Till innehållet

Skyldigheten att inrätta skyddsrum för en nybyggnad bestäms enligt den totala våningsytan för byggnaderna på tomten eller byggnadsplatsen. Skyddsrum ska inrättas för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt eller byggnadsplats, om våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter och människor bor, arbetar eller annars uppehåller sig stadigvarande i byggnaden eller byggnadsgruppen. För en industri-, produktions- eller samlingsbyggnad eller lagerlokal ska med avvikelse från det som föreskrivs ovan i detta moment inrättas skyddsrum, om byggnadens eller byggnadsgruppens våningsyta är minst 1 500 kvadratmeter.

Om det i en byggnad där det finns ett skyddsrum företas reparationer, ändringar eller en ändring av ändamålet med byggnaden, som kan jämföras med uppförande av en byggnad, ska även skyddsrummet iståndsättas så att det i tillämpliga delar uppfyller de krav på tekniska detaljer hos skyddsrum idag.

Österbottens räddningsverk fungerar som sakkunnig vid byggande av skyddsrum. Områdets byggnadstillsyner begär så gott som alltid utlåtande av räddningsverket vid nybyggande eller reparationer av skyddsrum. Ansökan om utlåtande för skyddsrum sker via byggnadstillsynens tillståndsförfarande. För utlåtandet bör bifogas skyddsrummets ritningar och beräkningar i pdf-form samt blanketten för anmälan om skyddsrum.  

Den som ansvarar för byggnadsprojekt bör se till att det för skyddsrummets del utförs en ibruktagnings syn innan byggnaden slutsynas. Vid ibruktagningssynen kontrolleras att skyddrummet är uppfört enligt planerna samt täthet och material. Protokoll uppgörs för synen.