från boendeort om hur servicen kan sökas.

I Österbotten genomförs det här året också digitala välmåendegranskningar för en begränsad målgrupp. Invånarna kan i Omaolo också göra digitala hälsokontroller och få en sammanfattning av sin hälsostatus. I Omaolo kan man även självständigt delta i välbefinnandecoachning, där man bland annat erbjuds handledning i sådant som berör rökning, sömn, interaktionsförmåga, motion och vikt.

Information om utökningen av Omaolo ges via välfärdsområdets informationskanaler allt eftersom nya funktioner införs. Du kan bekanta dig med tjänsten på adressen www.omaolo.fi.