Till innehållet

Fastighetens ägare skall göra en fritt formulerad ansökan till Österbottens räddningsverk om byggnadens uppbränning. På basen av denna ansökan överväger räddningsverket husets användning till övningsobjekt. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

 • sökandens namn, adress och telefonnummer
 • fastighetens adress, det till uppbränning ämnade husets fastighetsuppgifter (fastighets- och byggnadsbeteckning)
 • rivningsanmälan som kommunens byggnadstillsynsmyndighet behandlat
 • utredning över byggnadens konstruktioner
 • situationsplan
 • fotografier på byggnaden (utifrån och inifrån)
 • tillstånd från grannarna att bränna upp huset
 • en omgivningskarta varur det framgår
  • avståndet till övriga bostäder och byggnader
  • terrängen
  • elektriska ledningar

Räddningsverket utför årligen några husbränningar. Husbränningarna utförs allmänt vintertid och i början av våren då förhållandena möjliggör utförandet av en trygg övning. De mest ändamålsenliga husen väljs till övningsobjekt på basen av ansökan och räddningsverkets bedömning. Objekten bedöms från fall till fall och valet påverkas utöver de uppgifter som nämns i ansökan dessutom av räddningsverkets tillhandavarande resurser samt av skolningsbehovet. Räddningsverket informerar sökanden om sitt beslut inom två till tre veckor efter ansökans mottagande.

Över byggnadens undanröjning genom bränning skall det även uppgöras en anmälan till kommunens miljömyndighet i enlighet med Miljöskyddslagens (527/2014) 120 §. Utöver de tidigare uppräknade uppgifterna skall det göras en utredning om avfall som skall föras bort innan uppbränningen samt avfallets leveransplats. Miljömyndigheten kan till ansökan även kräva räddningsverkets beslut om husets användning som övningsobjekt. Anmälan skall göras två månader innan det planerade brännandet. Tilläggsinformation erhåller du från din kommuns miljömyndighet.