Till innehållet

För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak ska arrangören göra upp en räddningsplan.

I räddningsplanen för en offentlig tillställning ska farorna och riskerna i anslutning till tillställningen utredas och bedömas. Utifrån dem bestäms säkerhetsarrangemangen under tillställningen och de olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer som ska ges den personal som ansvarar för genomförandet av tillställningen och den publik som deltar i tillställningen.

Räddningsplanen för en offentlig tillställning ska ges in till den lokala räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar. Räddningsplanen sänds i elektronisk form.

Den lokala räddningsmyndigheten kan av särskilda skäl godta att räddningsplanen för en offentlig tillställning ges in senare än så. Om den utredning och bedömning av farorna och riskerna i anslutning till tillställningen eller de säkerhetsarrangemang och anvisningar som bestämts utifrån dem enligt den lokala räddningsmyndighetens bedömning är bristfälliga, kan myndigheten återsända planen för komplettering.

Den lokala räddningsmyndigheten ska också vid behov förrätta brandsyn på objektet. Den lokala räddningsmyndigheten ska vid behov underrätta polisen och den hälsovårdsmyndighet som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården om en plan som den tillställts. Användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter ska anmälas på förhand till den lokala räddningsmyndigheten på det sätt som föreskrivs i 81 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

En räddningsplan för offentliga tillställningar enligt 16 § i räddningslagen ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där

  • minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,
  • öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,
  • arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
  • evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Arrangören för offentlig tillställning ska även ge akt på Österbottens räddningsverks anvisningar för uppgörande av öppen eld och vid behov agera enligt anvisningar.


Ytterligare information ger jourhavande brandmästare.

Jourhavande brandmästare (alla dagar 24h)
Jourhavande brandmästare svarar för lägesbilden, beredskapen och ledningen av räddningsverksamheten samt fungerar som kontaktperson i dagliga ärenden som hänför sig till räddningsverksamheten.