Till innehållet

Med uppgörande av öppen eld avses:

  • hyggesbränning, dvs. att förstöra brännbar växtlighet på ett mark- eller skogsområde genom avbränningen
  • öppet brännande av brännbart material som samlats ihop till ett begränsat ställe (hög, brasa e.d.)
  • lägereld

Den som utför hygges- eller halmbränning ska anmäla jourhavande räddningsmyndigheten på förhand. Anmälningen måste göras också då om brännandet är så omfattande att utomstående kan ta miste och tro att det är fråga om en eldsvåda eller rökutvecklingen är avsevärd. Omfattande verksamhet är t.ex. ris-, stubb-, halm- e.d. högar på flera kubikmeter som brinner länge. Omfattande verksamhet är inte bränning i liten skala av grenar eller kvistar som samlats ihop på byggnaders gårdsplaner eller små brasor. Anmälningar om planerat brännande görs via denna anmälningsblankett eller per telefon till jourhavande räddningsmyndighet. I anmälan skall nämnas adressen till platsen, ansvarig person, telefon till platsen (om den är en annan än den ansvariga personens) och hur länge brännandet beräknas pågå.

I fråga om påskbrasor och andra sedvanliga traditionella eldar som hänför sig till en viss årstid föreligger anmälningsskyldighet endast om evenemanget förutsätter en räddningsplan. Beakta även Österbottens räddningsverks anvisning Offentlig tillställning.

  1. Avfallslagen förbjuder bränning av avfall. Försäkra dig om att det enligt miljö- och avfallshanteringsbestämmelserna i respektive kommun är tillåtet att öppet bränna ris och annat rent trämaterial eller dylikt. I många kommuner är det förbjudet att öppet bränna ris och annat rent trämaterial på tättbebyggda områden och planeområden.
  2. Lägereld eller annan öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Kontrollera gällande varningar för skogsbrand och gräsbrandsfara.
  3. På annans mark får öppen eld inte göras upp utan markägarens lov.
  4. Välj platsen för öppen eld noga. Beakta vindförhållandena. Försäkra dig om att du inte förlorar kontrollen över elden och att röken inte stör grannarna eller omgivningen.
  5. Före man tänder på bör man reservera tillräckligt primärsläckningsutrustning till platsen. Vattenslang, -tunna, -kanna, ämbar, spade och ruska kan exempelvis användas för primärsläckning. Det är bra att väta omgivningen före man tänder på.
  6. Elden skall övervakas hela tiden.

När elden brunnit ut bör man se till att den släcks ordentligt. Vid behov skall efterbevakning ordnas.

Den som tänder på svarar för eventuella skador som förorsakas av öppen eld.

Anmälan om uppgörande av eld – gå till E-tjänsten

Jourhavande brandmästare (alla dagar 24h)
Jourhavande brandmästare svarar för lägesbilden, beredskapen och ledningen av räddningsverksamheten samt fungerar som kontaktperson i dagliga ärenden som hänför sig till räddningsverksamheten.