Till innehållet
Allmänt

Kundorienterad verksamhet stärks genom mångprofessionalitet

Inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten arrangerade man en tredelad seminarieserie för direktörerna och cheferna inom social- och hälsovården i Österbotten. Syftet med seminarieserien var att lära dem kunskaper och färdigheter som de behöver i organiseringen och ledningen av den mångprofessionella verksamheten social- och hälsovårdstjänsterna i Österbotten.

Seminarierna erbjöd föreläsningar av ansedda föreläsare inom branschen och presentationer av erfarenhetsexperter samt möjligheter till diskussion. Stommen för seminarierna kretsade kring en mångprofessionell verksamhet, det ledarskap som denna samverkan förutsätter, en kundorienterad verksamhet och den viktiga roll som de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården har med tanke på denna samverkan. 

Bild 1. Vad betyder mångprofessionellt samarbete för dig? På bilden kan du se några av de svar som seminariedeltagarna gav.

Viktigt att arbeta tillsammans

I en människocentrerad verksamhet borde man utgå från kundens behov, samtidigt som det också är viktigt att man tar människan i beaktande och har förståelse för den svåra sits som människan befinner sig i när man bygger upp servicekedjor som består av mångprofessionella vård- och stödtjänster. Det viktigaste för kunden är ändå att hen upplever sig bli hörd och bemött. 

Det kan vara svårt för de yrkesutbildade personerna att identifiera vilken roll de har i servicehelheten och veta vilka andra aktörer som är viktiga för servicen. Det krävs bland annat överenskomna tillvägagångssätt och gemensamma arbetsredskap för att samarbetet ska lyckas.

I stället för att utgå från hur ärenden ska hanteras och kontrolleras borde man utgå från hur man ska leda och motivera människorna. Betraktat från ett ledningsperspektiv så fungerar inget uppifrån ner, med undantag av att direktörerna och cheferna ska föregå med gott exempel. Det här gäller såväl ledningen av organisationer som ömsesidigt arbete som görs i syfte att utveckla kundarbetet.  

På seminariet diskuterade man även om vad som kännetecknar en resilient organisation. Deltagarna ansåg att en öppen diskussionsatmosfär, en transparent verksamhet, en omgivning där det finns rum för kreativitet och självständiga lösningar främjar en organisations förmåga att hantera förändringar. Dessutom önskade deltagarna att ledningen ska synas i verksamheten och ha mod att ändra på saker som inte fungerar idealiskt.

Slutligen konstaterade man att förändringsarbete kräver både tid och ro för att mogna. Genom samarbete kan man lösa frågor som verkar komplicerade och verkligen hjälpa kunderna på riktigt. I Österbottens välfärdsområde strävar man efter att utveckla enhetliga, regionala och genuint tvåspråkiga metoder och tillvägagångssätt. Det här utvecklingsarbetet kommer att kräva engagemang av alla chefer och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt även av föreningsrepresentanter och kunder!