Till innehållet
Utveckling

Arbete som främjar välfärd och hälsa utvecklas i Österbotten

I projektet Prima Botnias delprojekt Främjande av välfärd och hälsa utvecklas förebyggande tjänster och lågtröskeltjänster. Avsikten är att skapa bättre möjligheter för invånarna i Österbotten att själva ta ansvar för sitt eget välmående, samt att ge stöd till yrkesverksamma så att de bättre än tidigare kan vägleda kunderna till tjänster som främjar välfärd och hälsa.

Inom delprojekt Främjande av välfärd och hälsa utvecklas en digital servicebricka. Syftet med den är att samla kommunernas och organisationernas tjänster som främjar välfärd och hälsa till ett och samma ställe. En central del i det här är också att utveckla kundvägledningen, så att professionella kan vägleda kunderna till tjänster som främjar välfärd och hälsa. Delprojektet är en del av den nationella utvecklingen som leds av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utöver detta kommer ytterligare regionala tjänster som främjar välfärd och hälsa att utvecklas och de digitala tjänsterna, såsom verktyg för egenvård kommer också att bli fler.

– Jag är mycket nöjd med att utvecklingen av den digitala servicebrickan har påbörjats på nationell nivå! Det finns ett stort behov av att samla tjänsterna i regionen till en digital plattform och det här behovet lyfts hela tiden fram från olika håll. Det produceras massor med fina tjänster inom både kommunerna och organisationerna, men de kan inte nyttjas fullt ut om det inte finns information om att de finns. Servicebrickan är tänkt att avhjälpa det här problemet, förklarar projektchef Jessica Nygård.

I kundarbetet betonas det förebyggande arbetet

I slutet av år 2022 fick personal i kundarbete samt deras närchefer besvara en enkät om befintliga verksamhetsmodeller och tjänster som främjar välfärd och hälsa, samt om kundvägledning till kommunernas och organisationernas tjänster och om utvecklingsbehov. 171 arbetstagare besvarade förfrågan, vilket kan anses vara ett mycket bra resultat.

Det kom tydligt fram i svaren att det finns ett behov av att satsa på förebyggande tjänster och tillräckligt med tidigt stöd. Särskilt i svaren från de som arbetar med äldre kom även behovet av mera resurser fram.

– De som arbetar med äldre lyfte speciellt fram att de skulle vilja ha mer tid under klientbesöken, så att det också skulle kunna utföra förebyggande arbete. Att endast hinna göra de nödvändigaste vårdåtgärderna har en betungande inverkan på arbetstagarna. Personalens önskan är att de skulle ha möjlighet göra små saker som ökar välbefinnandet för klienten, som att exempelvis gymnastisera eller gå på en promenad med dem, berättar Nygård.

I svaren lyftes också behovet av enhetliga vårdkedjor och processer fram. Många upplever att det är oklart vart kunderna ska vägledas i olika situationer.  Behovet av samlad information om existerande tjänster togs också upp i flera av svaren. Då det handlar om att utveckla digitala tjänster önskades särskilt att kontaktkanaler, såsom digital tidsbokning och chattjänster utvecklas.