Till innehållet

Enligt räddningslagen (379/2011) 12§ eller av andra författningar eller myndigheterna föreskrivna utrustningar och anordningar vara funktionsdugliga samt underhållas och inspekteras på behörigt sätt. Kravet gäller också utrustning och anordningar i skyddsrum.

Ägaren och innehavaren av en byggnad samt verksamhetsidkare ansvarar för underhållet av skyddsrummet.

För att anordningarna i ett skyddsrum ska hållas i funktionsdugligt skick ska det minst vart tionde år utföras kontroll och service av anordningarna. Ett inspektionsprotokoll över service och kontroll av anordningarnas funktion ska upprättas, och i protokollet ska det göras anteckningar per anordning om den genomförda kontrollen. Inspektionsprotokollet ska på begäran visas upp för räddningsmyndigheterna.

Skyddsrummet och befolkningsskyddsutrustning och-material kan under normala förhållanden användas till annat än befolkningsskydds ändamål. Skyddsrum samt redskap och anordningar som är avsedda för befolkningsskydd ska vara i sådant skick att skyddsrummet kan tas i bruk inom 72 timmar. För att säkerställa detta rekommenderas att man årligen åtminstone kör ventilationsaggregatet minst 5 minuter och stänger avstängningsventilen för avlopp helt och öppnar den helt igen.

Vid service och kontroll av anordningarna bör man beakta att olika anordningars tillverkare kan ha egna rekommendationer för kontroll- och serviceintervall.

För att säkerställa skyddsrummets underhåll och funktion kan man utnämna och skola en skötare för skyddsrummet. Denna sköter om årliga granskningar och kontroller samt ser till att brister åtgärdas. Skyddsrummets skötare gör även upp en plan för skyddets tömning och ibruktagning samt leder ibruktagnings arbetet och människornas funktion under skyddets användningstid. Skötaren kan via en kurs få skolning i användning av anordningar och material för olika skeden av skyddets användning.

Enligt inrikesministeriets förordning 506/2011 §5 skall ventilationsanordningen vara i sådant skick att man kan hålla ett övertryck på 50 Pascal. Detta kontrolleras genom att utföra ett täthetsprov, som skall utföras minst vart tionde år. Det skall finnas ett uppdaterat och underskrivet protokoll över utförandet. Protokollet skall uppvisas för räddningsverket i samband med brandsynen.

För skyddsrummet rekommenderas att man gör upp en plan för ibruktagningen. Av planen skall tydligt framgå vems ansvar det är att sköta om ibruktagningen.

Material i skyddsrummet kräver underhåll. Detta gäller speciellt skyddsmaskerna, konserveringstabletter för vatten och jodtabletter. Användningstiden för skyddsmaskens filterdel är tio år om den förvarats i egen skyddsförpackning. Användningstiden för själva masken är vanligen ca. 25 år. Jodtabletterna håller vanligtvis mellan tre och fem år, emedan tiden för konserveringstabletterna vanligen är fem år.