Till innehållet
Allmänt

Hemvårdens distansvård utvidgas till Jakobstad och Kristinestad

Nu kan även hemvårdsklienter i Jakobstad och Kristinestad ta i bruk Alvar distansvårdstjänst. I framtiden ska den här tjänsten också användas för att erbjuda varierande rekreationsverksamhet.

Distansvårdstjänsten Alvar har redan i en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela, och nu ska man utvidga till Jakobstad och Kristinestad. Genom tjänsten, som fungerar med videokontakt, stöds de äldres möjligheter att bo hemma samt främjar de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

– Vi har utbildat personalen och börjar nu erbjuda distansvårdstjänst även i Jakobstad. Som bäst håller vi på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som lämpar sig för Alvar distansvård, och kommer att kontakta dem inom kort, säger serviceförmännen Susanna Dahlman, Anu Kujamäki och Yvonne Hummel.

I Kristinestad framskrider arbetet på samma sätt, och där ska tjänsten tas i bruk i september.

– Vårt mål är att vi i inledningsskedet ska lyckas få med 12 klienter. Vi har hört att de andra har bra erfarenheter av tjänsten och jag tror att det ska finnas intresserade även i Kristinestad, säger serviceförman Britt-Mari Kaarre.

Lättanvänd tablettdator används vid sidan av hembesök

Distansvård innebär att klienten får en tablettdator som vårdpersonalen kan använda sig av för att kontakta klienten. Vårdpersonalen ringer upp klienten på den tidpunkt som överenskommits och innehållet i samtalet baserar sig på vård- och serviceplanen som har uppgjorts på basen av klientens behov Det är lätt för klienten att använda tablettdatorn eftersom samtalet startar automatiskt när vårdaren ringer upp.

Teknologiambassadörerna Mikaela Bärs-Sunabacka och Felicia Nisula som arbetar i projektet ser utvidgningen av distansvården som något positivt eftersom den främjar klienternas möjligheter att fortsätta bo hemma och även deras känsla av trygghet. Olika klienter kan erbjudas olika teknologiska lösningar beroende på deras funktionsförmåga, något som alltid bedöms via servicehandledningen.

– Med hjälp av samtalen kan vi stöda klienternas självständighet genom att erbjuda dem handledning i vardagsbestyren. Vi kan exempelvis bekräfta att klienterna tagit sina mediciner och ätit samt vid behov ge råd i hälsorelaterade frågor. Även anhöriga kan ta kontakt med sina närstående via den s.k. anhöriglänken, säger teknologiambassadörerna.

Distansvård erbjuds vid sidan av den traditionella vården och servicen.

– Hembesöken försvinner inte, det här är bara en del av hemvårdens verksamhet. Klienten kan vårdas både på distans och där hemma. Vårdbehoven varierar och man erbjuder tjänster enligt det individuella behovet, säger koordinerande serviceförman Charlotta Walberg.

Nu närmast förbereder man sig på att utvidga distansomsorgen till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kaskö samt på att förenhetliga den nuvarande servicen i Kronoby.