Till innehållet
Perhekeskus

Den bakomliggande tanken med familjecentret är att familjer ska få hjälp, information och kamratstöd från ett och samma ställe. Det behöver inte nödvändigtvis vara en enskild byggnad, utan tjänsterna kan finnas på olika orter i landskapet. Servicen finns till för alla som är under 18 år och deras föräldrar. Kärnan i familjecentret är rådgivningstjänsten. Runt den kommer det i framtiden att byggas upp ett samarbetsnätverk med annan service som riktar sig till barnfamiljer. Visionen är att kunden känner till en ansvarig person som ser till att ärenden går framåt smidigt. Hen samlar personer som står nära barnet och familjen och också andra professionella efter behov.

Målsättningarna med utvecklingsarbetet

Avsikten är att förbättra tillgången till tjänster som är riktade till familjer men också att få servicen närmare familjerna. Tanken är att familjerna lätt och smidigt ska få den service som de behöver. Målet med det regionala utvecklingsarbetet är:

  • att skapa en regional verksamhetsmodell som bidrar till att professionella kan samarbeta smidigt för att hjälpa familjer och stöda familjernas välbefinnande.
  • att ordna utbildning för professionella för att de ska ha tillgång till bra verktyg när de ska stöda familjer i olika livssituationer. Kärnan i utbildningen ligger på den metod som kallas Föra barn på tal och den metod som heter Kraftfamiljer.
  • att utveckla träffpunkter i Österbotten
  • att utveckla ett elektroniskt familjecenter

Nätverk till stöd för utvecklingsarbetet

Det utvecklingsarbete som anknyter till familjecentret görs både på regional och på nationell nivå. Det regionala nätverksarbetet anknyter i väsentlig grad till det utvecklingsarbete som görs inom ramen för det övergripande projektet, varför man också samarbetar med många olika aktörer; invånare, professionella, direktörer och föreningar. Genom de olika aktörernas varierande uppfattningar kan man säkerställa att arbetet utvecklas i rätt riktning. Familjecenterprojektet medverkar också aktivt i det nationella utvecklingsarbetet som leds av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kom med och utveckla servicen till barn, unga och familjer! 

Vi utvecklar servicen tillsammans med barnfamiljerna, yrkeskunniga, organisationerna och församlingarna i området. Vid de virtuella kaffestunderna får du tillsammans med andra lyssna, diskutera och fundera på aktualiteter inom servicen för barnfamiljer.

DE VIRTUELLA KAFFESTUNDERNA HÖSTEN 2023

25.8.23 kl. 13–14 Barns och familjers välbefinnande i en digital värld. Vårt andra ämne är en presentation av det österbottniska familjecentret.
Anslut till mötet: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

29.9.23 kl. 13–14 Improved access to welfare services. Vårt andra ämne är tjänsterna I det digitala familjecentret.
Anslut till mötet: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

27.10.23 kl. 13–14 Användning av berusningsmedel under graviditeten. Hur ser den konkreta vården ut, kriterier för vård.
Anslut till mötet: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

24.11.23 kl. 13–14 Införande av det digitala familjecentret i januari.
Anslut till mötet: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

15.12.23 kl. 13–14 Hur kommer det österbottniska familjecentret att se ut nästa år?
Anslut till mötet: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tanken bakom metoden Föra barn på tal är att stöda barn och familjer för att de ska reda sig i stora och små förändringar eller svårigheter som uppstår i vardagen, exempelvis i samband med ett barns skolgång, förändringar i föräldrarnas hälsotillstånd, en flytt till en annan ort eller vad som helst som kan påverka barns eller ungas liv. Avsikten är att försöka se till att svårigheterna inte drivs till sin spets.

Metoden består av diskussioner och vid behov även av rådslag. Under diskussionerna får man tillsammans med professionella prata om familjens och barnets vardag. Rådslag ordnas om man i samband med diskussionerna upptäcker att familjen och barnet behöver mera stöd. Till sådana rådslag inbjuds människor från familjens eget nätverk med vilka man sedan tillsammans planerar åtgärder som är till stöd i vardagen.

Kraftfamiljer (voimaperheet)-verksamhetsmodellen har utvecklats för att man redan i ett tidigt skede ska kunna identifiera beteendeproblem hos barn i rådgivningsålder och sedan ska kunna erbjuda digital, förebyggande vård. I den här verksamhetsmodellen strävar man efter att ge föräldrar verktyg med vilka de kan bemöta utmaningar som anknyter till barnets beteende. Målet är att erbjuda föräldrar resurser och förbättra deras ork.

Familjecentrets träffpunkt är ett fysiskt eller digitalt rum som är tänkt att stärka föräldraskapet, erbjuda kamratstöd och rent allmänt främja en bra vardag. Olika aktörer kan ordna mångsidig verksamhet för barn och unga. Målet med familjecenterprojektet är att starta upp mötesplatser runtom i landskapet, nära familjerna. För att kunna starta upp träffpunkter krävs det att välfärdsområdet, kommunerna och föreningarna kan utveckla och planera verksamheten tillsammans. Den digitala träffpunkten kan vara ett bra alternativ för att träffa andra familjer virtuellt.

Kriterier för en träffpunkt

Verksamheten vid familjecentrets träffpunkt styrs av kvalitetskriterier som hjälper familjecentret och lokala aktörer att organisera och utveckla verksamheten vid träffpunkten utgående från fastställda mål och uppgifter. Kriterierna har tagits fram för att styra den verksamhet och det nätverk som anknyter till familjecentrets träffpunkt, inte för att styra en enskild aktörs verksamhet.

Träffpunkter

De otroliga åren – föräldragrupp

Är du orolig över ditt barns irritabilitet, trots, svårigheter i sociala relationer? Tappar du tålamodet med ditt barn? Är vardagen tung och glädjen saknas? Programmet De otroliga åren har visat sig vara ett effektivt sätt att minska barns trots och irritabilitet. Österbottens Familjerådgivare ordnar nu utgående från programmet De otroliga åren en grupp för föräldrar som oroar sig över hur de ska kunna hjälpa sitt 6–8 år gamla barn. Med i gruppen ryms ett tiotal föräldrar. Gruppen samlas ca 15 gånger på eftermiddagar, 2 timmar åt gången (mellanmål erbjuds). Det är avgiftsfritt att delta i gruppen.

Gruppen börjar 14.3.2023.

  • Om du är intresserad av att delta i gruppen bör du anmäla intresse senast 28.2.
  • Gruppen samlas i Vasa.
  • Innan gruppen startar ska du delta i en intervju.

Familjecentret tipsar

Här finns tips om evenemang och träffar som olika föreningar och organisationer ordnar.

Vasa mödra- och skyddshem:

Barnet vill prata – stödgrupp för barn med skilda föräldrar. Gruppn är avsedd för 7 – 11-åriga barn, vars föräldrar är skilda.

Anmälningar och information Sam 044 773 2431, Tilda 044 726 2452, erotyo@vaasanturvakoti.fi.

Stödgrupp för föräldrar: Stödgruppen främjar det gemensamma föräldraskapet som fortsätter efter skilsmässan. Avgiftsfri. Max 8 deltagare/grupp. Anmälningar och information Sam 044 773 2431, Tilda 044 726 2452, erotyo@vaasanturvakoti.fi.

Anmälan till grupperna är löpande och nästa grupp startar då antalet deltagare är tillräckligt. Läs mera

Kamratstödsgrupp för män som genomgår en separation. Deltagandet är gratis.

Röda Korset: Babycafé. Röda Korsets Babycafé är tematräffar för blivande och nyblivna föräldrar. Anmäl ditt deltagande på https://oma.punainenristi.fi/event/21664 eller per e-post Malin.Sunabacka@redcross.fi.

Det elektroniska familjecentret är till för att erbjuda barn, unga och familjer pålitlig information och handledning oberoende av tid eller plats. Målet är att skapa en adress där man samlar all information och alla tjänster som är till för

  • Familjer och dem som planerar att bilda familj
  • Barn och unga
  • Professionella

Tanken är att det elektroniska familjecentret bland annat ska erbjuda elektroniska enkäter, elektronisk tidsbokning och chattjänster. Familjecenterprojektet deltar i det nationella utvecklingsarbete där man planerar elektroniska familjecenter.

Kontaktuppgifter till familjecentrets medarbetare: