Till innehållet
Allmänt

I teamet som bedömer arbetsförmågan kommer kunden alltid i första rum

Vi behöver alla ett arbete som motsvarar vår förmåga, medan samhället igen behöver att så många som möjligt får och kan arbeta. En arbetsförmögen person som inte kan sysselsättas blir dyr för oss alla. Inom ramen för det projekt som bedrivs i anslutning till regeringens program för arbetsförmågan strävar man efter att stöda partiellt arbetsföras arbetsförmåga och sysselsättning genom att identifiera de partiellt arbetsföras arbets- och funktionsförmåga, deras behov av stöd med tanke på arbetsförmågan samt genom att göra det lättare för dem att sysselsättas och hållas i arbetslivet.

Avsikten med projektet Stöd för arbetsförmågan för partiellt arbetsföra och modellen som stöder sysselsättning i Vasa är att skapa en servicehelhet som gör det möjligt att stöda arbetsförmågan med låg tröskel, men också att skapa en smidig verksamhetsmodell som ska kunna användas i hela välfärdsområdet vid bedömning av arbets- och funktionsförmågan. Denna servicehelhet ska primärt utvecklas utgående från kundens behov. 

Kund och professionell möts

Vårt team för bedömning av arbetsförmågan har sedan augusti ifjol betjänat kunder och provat på hur det är att arbeta i ett sektorsövergripande team. Kunderna har hittat till vårt team via TE-tjänsterna, vuxensocialarbetet, stadens sysselsättningstjänster, hälso- och sjukvården, föreningar och via vår webbplats. Någon har till och med hittat oss tack vare att någon har rekommenderat oss. Kundkretsen är mycket heterogen, vilket ger oss praktisk information om hur de varierande tjänsterna som används för att stöda arbetsförmågan fungerar för olika kunder.  

Mer uppmärksamhet på bedömning av arbetsförmåga

På basis av våra observationer finns det även i nuläget partiellt arbetsföra, vars arbets- och funktionsförmåga inte har bedömts i tillräcklig utsträckning eller inte alls. Följaktligen kan de i nuläget erbjudas tjänster som inte alls lämpar sig för dem. Vår verksamhetsmodell har testats av en erfarenhetsexpert som nyligen fått en lösning på sina problem och som varit mycket nöjd med slutresultatet. I hens fall hittades lösningen genom multiprofessionellt samarbete. Teamet bestod av representanter för vuxensocialarbetet, TE-tjänsterna och FPA samt en hälsovårdare och läkare som arbetar med arbetslösa samt undertecknad.  

Teamet finns till som stöd för kunden

Teamet erbjuder följande tjänster för att man tillsammans med kunden ska kunna ställa upp mål för framtiden: kartläggning av nuläget, rådgivning och handledning samt sektorsövergripande bedömning av arbets- och funktionsförmågan. Ifall man efter den inledande kartläggningen konstaterar att kunden får ett utbyte av de tjänster som teamet för bedömning av arbetsförmågan kan erbjuda får kunden en kundansvarig med uppgift att ta fram ett lämpligt team som kan bemöta kundens behov men också koordinerar teamets arbete. Det sektorsövergripande teamet planerar tillsammans med kunden en individuell servicestig som hjälper kunden att uppnå sina egna mål. Det huvudsakliga målet är i allmänhet att kunden ska få ett arbete, men efter bedömningen av arbets- och funktionsförmågan kan man ibland tillsammans komma fram till att det bästa är att exempelvis att söka om sjukpension. Det gagnar både kunden och sysselsättningsexperterna att kundens behov identifieras i ett tidigt skede och att kunden involveras i både processen och den sektorsövergripande bedömningen av arbets- och funktionsförmågan.  

Minna Strömmer, projektchef