Till innehållet
Utveckling

Inom Prima Botnia utvecklas tjänster för personer i en utsatt situation

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar åtgärder och nya digitala lösningar som välfärdsområdena kan använda för att bryta vård-, rehabiliterings- och serviceskulden som uppstått inom social- och hälsovården som en följd av pandemin. I Österbotten fokuseras utvecklingsarbetet i synnerhet kring tillgängligheten till tjänster för personer i en utsatt situation.

Social- och hälsovårdsministeriet har nationellt beviljat 255 miljoner euro från Programmet för hållbar tillväxt. Projektet Prima Botnia – Välmående Österbotten har beviljats ca 9,3 miljoner euro i statsunderstöd för åren 2023–2025. Med hjälp av projektet utvecklas i Österbottens välfärdsområde mentalvårds- och missbrukartjänster för unga och unga vuxna. Även tillgången till tjänster för övriga grupper som befinner sig i en utsatt situation utvecklas.

– I Österbotten ska webbträning och distansmottagning tas i bruk i ett tidigt skede i servicekedjan. En åtgärd är att elektroniska servicepunkter med låg tröskel införs. Från dem kan ett mångsidigt stöd vid rätt tidpunkt fås, berättar projektdirektör Jarkko Pirttiperä.

Coronapandemin försvagade även social- och hälsovårdstjänsterna för äldre. Fördröjningarna som uppstått i servicen kan avhjälpas bland annat genom att kundvägledning och distanstjänster utvecklas. Åtgärderna inom Prima Botnia-projektet riktas särskilt till de målgrupper som är i en svag och utsatt situation. Nya stödformer planeras även för närståendevårdare och ungdomar med neuropsykiatriska problem (t.ex. ADHD).

Tidigt ingripande genom digitala tjänster

Österbottens välfärdsområde har som ett strategiskt mål att öka de digitala lösningarna. Med hjälp av Prima Botnias resurser  öppnas flera elektroniska tidsbokningar som befolkningen kan använda sig av och styrningen av kunder till olika tjänster underlättas.

–  Målsättningen är att 35 % av alla ärenden inom social- och hälsovården ska hanteras elektroniskt i slutet av 2025, berättar Pirttiperä.

Genom förebyggande åtgärder och snabba tidiga insatser stöder Prima Botnias helhet för att befrämja hälsa och välbefinnande genomförandet av vårdgarantin.

–  Service som stöder välmående samlas genom samarbete mellan organisationer, kommuner och läroanstalter som ett eget koncept i en portal som den österbottniska befolkningen kan använda. Verktygen för egenvård ökas och livsstilsrådgivning riktas även till ungdomar och seniorer, berättar Pirttiperä.

Statsunderstödet från Programmet för hållbar tillväxt möjliggör också att Programmet för arbetsförmåga kan utökas till att gälla hela landskapet samt att IPS-modellen  (Individual Placement and Support) kan tas i bruk i Österbotten för att stöda att arbetsförmågan återfås och upprätthålls hos personer som är delvis arbetsföra och som lider av långvariga problem med den mentala hälsan. Kick off för projektet Prima Botnia ordnas 1.2.2023 kl. 9–15 vid Vasa centralsjukhus (Y-huset) samt via Teams. Välfärdsområdets personal samt övriga intresserade är välkomna att delta.