Till innehållet
Allmänt

I Österbotten vill man se en ändring av välfärdsområdenas finansieringsmodell

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Vid sitt sammanträde på måndagen den 10 oktober behandlade välfärdsområdesstyrelsen ett utlåtande om ett utkast till regeringens proposition där man föreslår att grunderna för finansieringen av välfärdsområdena ska förändras.

De nya självstyrande välfärdsområdena kommer att få sin finansiering av staten, medan räddningsverket samt social- och hälsovården hittills har finansierats av kommunerna.

– I fortsättningen måste vi tillhandahålla de tjänster som vår befolkning behöver med de medel som vi får av staten, preciserar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Finansministeriet har bett välfärdsområdena inkomma med utlåtanden om de förändringar som föreslås i den lag som berör finansieringen av välfärdsområdena. Ändringarna påverkar både det s.k. universitetsjukhustillägget som betalas till de välfärdsområden som har universitetssjukhus och även den s.k. övergångsutjämningen.

– Vi är av den åsikten att universitetssjukhustillägget ska finansieras med andra medel än de som reserverats för finansieringen av välfärdsområdena, exempelvis genom en höjning av statens forsknings- och utbildningsersättningar så att de ska motsvara de nuvarande kostnaderna.

Det är förståeligt att universitetssjukhusområdena har större kostnader, men Kinnunen ställer sig kritiskt till att kostnaderna ska täckas genom att minska de övriga välfärdsområdenas finansiering.

– Hela finansieringsmodellen bör åtgärdas för att den underdimensionerade finansieringen inte ska äventyra de tjänster som ska tillhandahållas för befolkningen redan under välfärdsområdenas första verksamhetsår.

Däremot så förhåller Österbottens välfärdsområde sig positivt till finansministeriets förslag om att övergångsutjämningen ska ändras. En förändring av övergångsutjämningen skulle innebära att skillnaden mellan de kalkylerade och faktiska kostnaderna per invånare som överstiger -50 euro utjämnas tills vidare med ett permanent överföringstillägg.

Stödfunktionerna omorganiseras till bolag

Måltids-och rengöringsservicen är stödtjänster som stöder välfärdsområdets kärnverksamhet och som Österbottens välfärdsområde inte producerar i egen regi. Under innevarande år har välfärdssamkommunen tillhandahållit måltids- och rengöringstjänsterna genom två in house-bolag eller genom att köpa dessa tjänster direkt av kommuner eller av aktörer som konkurrensutsatts av kommuner. Det här arrangemanget kommer ändå att förändras nästa år i och med en ändring av lagstiftningen.

Välfärdsområdeslagstiftningen förutsätter att välfärdsområdet tillhandahåller sina tjänster i egen regi eller köper dem av ett in house-bolag eller konkurrensutsätter dem på marknaden. Från och med 1.1.2023 kan kommunerna inte tillhandahålla måltids- och/eller rengöringstjänster för välfärdsområdet om verksamheten exempelvis inte har bolagiserats.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände det intentionsavtal som rör grundandet av ett stödbolag för måltids- och rengöringstjänster i enlighet med ägarstyrningssektionens förslag. Välfärdsområdet kommer att äga åtminstone 30 procent av stödbolaget, medan de återstående andelarna kommer att ägas av kommuner. Målet är att även kommunerna ska överföra sin egen stödserviceproduktion till det gemensamma stödbolaget.

Förvaltningsdirektören och servicechefen för stödtjänsterna kommer att fortsätta beredningen av ärendet tillsammans med kommunerna för att bolaget ska kunna grundas redan före årsskiftet.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.