Till innehållet

En automatisk brandlarmanläggning är en anordning som automatiskt och omedelbart ger anmälan om en påbörjande brand eller fel i anläggningen både lokalt och till nödcentralen.

Enligt räddningslagen (379/2011 96 §) kan det lokala räddningsväsendet ta ut en avgift för ett uppdrag som har orsakats av återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning som är ansluten till nödcentralen.

Med felaktigt larm från brandlarmanläggning avses anmälan som en automatisk brandlarmanläggning förmedlar till nödcentralen och som inte har lett till släcknings- eller räddningsverksamhet. Felaktiga larm orsakas av bland annat ovarsamhet vid reparations- och underhållsarbeten i fastigheten, annan rök, damm eller fukt, tobaksrökning eller matlagning och fel i anläggningen.

Avgift

Faktura sänds om det kommer felaktigt brandlarm som föregås av minst tre felaktiga brandlarm under en tidsperiod på 12 månader. Storleken på avgiften som tas ut har fastställts enligt totalkostnaderna som orsakas, och på Österbottens räddningsverks verksamhetsområde är den 698,50 € moms 0 %.

Avgiften kan tas ut av objektets ägare, innehavare eller verksamhetsutövare. Österbottens räddningsverk följer upp larmen från brandlarmanläggningar och ingriper vid behov med extra brandsyner. Vid behov används administrativa tvångsåtgärder.

Orsaker till larm som faktureras:

 • Ovarsamhet vid reparations-, installations- eller underhållsarbete i fastigheten (t.ex. damm som orsakas av byggarbeten)
 • Avgaser från fordon
 • Tobaksrökning
 • Annan rök eller damm i fastigheten
 • Fukt eller vatten
 • Tillfälligt hög temperatur
 • Detektorfel i brandlarm- eller släckanläggning
 • Fel i centralenheten
 • Sprinklermunstycke förstörs eller släckningsanläggningen fungerar felaktigt
 • Tryckslag orsakat av vattenledningsnätet
 • Läckage eller förfrysning i sprinklerrörsystemet
 • Misstag eller felaktig användning
 • Ovarsamhet vid heta arbeten
 • Fel i kraftkälla
 • Slag i detektor
 • Ingen synlig orsak
 • Kontrolluppdrag förmedlade av nödcentralen på grund av fel i anläggningen
 • Larm som som orsakats av vanlig matlagning
 • Övriga orsaker som beror på verksamhet eller ovarsamhet i fastigheten
 • Okänd orsak

Skriftlig reparationsuppmaning och fakturering omfattar inte följande orsaker till larm från brandlarmanläggning:

 • Byggnadsbrand, terrängbrand, trafikmedelsbrand, övrig brand
 • Första insatsuppdrag, räddning av människa eller annan nödsituation då man tryckt på brandlarmknapp
 • Risk för byggnadsbrand (exklusive matlagning)
 • Explosion/risk för explosion och ras/risk för ras
 • Olycka som orsakas av farliga ämnen
 • Överspännings- eller högfrekvensstörning
 • Överspänning eller skada som orsakas av blixtnedslag

Till exempel för larm som orsakats av terräng- eller bilbrand i närheten sänds ingen reparationsuppmaning eller faktura. Vid behov kan prövning tillämpas enligt anvisningen.

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. Fakturan ses inte ogrundad trots att man i fastigheten försökt göra reparerande åtgärder men felaktiga larm från brandlarmanläggningen ändå är återkommande.

Jourhavande brandmästare

palomestari(at)ovph.fi

040 740 4040