Till innehållet

Med befolkningsskydd avses att människor och egendom skyddas, verksamheten inom ämbetsverk, inrättningar och produktionsanläggningar som är viktiga för samhällsfunktionerna tryggas såväl i normala förhållanden som i undantagsförhållanden.

Dessutom beredskap för evakuering, första hjälp, service för befolkningen och röjnings- och rengöringsverksamhet.

Räddningsverkets uppgifter:

  • koordinera olika branschernas beredskap för skydd av befolkning
  • göra evakueringsplaner
  • reservera av personal för uppgifter för befolkningsskyddet
  • organisera kommunikationsmöjligheter för ledande organ och grupper
  • planera och följa med byggandet av skyddsrum samt kontroll av dessa
  • regelbundna granskningar av färdiga befolkningskydd
  • ledning och kontroll av det personliga befolkningsskyddet
  • organisering av lokal befolkningskyddsutbildning.

De centrala uppgifterna för befolkningsskyddsberedskapet är att göra upp planer och ge utbildning för undantagsförhållanden och placering av personal inom organisationen. Räddningsverket reserverar också  nödvändiga fordon,  upprätthåller byggnadsinformation,  styr konstruktivt skydd, inspektioner och materialanskaffningar.